Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006-2009

advertisement
Utvecklingsplan för IT inom BUN
2006 – 2009
Godkänd i BUN 060615, § 104
Inledning
Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att
man följer med i samhällsutvecklingen. I det nya informationssamhället är förändringstakten hög och
påverkar oss alla, speciellt dem som skolan är till för, eleverna. Inom förskola och skola behöver
lärandet och arbetsformerna anpassas efter de krav som ställs på ungdomarna som lämnar skolan
idag men även blicka framåt för de barn/elever som kommer att börja skolan. Med IT som stöd kan
man fortsätta att utveckla arbetssätten i förskola och skola mot högre måluppfyllelse. Detta kräver ett
systematiskt och planerat arbete med en röd tråd som löper från förskola till vuxenutbildning. För
barn i behov av särskilt stöd är IT – rätt använt – ett kraftfullt verktyg och hjälpmedel.
IT kan också ses som ett verktyg för skolutveckling.
I ett lärandeperspektiv; att utveckla pedagogiskt tänkande, utveckla nya metoder och arbetssätt att
möta elever, utveckla internationalisering med samarbete genom t ex virtuella mötesplatser.
I ett administrativt perspektiv; att utveckla ett effektivt verktyg för att möta ökade krav på
dokumentation, kvalitetssäkring, informations- och kommunikationskanal inom skolan men även med
hemmen.
Med denna utvecklingsplan vill BUN säkerställa och skapa förutsättningar för att alla elever i
Ängelholms kommun får en likvärdig och hög IT-utbildning oavsett skola för att sedan komma ut i
samhället väl förberedda. Dokumentet ska ses som ett förtydligande av BUN-planens prioriterade
målområde; kunskaper.
Regeringens proposition 2004/05:175 ”Från IT-politik för samhället till politik för
IT-samhället” föreslår en rad åtgärder för att utveckla nyttan med den moderna informationstekniken.
Propositionen anger att målet för IT-politiken är att Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle
för alla. I morgondagens samhälle kommer goda kunskaper i informationsteknik att vara nödvändiga
för varje individ och för samhällets tillväxt. Detta ställer krav på en hög digital- och mediekompetens
hos lärare och elever.”
Inom läro- och kursplaner finns ett antal områden där arbetet med IT spelar en viktig roll för att
eleverna ska nå målen - söka och kritiskt granska information, förmåga att kommunicera via olika
medier och förmåga att delta i samhällsdebatt och i kontakt med samhället.
Varje elev som lämnar skolan skall ha förvärvat förmågan att använda relevanta IT-verktyg för
yrkesverksamhet och fortsatt lärande.
Ur Ängelholm kommuns IT-strategi
Denna utvecklingsplan kommer att utvärderas i samband med redan befintliga uppföljnings-rutiner
inom förvaltningen.
2
IT – ett redskap för lärande
IT har under lång tid använts som ett verktyg bland flera för att nå skolans uppställda kunskapsmål.
IT-kunskap behövs också i skolan för att förbereda eleverna för kommande studier, arbetsliv och
samhällsliv. Ett stort kunnande kring IT förstärker individens förmåga att flexibelt och tryggt kunna
möta den ökade förändringstakten i samhället. IT ska fungera som ett effektivt stöd i såväl elevers
som pedagogers dagliga arbete. IT kan dels vara ett mål i sig, men också ett verktyg bland flera för
att nå andra mål.
Informationstekniken kan bidra till utveckling av arbetsformer och verksamhet, skapa effektivitet samt
ge större variation och nya möjligheter för lärande samtidigt som tillgängligheten till utbildning ökar
t.ex. med hjälp av distansutbildning eller för elever med särskilda behov eller funktionshinder. Detta är
särskilt viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv.
Ur Regeringens proposition 2004/05:175
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i
tillämpning.
Ur LPFÖ 98
Alla elever ska använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel i sitt lärande.
Ur BUN:s målbilaga 2006
Mål
IT är ett redskap och fungerar som ett effektivt stöd för alla i verksamheten.
Insatser/ansvar
BUN ansvarar för att det avsätts medel så att IT kan användas som ett redskap i
organisationen.
Rektor ansvarar för att elever och personal har förutsättningar att använda IT som stöd i
undervisning och administration.
Pedagogerna inom rektorsområdet ska vara väl förtrogna med IT och ha möjligheter till
kompetensutveckling inom området.
Personalen inom BUN-IT ansvarar för att det finns förutsättningar med nät-uppkopplingar och
tillgänglighet vad det gäller hårdvara och mjukvara till både elever och personal.
