2016-06-07
1 (1)
Carianne Lundvall Karlsson
Samordnare Samverkan Vänersborg
Samverkan Vänersborg - Ledningsgruppsmöte
Tid: 15 juni 2016 kl 13.15 – 16.00
Lokal: Kommunhuset rum 225
Dagordning:
 Föregående protokoll
 Integration
-
Jessica Vacklid
Områdesutveckling Torpa: deltagandeprojekt
Områdesutveckling: rapport från ”omtagsmöte”
Det ensamkommande barnet
Utskick som bifogas dagordningen: Våldsbejakande extremism
 Första linjen, Familjens Hus

Skolnärvaro (kommunalt aktivitetsanvsvar, Drop-outs)
-
Västa Hälso- sjukvårdsnämnd vill ha information
 Ungas psykiska hälsa
-
Traumamedveten omsorg
 Genomgång av höstens tider
 Övriga frågor
Välkomna!
Karin Hallberg, ordf
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Barn och utbildningsförvaltningen - Elevhälsan
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Hemsida
462 85 Vänersborg
Sundsgatan 33
0521-72 12 80
[email protected]
www.vanersborg.se