gotlands kommun___1997-11-03

advertisement
GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tid:
Plats:
Närvarande:
BUF
LO
TCO
SACO
Svenskt Näringsliv
FR
ALMI
Gotlands kommun (RUE)
Länsstyrelsen
LRF
Lövsta Landsbygdscentr.
Högskolan Gotland
Inbjudna gäster:
2003-11-10
PROTOKOLL (Möte 23)
PARTNERSKAP
Skola - Arbetsliv
2003-11-10 kl. 15.00 - 16.30
Barn- och Utbildningsförvaltningen Söderväg 2A, Visby
Lars Danielson, Jörgen Jonsson, Alf Nilsson, Karin Nyström
Tommy Gardell
Gösta Hjort
Monica Johansson
Sven Ekdahl
Stellan Moon, BUF
1. Mötets öppnande
Partnerskapets ordförande Lars Danielson hälsade samtliga välkomna till dagens
sammanträde.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Återkoppling protokoll
Lars Danielson återkopplade till föregående möte 2003-08-25.
4. Studie- och Yrkesmässa Framtid Gotland – Uppföljning-Utvärdering-Diskussion
Jorgen Jonsson och Stellan Moon från samordningsgruppen presenterade
utvärderingsresultat från mässan. Elevenkäter för åk 8 och 9 med kommentarer samt
vuxenenkät med kommentarer. Resultatet entydigt. Mässan uppfattas som mycket bra
eller bra till övervägande delen (ca 95%). Utvärderingsmöten har efter mässan hållits
med olika intressenter såsom Vuxenutbildarna (Mässtorget), Studie- och
Yrkesvägledare samt utställare för gymnasieskolorna. Dokumentation finns också i form
av bildspel samt film (egen produktion samt från Östnytt redaktionen). Konstaterades att
mässan varit mycket lyckad. Dock fanns en tydlig nedgång av branschernas/näringslivets/fackens deltagande. Eftersom mässan presenterar utbildning och näringsliv är det
av stor vikt att företagsvärlden/näringslivet kan visa upp framtida behov för rekrytering.
Beslutades att ordförande och projektsamordnare tar initiativ till vidare dialog med
näringslivets olika organisationer i syfte att till nästa års mässa aktivera parterna i större
utsträckning. Ekonomi och finansiering redovisades av Jörgen Jonsson. Mässan budget
för infrastrukturen (exklusive lärares/personals kostnad) på ca 150 000 kr har hållits.
Kostnader och intäkter i balans med finansieringsstöd från Lst 40 000 kr, kommunen
(BUF) 50 000 kr samt från Partnerskap/Externa utställare 29 000 kr samt från utställare
ca 18 000 kr.
Beslutades att nästa års mässa genomförs 8-10 oktober 2004.
1
5. Mentorskapsprogram för gymnasieelever.
Jorgen Jonsson presenterade idéskiss (pilotprojekt) för mentorskapsprogram på
gymnaskolan. Christopher Polhem och Elfrida Andrée är de gymnasiskolor som
genomför och ansvarar för mentorskapet. Uppföljnings- och utvärderingsresultat
redovisas till förvaltning/partnerskap. Ca 10 mentorer från näringsliv/företag/
organisationer ska utbildas under våren 2004. Ca 20 elever från gyskolan inbjuds att
delta med start hösten 2004 (dåvarande åk 2)
Syfte är att skapa möten mellan elever och lokala företagare och därmed ge kunskap om
arbetslivet villkor för eleverna och framtida kontakter och rekryteringsmöjligheter för
företagarna. Tillsammans (mentor/elev) inspireras till att gå från ord till handling och
gemensamt hitta värdefulla samverkansformer som stärker elevens kompetens och
utveckling i deras vidare utbildning och arbete. Mentorskapprogrammet har inte fokus
på socialt stöd. Ett jämställdhetsperspektiv ska uppmuntras i valet av företag/mentor
vilket är ett incitament för finansieringsstöd från Växtkraft Mål 3.
6. Glocal Education Business Partnership, GEBP.
- Jörgen Jonsson, projektledare gav övergripande lägesrapport om nätverket som nu
arbetar verkligt aktivt via både virtuella system (extern hemsida www.gebp.net ),
Internt system ”GEBPoffice” på Internet, Databas ”Best Practice” samt konferenssystemet där nästa paketkonferens genomförs i Telemerk 11-14 januari 2004. Program
och bokningsformulär inkl kostnader finns att hämta på hemsidan. Förhoppningen är att
både utbildnings- och näringslivsorganisationer kan delta från Gotland. Vidare info om
program och ekonomiska villkor ges av Jörgen Jonsson.
- Stellan Moon och Jörgen Jonsson rapporterade från konferens med Vaasa med fokus
mot Studie- och Yrkesvägledning i ett internationellt perspektiv. Ett tematiskt område
som utvecklas inom ramen för GEBP-projektet
- Jörgen Jonsson presenterade ett bildspel från Vaasakonferensen den 11-14 september.
Flera gotländska representanter deltog. Mycket positivt och stimulerande.
7. Nästa möte
Kallas till möte preliminärt i mars 2004. Återkommer med tidpunkt och program.
Vid protokollet
Jörgen Jonsson
Justeras: Lars Danielson
2
Download