3
Kommunikation och delaktighet
I dagens samhälle används IT i allt högre utsträckning som informationskanal inte bara för de vanliga
medierna utan även av myndigheter. Möjligheter finns att snabbt ta del av demokratiskt fattade beslut
på olika nivåer. 24-timmarsmyndigheten har blivit ett begrepp och samhället styr oss till att använda
IT mer och mer. Det finns idag också tillfällen att delta i den demokratiska processen via Internet och
det ligger i skolans uppdrag att använda och visa på dessa möjligheter för eleverna. Skolan ska också
verka för en ökad internationalisering och med hjälp av IT underlättas internationella kontakter så att
läroplanens mål kan förverkligas.
Som informationskanal till hemmen har skolornas hemsidor fått allt större genomslag. De är också
skolans ansikte utåt och får en ökad betydelse vid elevers/föräldrars val av skola. Med IT som redskap
kan man också erbjuda en bättre kommunikation med hemmen och ge möjligheter till vårdnadshavare
att följa elevens utveckling i skolan. Detta medför även en ökad möjlighet till information och
uppföljning för skolledning och pedagoger i verksamheten.
Ett verktyg som möjliggör detta ska innehålla funktioner för informationshantering,
frånvarorapportering, möjligheter att dokumentera IUP, omdömesrapportering, schemavisning,
lokalbokning, konferenssystem mm. Det ska vara ett verktyg som underlättar och effektiviserar det
administrativa arbetet och fungerar väl tillsammans med de system vi har idag.
IT som verktyg skall utnyttjas för att underlätta omvärldens kontakter med kommunen och därigenom
skapa förtroende hos allmänheten.
Ängelholm kommuns IT-strategi
Mål
Med hjälp av IT har man utvecklat samspel och kommunikation inom skolan, mellan skola och hem
och gentemot det övriga samhället.
Insatser/ansvar
Rektor ansvarar för att rektorsområdet har en väl fungerande och aktuell hemsida.
Ett verktyg implementeras inom organisationen som möjliggör ökad kommunikation inom
rektorsområdet men även gentemot elever och föräldrar.
Rektor ansvarar för att all personal kan använda IT som redskap för kommunikation inom
rektorsområdet men även gentemot elever och vårdnadshavare.
Rektor ansvarar för att det finns bra utformade arbetsplatser och datorer till såväl elever som
personal.
4
Ansvar, omdöme och informationskompetens
Eleverna möter dagligen en mängd budskap i olika media; tidningar, Internet, TV och film. De får i
skolan tillgång till ”hela världen” via Internet. Detta innebär ett stort ansvar och skolan måste verka
för att eleverna får god kunskap i möjligheter med detta men även att de blir väl insatta i riskerna. För
att kunna hantera all denna information behövs ständiga samtal och diskussioner i verksamheten. Ett
samtal där hela skolan och även föräldrar bör delta. I grunden handlar det om respekt för andra
människor och kompetens i att kunna sortera, sovra och värdera informationen. Ett kritiskt
förhållningssätt måste skapas bland våra elever till vad man ser och hör.
Alla användare i utbildningsnätet ska ha goda kunskaper i hur man hanterar sitt konto på ett
ansvarsfullt sätt och vara informerade om vikten av säkra lösenord. Skolan ska aktivt medverka till att
elever och föräldrar får information och kunskap i de olika förhållningssätt som finns vad det gäller epost, chatt och kompisprogram. Information ska också ges angående säkerhetstänkande och riskerna
med att bli spelberoende och vikten av att bevara sin integritet på nätet. Till stöd finns de webbplatser
som våra myndigheter skapat, exempelvis Det unga Internet, Kolla källan, Surfa Lugnt och Säker på
nätet.
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola…kan använda informationsteknik
som ett verktyg för kunskapssökande och lärande…
Ur Lpo 94
Särskilt angeläget är att öka kunskapen om vilka risker som finns när ungdomar kommunicerar via
nätet och hur sådana risker kan undvikas.
Ur regeringens proposition 2004/05:175
Mål
Eleverna har redskap och förutsättningar att kunna hantera allt det de möter vid användning av
Internet och andra media.
Insatser/ansvar
Rektor ansvarar för att varje rektorsområde har en policy som tydligt visar hur
verksamheterna arbetar med bl.a. ansvarsfrågor och informationshantering.
Alla vuxna i verksamheten ska verka för att barn och elever utvecklar ett ansvarsfullt ITanvändande.
5
Barn och elever i behov av särskilt stöd
BUN:s uppdrag och ledstjärna är bl.a. att barn och elever når uppsatta kunskapsmål, utvecklar
nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sin kreativa förmåga och utvecklar sitt eget sätt att lära utifrån
sina egna förutsättningar.
Idag finns det elever som ej är behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program. Skolan
motverkar detta genom att tidigt fånga upp elever som behöver extra stöd. I arbetet med barn i
behov av särskilt stöd är IT – rätt använt – ett kraftfullt verktyg och hjälpmedel. Datorn är ett redskap
som hos många elever upplevs som lustfyllt och IT har en positiv inverkan på elevernas lärande.
