Tjänsteskrivelse Motion (SD) om att lära ut svenska värderingar på

Barn- och utbildningsförvaltningen
1
Tjänsteskrivelse
Handläggare
Datum
Diarienummer
Rigmor Edelryd
2016-11-02
BUN/2016:254
Kommunfullmäktige
Motion (SD) om att lära ut svenska värderingar på SFI för att
bättre integrera nyanlända i samhället
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat motionen från (SD) om att lära ut
svenska värderingar på SFI för att bättre integrera nyanlända i
samhället, till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Följande yttrande presenteras för oktobernämnden:
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en
kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med
annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska
språket.
I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.
De timmar som finns till förfogande för SFI är idag fulltecknade för att
utföra det statliga uppdraget.
Beslutsunderlag
KF § 148
Motion
Kursplan SFI
Protokollsutdrag till
Barn- och utbildningsnämnden
Exp
/
2016
Barn- och utbildningsnämnden
Postadress
861 82 Timrå
Besöksadress
Köpmangatan 14
Telefon
060-163145
Barn- och utbildningsförvaltningen
2
Tjänsteskrivelse
Handläggare
Datum
Diarienummer
Rigmor Edelryd
2016-11-02
BUN/2016:254
Ann-Christin Isaksson
förvaltningschef
Postadress
861 82 Timrå
Besöksadress
Köpmangatan 14
Telefon
060-163145