Behörighet i yrkesämnen på teknikprogrammet

advertisement
Kompletteringsblankett teknikprogrammet
Datum då blanketten började gälla: 2015-09-10
Behörighet i yrkesämnen på teknikprogrammet
Läs detta innan du fyller i blanketten:

Observera att denna blankett inte är en ansökan om lärarlegitimation. Den används bara för att
komplettera din ansökan. Om blanketten har skickats till dig från Skolverket har du en registrerad
ansökan. Läs mer om hur du ansöker på www.skolverket.se/lararlegitimation ifall du inte redan ansökt.

I samband med att du skickar in denna blankett ser Skolverket din ansökan som komplett. För varje
ämne du kryssar i måste det finnas intyg som stödjer det, antingen genom redan inskickade intyg eller de
som du bifogar till denna blankett (t.ex. studieintyg, erfarenhetsintyg). Detta beror på att vi enbart
kommer att bedöma dessa handlingar inför beslut om lärarlegitimation.

Observera att denna blankett innehåller ämnen som ges på teknikprogrammet idag. Bedömningen
av vilka ämnen du kan ges behörighet i utgår ifrån inriktningen på din examen.

Om du vill ansöka om behörighet i andra ämnen än de som finns på teknikprogrammet, se
blanketter för andra yrkesprogram på www.skolverket.se/blanketter

Du kan alltid kontakta vår upplysningstjänst om du har frågor: 08 - 527 332 00

Glöm inte att fylla i ditt personnummer!

Kryssa i de ämnen du vill ha behörighet i. Blanketten består av flera sidor.

