Klicka här för att läsa mer om Samverkan

advertisement
Samverkan
Fem generella perspektiv i
utvecklingsarbetet
Barn- och
ungdomsperspektivet
Samverkan
Jämställdhet
Omvärldsorientering
Integration
Samverkan Vänersborg
Styrning och ledning samt
organisation
Bakgrund
Socialnämnd
Barn- och
ungdomsnämnd
Gymnasienämnd
Presidium
Presidium
Presidium
Kommunal samverkan
Mål och
resursplan
Inriktningsmål - Förväntat resultat
Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika
uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till
varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt
FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild
tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga
att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en
god livskvalitet:
Bakgrund
Mål och
resursplan
•Barn och ungdomar får tillgång till rätt insatser tidigare
•Färre självmord och minskat självskadebeteende bland barn och
unga
•Ökad skolnärvaro
•Alla barn som får vård utom hemmet har tillgång till undervisning
utifrån sina förutsättningar och behov
•Information och rådgivning finns lätt tillgänglig på hemsidan
•Alla arbetslösa under 25 år erbjuds kompetenshöjande insatser
•Utvecklad samverkan med föräldrar
•Familjeförskola
•Familjecentral
Samverkans
områden
•Resursskola
•”FUSE”
•Samordnande socialsekreterare
•Internationellt arbete
•Projekt - Modellområde
Bakgrund
Modellområde
Styrgrupp
Projektledning
Kommunstyrelse
Tjänstemän från
kommunen och
NU-sjukvården
Socialnämnd
Barn- och
ungdomsnämnd
Gymnasienämnd
Projektområden
Hälso- och
sjukvårdsnämnd
(Beställarnämnd)
•Ökad skolnärvaro
NU-sjukvårdens
styrelse (Utförare)
•Förstärkt hembesök BVC
•Hemsida för unga
•Primärvård för barn och unga
med lindriga psykiska besvär
Gemensam
ledning och
styrning
Skolresultat och
psykisk hälsa
Ökad närvaro
Samverkan,
kommun - region
förskola - skola
Tidig upptäckt
Elevhälsa 6 – 18 år
Första linjen
6 – 18 år
Socialtjänst
BUP
Ungdomsmottagningen
Vårdcentralerna
Organisation
gemensam ledning och styrning
Region
Ordf.
Kommun/Kunskapsförbundet Väst
Politisk styrgrupp
Region
Ordf.
Kommun/Kunskapsförbundet Väst
FC-grupp
Region
FC/Ordf.
Kommun/Kunskapsförbundet Väst
Ledningsgrupp
Verksamhetsgrupp
Verksamhetsgrupp
Verksamhetsgrupp
Deltagande parter i olika organ
• Politisk styrgrupp
• Förvaltningschefsgrupp
• Ledningsgrupp
• Verksamhetsgrupp(er)
Uppdrag/befogenheter
•
Styrgrupp
Överenskommelse om direktiv och åtaganden till resp. organisation.
Ej beslutande. Följa utveckling.
•
Förvaltningschefsgrupp
Beredande organ för styrgruppen. Leder ledningsgruppen. Ansvariga
för verkställighet inom kommunen och delvis inom regionen.
•
Ledningsgrupp
Operativt ansvariga. Beredning och rapportering till FC. Samordning
insatser, utvecklingsfrågor, uppföljning/utvärdering, kvalitetssäkring.
•
Verksamhetsgrupp(er)
Samarbete på generell och individuell nivå för barn och unga
Samverkan
Samverkan Vänersborg
• Familjeförskola (Soc/Bun)
• Samverkande socialsekreterare (Soc /Bun)
• Internationellt arbete (Gy/Soc/Bun)
• Resursteam
• Drogförebyggande
• Hälsopolitiska rådet (Region, Soc/Gy/Bun)
BRÅ
Samordningsförb.
• Familjecentral
• Samverkansteam
• Kultur
•Projekt – Psynk
VÄSTBUS
Samverkan
Regional – kommunal samverkan
Vårdsamverkan Fyrbodal
Delregionalt politiskt
Västbus
Regional nivå
samrådsorgan
Ledningsgrupp
HSL-frågor m.m.
Vårdsamverkan
Barn och unga?
Delregional nivå
Närsjukvårdsgrupper
St-Ta
Ly-SoM
Ua-O
Göta
Ä
Dalsl.
Psyk.
Samverkan
Vänersborg
Lokal nivå
Samverkan
Politikens förväntningar, styrning
Väldefinierade mötesforum
Relevanta mätetal.
Nedskrivna definitioner behövs.
Avgränsningar för varje mötesforum.
Uppföljning mot varje mål.
Definiera frågor och på vilken nivå de skall tas upp.
Psynkprojektet är en del av Samverkan i Vänersborg.
Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget för Samverkan i
Vänersborg?
Processplan
Vad betyder ett visst beslut för resp. kommun/landsting?
Upplägget borde vara: Om detta beslut fattas då skulle vi
vilja att ni gjorde detta. Målen är realistiska och så här
skall vi lösa det tillsammans.
Vi är på väg in i ett nytt skede.
Deltagandet ska inte bygga på frivillighet längre.
Formalisera! Underskrifter behövs.
Respektive organisation måste ta det i sin nämnd.
Förväntningar behöver klargöras.
•
•
•
•
•
•
Vilken hjälp vill vi ha av temaledarna?
Processhjälp
Forskningshjälp
Riktade seminarier
Omvärldsbevakning.
Kommunikation
Samverkan
Samverkan
4 180 000 träffar
Download