Pedagogiska program, skalprogram, hjälpmedel i form av stavningskontroll både på svenska och
engelska, talsyntes är exempel på verktyg som tillsammans med hög kompetens hos personalen kan
bidra till en förbättrad utveckling hos dessa elever.
För att utveckla och öka kunskapen om IT som hjälpmedel bör BUN satsa på ett Skoldatatek. Ett
Skoldatatek ska serva skolor med teknisk och specialpedagogisk kompetens så att likvärdighet kan
garanteras för elever i behov av särskilt stöd.
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
Ur Lpo 94
Mål
Alla elever som behöver IT som hjälp för sitt lärande får det.
Insatser/ansvar
Ett centralt Skoldatatek ska bildas och organisatoriskt tillhöra Elevhälsans PPR. Det ska även
verka för samsyn kring olika stödinsatser.
Skoldatatekets personal ansvarar för att erbjuda utbildning och stöd till pedagoger, elever och
föräldrar ute i verksamheten.
På Skoldatateket finns tillgång till aktuella programvaror och hjälpmedel och möjligheter att
prova dessa.
6
Organisation
För att skapa goda förutsättningar för arbetet med IT i skolan krävs en funktionell organisation som är
känd av alla i verksamheten, välutbildad personal samt tillförlitlig teknik.
För att ge förutsättningar för utveckling inom IT-området skapas ett utvecklings- och resurscentra,
benämnt IT-resursen bestående av samordnande IT-pedagoger och IT-tekniker. IT-resursen kan på
sikt vara en stor tillgång när det gäller kompetensutveckling av kommunens pedagoger inom ITområdet.
IT-resursen är navet i BUN:s utbildningsnät och har till uppgift att följa med i
IT-utvecklingen och sprida kunskap ut i verksamheten med hjälp av bl.a. IT-pedagogen i
rektorsområdet. Kompetensutveckling i form av ex Myndigheten för skolutvecklings nya material PIM
(praktisk
IToch
mediekompetens),
samordnas
av
IT-resursen.
Genom
IT-resursen samordnas även inköp av nya program och verktyg.
I Myndigheten för skolutvecklings strategi för IT i skolan framgår att IT är ett kraftfullt
utvecklingsverktyg och att arbete med IT är skolutvecklingsarbete också i ett bredare perspektiv.
Myndigheten pekar bl.a. på följande framgångsfaktorer: en fungerande lokal organisation med god
lokal tillgång till adekvat, fungerande utrustning. Arbete måste utgå från lokala förutsättningar och
behov och erbjuda tid för samtal och reflektion. Långsiktig planering och budgetering för IT i skolan
krävs för att säkerställa tillgängligheten.
Mål
BUN har utvecklat en IT-organisation som möjliggör att våra elever på respektive rektorsområde kan
tillgodogöra sig det IT-kunnande som krävs för att de ska vara väl förberedda för såväl fortsatta
studier som kommande arbetsliv.
Insatser/ansvar
BUN-IT ansvarar för att skoldatanätet fungerar på ett tillförlitligt sätt och att
rektorsområdenas tillgång till utrustning är god.
Varje rektorsområde avsätter en viss resurs till en systemadministratör som i samarbete med
BUN-IT ansvarar för att rektorsområdets utrustning fungerar.
Varje rektorsområde avsätter en viss resurs för en IT-pedagog som ansvarar för att
verksamhet följer de mål som finns i rektorsområdets IT-policy.
Inom BUN skapas ett utvecklings- och resurscentra, IT-resursen.
IT-resursen erbjuder fortbildning till kommunens pedagoger, samordnar inköp inom ITområdet samt organiserar möten med IT-pedagogerna.
7
Framtida organisation
Kommunens IT-råd
BUN:s IT-grupp
Förvaltningschef
Kommunens IT-utvecklare
BUN:s kvalitetsutvecklare
Rektorer från nätverken
Samordnande IT-pedagoger
IT-ansvarig BUnet
IT-ansvarig administration
(Träffas 2 gånger/termin)
Verksamhet
IT-pedagoger och
resurscentra
Teknik
BUnet och
systemadministratörer
Administration
BUN:s administrativa
utvecklingsgrupp
(1,0 befattning fördelas på
två personer, samt
resurscentra ”skoldatatek”
knutet till Elevhälsan)
(Förvaltningens IT-ansvarige
Peter Lindholm och 3,5
befattningar som ITtekniker, samt
systemadministratörer
”kontaktpersoner” på resp
rektorsområde)
(IT-ansvarig inom
förvaltningen Carina
Lundbladh, samt
arbetsgrupp för administrativ
IT-utveckling)
8
Download