Skicka in denna blankett och eventuella intyg via e-post eller vanlig post:
E-post:
Skicka till [email protected]
1. Skriv ”Yrkande, ärendenummer (ditt ärendenummer)” i e-postmeddelandets ämnesrad.
2. Bifoga denna blankett och eventuella intyg som du scannat in eller tagit fotokopior utav.
Vanlig post:
Använd det försättsblad som du fick när ditt ärende registrerades eller som du fått i ett e-postmeddelande
när vi begärt en komplettering utav dig. Skicka det sedan till den angivna postadressen på försättsbladet.
Personuppgifter
Personnummer (ååååmmddnnnn)
Om du inte har ett svenskt personnummer, ange det samordningsnummer du fått av Skatteverket, samt födelsedatum
Vill du ansöka om behörighet i motsvarande yrkesämnen i gymnasiesärskolan,
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå?
Ja, jag ansöker även om behörighet i motsvarande ämnen i de fall ämnena finns i:
☐
Gymnasiesärskolan
☐
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
☐
Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Kryssa i de yrkesämnen du söker behörighet för
Ämne
☐ Dator- och
kommunikationsteknik
Ämnesbeskrivning
Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig
verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet
behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och
1 (3)
Kompletteringsblankett teknikprogrammet
Datum då blanketten började gälla: 2015-09-10
kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med
elektronik.
☐ Datorstyrd produktion
Ämnet datorstyrd produktion behandlar teknik och metoder för datorstyrd
produktion, från hantverksmässigt arbete med datorstyrd utrustning avsedd
för prototyp och enstyckstillverkning till serieproduktion med grupper av
sammankopplade datorstyrda maskiner. Det behandlar också effektiv
användning av datorstyrd teknik med hög automatiseringsgrad.
☐ Design
Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och
innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella
och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram ett
föremål. I andra sammanhang handlar det om att pröva och utveckla en
idé, upplevelse eller tjänst. Design utgår ofta från ett problem eller
uppdrag, där behovet är att produkten dels ska kunna tillverkas,
distribueras samt ingå i och konkurrera på en marknad, dels ska vara
etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar.
☐ Driftsäkerhet och underhåll
Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll
får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar
tekniska utrustningars uppbyggnad, funktion och styrning samt hur man
med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder kan lösa drifttekniska
problem. Ämnet behandlar också förbättringsprocessens betydelse.
☐ Elektronik
Ämnet elektronik behandlar flera teknikområden där elektronik och
elektroniska system byggs in för att styra eller ersätta mekaniska system,
till exempel i bilar och hushållsmaskiner.
☐ Ellära
Ämnet ellära behandlar lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem
med belastningar av olika slag. Det behandlar också ledningsburna
störningar och säkerhetsfrågor.
☐ Energiteknik
Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system
fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga
principer som tillämpas på energitekniska anläggningar. Ett miljöperspektiv
ingår i ämnet eftersom energitekniska system till stor del påverkar miljön.
☐ Entreprenörskap
Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom
psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden
såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller
och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i
sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.
☐ Eventteknik
Kravet på bra ljud, bild, ljus och specialeffekter vid olika typer av event har
medfört att mängden avancerad teknisk utrustning har ökat. Detta gör att
det krävs personal för uppbyggnad, drift, felsökning och reparation av den
tekniska utrustningen. Ämnet eventteknik ger en teoretisk och praktisk
grund för detta arbete.
☐ Fartygsteknik
Ämnet fartygsteknik behandlar den teknik och de metoder som
används på fartyg för att transportera last och passagerare. Ämnet
behandlar även arbetsmiljö samt skydd av den marina miljön i
samband med lasthantering.
☐ Flygyrkesteknik
Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för
yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området
flygteknik.
☐ Industriautomation
Ämnet industriautomation behandlar byggnation och underhåll av industriella
automatiserade system. Automatiserade system är processer med funktioner
som verkar av sig själv. De kan styras av i förväg beskrivna program men
också av händelser som sker i eller i anslutning till aktuella funktioner.
Automatiserade system används bland annat i tillverkningsindustrin och i
processindustrin.
☐ Industritekniska processer
Ämnet industritekniska processer behandlar arbete i produktionsprocesser
och hur produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer. Det
behandlar även hur råvaror bearbetas i arbetsprocessen. Dessutom
behandlas frågor om arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt
miljöregleringens påverkan på produktionen.
2 (3)
Kompletteringsblankett teknikprogrammet
Datum då blanketten började gälla: 2015-09-10
☐ Mekatronik
Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. De två
teknikområdena slås ihop för att man ska kunna studera sådan teknisk
utrustning i vardagen som integrerar elektriska och mekaniska funktioner. I
ämnet mekatronik behandlas samverkan mellan olika teknikområden inom
produkter och processer. Ämnet kan delas upp i två delar –
produktmekatronik och processmekatronik. Produktmekatronik behandlar
produkters uppbyggnad, och processmekatronik behandlar uppbyggnaden
av de processer som bygger dessa produkter.
☐ Människan i industrin
Ämnet människan i industrin behandlar industrins villkor och individens roll,
ansvar och betydelse i arbetsgruppen och för företagets produktion. Det är
också en introduktion till lagar, förordningar och andra bestämmelser som
berör industriarbete. Ämnet är till sin karaktär orienterande.
Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att
styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och
styrsystem. Arbete med styr- och reglerteknik har sin grund i industriell
mätteknik och aktuatorer. I ämnet behandlas även säkerhetsfrågor som har
en central roll i arbete med styr- och reglerteknik, eftersom misstag kan
orsaka stora skador både på person och på egendom.
☐ Mät-, styr- och reglerteknik
☐ Nätverksteknik
Ämnet nätverksteknik behandlar nätverksutrustning och it-systemlösningar
samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. Det
behandlar också klienter och servrar samt hur övrig utrustning samverkar
inom nätverksområdet. Dessutom behandlas programvara för både klienter
och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö.
☐ Processautomation
Ämnet processautomation behandlar metoder och arbetssätt för mätning,
insamling av mätdata, datahantering, datorkommunikation och reglering i
automatiserade processanläggningar.
☐ Produktionskunskap
Ämnet produktionskunskap behandlar hur produktionsidéer utvecklas och vad
som måste beaktas i ett utvecklingsarbete. Ämnet behandlar hur produktens
design och kvalitet påverkar produktionsplanering och utformning eller
omarbetning av produktionsprocessen liksom olika ansvarsområden samt
underhållsbehov och logistik. Ämnet behandlar även betydelsen av
kommunikation, samarbete och ett kundorderstyrt tänkesätt.
☐ Produktionsutrustning
Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess
användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också
om hur utrustningen vårdas samt hur dess funktion kontrolleras och
effektiviseras.
☐ Produktutveckling
Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en
produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar
också hur olika intressenters krav samordnas till en helhet i den kreativa
process som skapar en produkts gestalt, funktion och användning, där
slutresultatet är ett samspel mellan behov, estetik, funktion, konstruktion,
produktion och hållbar utveckling.
☐ Samhällsbyggande
Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt
byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.
☐ Sammanfogningsteknik
Ämnet sammanfogningsteknik behandlar olika metoder och tekniker
för sammanfogning av material. Dessutom behandlar ämnet
kvalitetsbedömning av resultat och hur skötsel av utrustningen skapar
förutsättningar för en driftsäker produktion.
Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och
värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också
betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom
byggnaders energieffektivitet, vilka medier som förekommer i
systemen, deras fysikaliska egenskaper och hur energiomvandling
sker.
☐ Systemkunskap
3 (3)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards