Bilaga 2 - Arbetsförmedlingens utvecklingsportfölj

advertisement
PM
Sida: 1 av 3
Beslutad: 2014-01-17
Bilaga 2
Arbetsförmedlingens utvecklingsportfölj
2014
Arbetsförmedlingens verksamhet är mångfacetterad och ställer krav på flexibilitet över
tiden. För att utveckla myndigheten krävs god förståelse för myndighetens uppdrag samt
lyhördhet gentemot vår omvärld. En utvecklingsstrategi för Arbetsförmedlingen
fastställdes 2010. Utvecklingsstrategin är ett måldokument på medellång sikt som pekar
ut åtta specifika utvecklingsområden för Arbetsförmedlingen 2010-2015. Framtidsbilden
utgår från hur vi vill att vår verksamhet ska bedrivas och hur vi vill uppfattas av våra
kunder. Arbetsförmedlingens service ska vara kundorienterad, kunskapsbaserad, tillföra
värde och höja kvaliteten och effektiviteten i kundens egen process med att hitta
arbetskraft och arbete.
De åtta utvecklingsområdena är därmed följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
Erbjuda samma service och tjänster över hela landet
Förbättra våra tjänster på internet
Fokusera på områden där våra insatser gör störst nytta
Samarbeta mer för att ge bättre service
Ge bättre service till arbetsgivare
Ge arbetssökande bättre och utvecklat stöd
Förbättra stödet till medborgare och företag genom ökad samverkan med andra
organisationer
Intern effektivisering
Arbetsförmedlingens utvecklingsportfölj
Arbetsförmedlingen tillämpar styrmodellen portföljstyrning och samlar alla
utvecklingsinitiativ/uppdrag i en gemensam portfölj. Genom portföljstyrning får
myndigheten en samlad bild av det utvecklingsarbete som pågår och planeras.
Prioriteringar kan ske, beroenden identifieras och dubbelarbete undvikas – allt för att
optimera myndighetens utvecklingsresurser i syfte att nå målen med
Sida: 2 av 3
utvecklingsverksamheten. Ambitionen med portföljstyrningen framöver är att den ska
hantera tre revideringstillfällen per år, omfatta ett treårsperspektiv samt i högre
utsträckning arbeta med reserverade medel för oförutsedda händelser. I de fall
Arbetsförmedlingen beslutar att genomföra mer omfattande utvecklingsprogram ska
medel reserveras för dessa och fredas från omprioriteringar relaterat övriga
utvecklingsinitiativ i portföljen. Detta kommer nu att tillämpas i och med arbetet med
NEXT-programmet.
Nedan ges en innehållslig beskrivning över de storheter som kommer att drivas med
särskilt hög intensitet verksamhetsåret 2014.
Arbetsförmedlingens förtroende är lågt och vi har påbörjat ett gediget arbete med
att använda våra kunder för att förbättra vår service. Förtroendearbetet
innehåller två delar; den ena delen gäller internt värdegrundsarbete och den
andra delen syftar till att involvera kunderna i utvecklingen av vår service med
hjälp av så kallade kundresor.
Arbete pågår med att ta fram en kanalstrategi för Arbetsförmedlingen.
Kanalstrategin kommer att beskriva Arbetsförmedlingens kontaktsätt för tjänster
och service som tillhandahålls genom flera olika kanaler samtidigt, till exempel
webbplatser, telefon, personliga möten, sociala medier, elektroniska tjänster etc.
Arbetsförmedlingen kommer framöver särskilt prioritera utveckling av våra
digitala tjänster för våra kunder och handläggarsystemet. Fler och bättre
tjänster ska tillhandahållas via våra digitala kanaler och arbetsförmedlarens
administrativa börda måste minska och bli betydligt mer effektiv. Nytt
förmedlarsystem med externt kundfokus (NEXT) syftar till att kunderna ska få
bättre förutsättningar att agera och bli mer självgående.
Inom ramen för e-delegationens arbete kommer särskild vikt läggas vid
utveckling av den förvaltningsgemensamma tjänsten som förmedlar elektroniska
meddelanden från myndigheter till privatpersoner och företag (Mina
meddelanden) samt utveckling av utökad elektronisk informationsutbyte mellan
myndigheter (Effektiv informationsförsörjning).
Arbetsförmedlingen har säkrat hanteringen av personuppgifter i enlighet med
gällande personuppgiftslagstiftning. Detta har skett genom ett omfattande
utvecklingsuppdrag, Effektiv kundintegritet (EKI) där de sista förändringarna
avslutas under 2014.
Arbetsförmedlingens matchningsprocess behöver effektiviseras, t. ex behöver
inskrivningen ses över. Under 2014 kommer pågående utvecklingsarbete med
översyn av Direktservice fortsätta. Målsättningen är att alla ska jobba enhetligt så
våra kunder vet vad de kan förvänta sig av Arbetsförmedlingen.
Sida: 3 av 3
Arbetsförmedlingen behöver förnya sin utvecklingsstrategi, den nuvarande
sträcker sig till 2015 och behöver ersättas med utvecklingsinriktning fram till och
med år 2020.
Planeringsförutsättningar och första version av portföljplan
Ramarna för utvecklingsportföljen 2014 är 200 mkr (inklusive egen personal, särskilda
utvecklingsmedel samt lån för immateriella tillgångar). En första version av
utvecklingsportföljplan har tagits fram. Ur de potentiella utvecklingsinitiativ som
identifierats har en grov plan för de prioriterade initiativen gjorts. Initiativ som inte tas
upp i första versionen av portföljplanen kommer att hanteras löpande och beaktas vid
kommande revideringstillfällen.
Download