ingenjörsmoduler - Arbetsförmedlingen

advertisement
INGENJÖRSMODULER
MED INRIKTNING: BYGG, FASTIGHET OCH KONTROLLANSVAR
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
INGENJÖRER EFTERFRÅGAS!
Bygg-, anläggning- och fastighetsbranschen har brist på
ingenjörer och kontrollansvariga. Personal med uppdaterad
kunskap behövs vid bygg-, energioptimering-, rivnings- och
markåtgärder. Efterfrågan på kompetenta ingenjörer ökar i takt
med att det byggs allt mer i storstadsområdena och satsning på
infrastrukturen ökar. Ingenjörsmodulerna är till för att ge dig, med
redan grundläggande kunskaper, den påbyggnad du behöver för
att få arbete i branschen. Förkunskaper kan vara utbildning eller
gedigen erfarenhet inom bygg, anläggning eller fastighet som
ingenjör eller yrkesarbetare, alternativt annan teknisk utbildning
som innebär att du med en kortare insats kan bli anställningsbar
som;
Kontrollansvarig
Fastighetstekniker
Fastighetsförvaltare
Platschef
Kalkylerare
Produktionsledare
Utbildningen genomförs i nära samarbete med företagen som
efterfrågar personal. Delar av utbildningen sker direkt vid
företagen.
INDIVID- OCH
FÖRETAGSANPASSAD
UTBILDNING
För att komplettera din befintliga utbildning och passa för
de jobb där arbetskraft saknas anpassas utbildningen individuellt.
Tillsammans med företagen plockas aktuella utbildningsmoduler ihop till det koncept som behövs. Utgångspunkt är dina
befintliga förkunskaper och företagens önskemål.
Egenskaper som efterfrågas är också:
Noggrannhet och branschintresse
Kreativitet och öppenhet
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer
om arbetsmarknadsutbildningen.
Om din arbetsförmedlare bedömer att du skulle ha nytta av kompletteringsutbildningen Ingenjörsmoduler planerar ni tillsammans
hur ni går vidare. Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du i vissa fall ta del av en arbetsmarknadsutbildning.
Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete
och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens.
Din arbetsförmedlare gör en arbetsmarknadspolitisk
bedömning av din arbetssituation och tar hänsyn till din bransch,
dina erfarenheter och den konjunktur som råder. Utifrån detta
avgörs om en arbetsmarknadsutbildning
är ett bra sätt att öka dina möjligheter att få ett arbete.
Förmåga att planera, organisera
och hålla deadline
Samarbetsförmåga och teamkänsla
Lösningsorienterad i ditt arbetssätt
Flexibel i ditt jobbsök
www.ya.se
INFO om utbildningen – VÄND
INFO
om utbildningen
INGENJÖRSMODULER
MED INRIKTNING: BYGG, FASTIGHET OCH KONTROLLANSVAR
UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Förberedande utbildning
Syftar till att underlätta den arbetssökandes val av arbete och inriktning av utbildningen. Förkunskaper testas så att ett individuellt utbildningsupplägg kan skapas för varje deltagare. Tester som ingår är:
matematik, yrkeskunskaper, svenska, data m.m. Rikttid 1-3 veckor
Utbildningsmoduler
Modulerna matchas efter deltagarens förkunskaper, individuellt
utbildningsupplägg, företagens behov och vald yrkesutgång.
• Introduktion (matematik, data, studieteknik, gruppsykologi)
– Rikttid 1-3 veckor*
• Arbetsmiljö – Rikttid 1–2 veckor*
• Produktionsplanering och ledning – Rikttid 3 veckor*
• Ledarskap – Rikttid 2–3 veckor*
• Kommunikation – Rikttid 2–3 veckor*
• Juridik grund (avtalsrätt, civilrätt, köplagen, arbetsrätt, miljöbalken mm)
– Rikttid 5 veckor
• Juridik fastighet (fastighetsrätt, hyresrätt) – Rikttid 3 veckor
• Juridik entreprenad – Rikttid 2 veckor
• Ritteknik – Rikttid 2 veckor
STOCKHOLM
Rissneleden 142
174 57 Sundbyberg
• Anläggningsteknik (brobyggnad) – Rikttid 2 veckor
• Byggteknik – Rikttid 4 veckor
• Bygglagstiftning för byggare (PBF, BBR, PBL, AMA)
– Rikttid 2 veckor*
• Konstruktion (statik, hållfasthetslära mm) – Rikttid 3 veckor
Utbildningsansvarig
• Kalkylering (budget, investeringar och anbud) – Rikttid 3 veckor
• Styr- och reglerteknik – Rikttid 3 veckor
• Energieffektivisering (energiplaner, analyser, energioptimering)
– Rikttid 3 veckor
• Fastighetsekonomi – Rikttid 3 veckor
Lars-Göran Holm
APL ansvarig
Verksamhetssamordnare Tel: 0739 - 440450
E-post: [email protected]
• Företagsekonomi – Rikttid 5 veckor
• Säkerhet (brand, skalskydd och utemiljö) – Rikttid 1 vecka
• Installationsteknik – Rikttid 6 veckor
• Projektledning – Rikttid 3–4 veckor
Bert Larsson
Tel: 023 - 58630
E-post: [email protected]
Administratör
Susanne Bergqvist
Tel: 023 - 585 30
E-post:[email protected]
• Kontrollansvarig (Kontroll av förkunskapskraven krävs
av certifieringsorgan) – Rikttid individuell
• Ombyggnadens villkor och metoder – Rikttid 3 veckor
• Energieffektivisering av befintlig bebyggelse – Rikttid 3 veckor
• Installationssamordning – Rikttid 3 veckor
• Arbetsplatsförlagd utbildning – Rikttid 25 % av utbildningstiden*
Integrerat i utbildningen: jämställdhets- och miljöfrågor*
YrkesAkademin
Finns i hela landet.
Huvudkontoret Falun: Box 127, 791 23 Falun
Tel: 023-585 00, E-post: [email protected]
*Obligatoriska moduler för samtliga yrkesutgångar som inkluderas i det
individuella utbildningsupplägget.
www.ya.se
Download