Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden - Word2

advertisement
Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden
Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod
1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod.
2 Har ert företag granskats under det senaste året inom något/några av följande områden: efterlevnad
av uppförandekod, miljö, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, kemikalier? Vänligen
ladda upp rapporter från interna och tredjepartsrevisioner.
3 Har ert företag dokumenterade rutiner för att hantera avvikelser, internt inom företaget, från kraven
som specificeras i Södertälje kommuns uppförandekod?
4 Kommunicerar ert företag ut kraven som specificeras i Södertälje kommuns uppförandekod till era
leverantörer och underleverantörer?
5 Har ert företag dokumenterade rutiner för bedömning av era leverantörer och underleverantörer?
6 Har ert företag dokumenterade rutiner för att hantera avvikelser från Södertälje kommuns
uppförandekod, inte bara internt inom ert företag, utan även i hela leverantörskedjan?
Mänskliga Rättigheter
7 Är Södertälje kommuns uppförandekod eller kraven däri tillräckligt kommunicerade inom hela er
organisation?
8 Adresserar ert företag potentiella negativa effekter gällande mänskliga rättigheter inom ert företag
och er leverantörskedja?
9 Har ert företag rutiner för att övervaka och följa upp efterlevnad av mänskliga rättigheter?
(Kommentar: Leverantörer i länder med lagstiftning som uppfyller principerna i FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna uppfyller generellt kraven genom att följa nationell
lagstiftning).
Arbetsrätt
10 Är ert företag certifierat enligt SA8000 eller motsvarande system som omfattar arbetsrätt?
11 Har ert företag ett dokumenterat ledningssystem som omfattar följande områden? Vänligen ange
vilket/vilka.
- Lagstadgad minimilön, övertid och regelbunden lön.
- Dokumenterade rutiner för utbildning och för att öka samtliga anställdas kunskap kring arbetsrätt.
- Föreningsfrihet (rätt att fritt ansluta sig till fackföreningar och att använda kollektiv förhandling).
- System för lagefterlevnadskontroll med tillhörande laglistor som indikerar gällande
arbetslagstiftning.
- Dokumenterade rutiner för att bedöma efterlevnad av gällande arbetsrätt så som mål, revisioner,
ledningens genomgång och handlingsplaner.
- Skriftliga och undertecknade anställningsavtal med grundläggande information.
- Inga fysiska, psykiska eller ekonomiska straff, åtgärder eller trakasserier.
- Ingen diskriminering på grund av etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell
läggning, medlemskap i fackförening eller politiska åsikter.
- Skriven policy för arbetet som är undertecknad av ledningen.
- Dokumenterade rutiner kring riskbedömning för att identifiera och kontrollera potentiellt
riskfyllda arbetsförhållanden.
- Arbetstider som följer nationella lagar och förordningar.
- Inget tvångsarbete.
- Inget barnarbete (personer under 15 års ålder anses vara barn. Inget farligt eller tungt arbetet är
tillåtet för personer under 18 år).
- Nej, företaget har inte ett dokumenterat ledningssystem som omfattar något av dessa områden.
1/5
Affärsetik
12 Har ert företag en skriven uppförandekod/policy angående alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning, som är godkänd av ledningen?
13 Har ert företag dokumenterade rutiner för att förhindra alla former av korruption, utpressning och
mutor (till exempel hantering av situationer där affärspartners/anställd erbjuder/tar emot muta)?
14 Kommuniceras ert företags arbete mot korruption externt?
15 Tar ert företag andra initiativ för att bekämpa korruption (till exempel externa rutiner gentemot
affärspartners)?
Hälsa och säkerhet
16 Är ert företag certifierat enligt OHSAS 18001 eller motsvarande system som omfattar hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen?
17 Har ert företag ett dokumenterat ledningssystem som omfattar följande områden? Vänligen ange
vilket/vilka.
- System för lagefterlevnadskontroll som indikerar gällande OSHAS relaterad lagstiftning.
- Dokumenterade, kommunicerade och uppdaterade rutiner vid nödläge.
- System för rapportering av arbetsplatsolyckor för att minimera antalet incidenter.
- Säkerhetsåtgärder (till exempel personlig skyddsutrustning och maskinsäkerhet).
- Dokumenterade rutiner för säker hantering av kemikalier (till exempel säkerhetsdatablad och
korrekt uppmärkta behållare).
- Ren, fräsch och säker arbetsplats (och boende om det erbjuds de anställda).
- Skriven policy för hälsa och säkerhet som är godkänd av ledningen.
- Dokumenterade rutiner kring riskbedömning för att identifiera och kontrollera potentiellt
riskfyllda arbetsförhållanden.
- Dokumenterade rutiner för att bedöma efterlevnaden samt garantera ständiga förbättringar inom
området hälsa och säkerhet så som mål, revisioner, ledningens genomgång och handlingsplaner.
- Dokumenterade rutiner för lämplig utbildning och ökad medvetenhet kring hälso- och
säkerhetsfrågor (säkerhetsutbildning, skyddsutrustning, nödlägesberedskap och utrymningsövningar).
- Nej företaget har inte ett dokumenterat ledningssystem som omfattar något av dessa områden.
18 Övervakar ert företag nationell och internationell lagstiftning angående registrering, utvärdering
och godkännande av kemikalier? Samt kommunicerar ert företag de förutsättningar som påverkar er
hantering och bruk av kemikalier till oss, inklusive transport, import, export eller tull deklarationer av
material (exempelvis EU “REACH”, Japan ”Kashinho” Chemical Substances Control Law, South Korea
”Act on the Registration and Evaluation of Chemicals”, China “Provisions on Environmental
Administration of New Chemical Substance Management of China” etc.)?
19 Hanterar ert företag ämnen och koncentrationer av ämnen (i de produkter som levereras till oss) som
är listade på kandidatlistan eller liknande samt kommunicerar ni information om eventuella
begränsningar för hantering och bruk av ämnen inklusive transport, import, export och
tulldeklarationer för era produkter som härrör från sådan reglering (till exempel RoHS, ELV, REACH
SVHC kandidatlista)?
20 Tillhandahåller ni säkerhetsdatablad enligt det globala systemet "Classification and Labeling of
Chemicals (GHS)" med era produkter?
Miljö
21 Är ert företag certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande ledningssystem som omfattar
miljöfrågor?
22 Har ert företag ett dokumenterat ledningssystem som omfattar följande områden? Vänligen ange
vilket/vilka.
2/5
- Skriftlig miljöpolicy som är kommunicerad inom företaget och godkänd av ledningen.
- Kort- och långsiktiga miljömål med tillhörande handlingsplan för att säkerställa kontinuerlig
förbättring.
- System för lagefterlevnad med tillhörande laglistor som indikerar gällande miljölagstiftning.
- Regelbunden riskbedömning med prioriteringsordning av de områden med störst miljöpåverkan
som ert företags produkter genererar.
- Dokumenterade rutiner för att tillhandahålla miljöutbildning för samtliga anställda.
- Dokumenterade rutiner för att övervaka och följa upp ert företags miljöprestanda.
- Regelbundna interna miljörevisioner inklusive översyn av organisationen.
- Nej, företaget har inte ett dokumenterat ledningssystem som omfattar något av dessa områden.
Energi
23 Arbetar ert företag på ett systematiskt sätt för att minska er energiförbrukning?
24 Har ert företag riktade åtgärder och mål angående energieffektivisering?
Utsläpp av växthusgaser (CO2e)
25 Bevakar ert företag följande utsläpp av växthusgaser?
- Direkt produktion
- Kunders produktanvändning
- Transporter
- Inget av ovanstånde
26 Har ert företag riktade åtgärder och mål för att minska era utsläpp av växthusgaser över tid?
Kvalitet
27 Är ert företag certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, eller motsvarande system som
omfattar kvalitetsledning?
28 Har ert företag ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som omfattar följande områden? Vänligen
ange vilket/vilka.
- Dokumenterad kvalitetspolicy som godkänts av ledningen.
- Dokumenterade kvalitetsmål.
- Regelbundna genomgångar av kvalitetsledningssystemet.
- Regelbundna internrevisioner.
- Kundnöjdhet utvärderas och mäts kontinuerligt.
- Rutiner för hantering av kundklagomål
- Styrsystem för allt inkommande material.
- System för att förhindra en blandning av material under bearbetning, transport och lagring.
- Rutin för att hantera avvikande produkter.
- Utvärdering av val av leverantörer och underleverantörer.
- Nej, företaget har inte ett dokumenterat ledningssystem som omfattar något av dessa områden.
Produktionsinformation
29 I vilka regioner produceras ert företags produkter/förmedlas era tjänster?
- Centralasien
- Östasien
- Sydamerika
- Mellanamerika
- Nordamerika
3/5
- Södra Afrika
- Mellanöstern
- Norra Afrika
- Västeuropa
- Östeuropa
- Sydasien
30 I vilken/vilka av följande regioner har ert företag leverantörer? Vänligen, markera dessa nedan.
- Södra Afrika
- Nordamerika
- Norra Afrika
- Östeuropa
- Mellanöstern
- Västeuropa
- Mellanamerika
- Sydamerika
- Centralasien
- Östasien
- Sydasien
31 Hur stor del av ert företags totala produktionskapacitet/försäljningsvolym levereras till Södertälje
kommun och dess bolag (Telgekoncernen)?
- <10%
- 10-50%
- >50%
- Vill ej svara
Säker hantering av av kemiska substanser
32 Hanterar ert företag kemikalier som en del av er verksamhet/produktion?
- Nej
- Ja
Praktikplatser
33 Erbjuder ert företag praktikplatser?
- Ja
- Nej
34 Inom vilka områden erbjuder ni praktikplatser?
- Arbetsmarknadspraktik
- Utbildningspraktik
- Annat
35 Vilka målgrupper erbjuder ni praktik till?
- Grundskola
- Gymnasium
- Högskola/Yrkeshögskola
- Trainee
- Annat
4/5
A
B
C
D
E
Namn på ansvarig för denna självutvärdering:
Position/titel (ansvarig för denna självutvärdering):
Telefonnummer:
E-mail:
Kommentarer:
5/5
Download