Yttrande över motion om strategi för förebyggande

advertisement
Tjänsteskrivelse
2008-10-17
Dnr UBN 2008/145
Utbildningsnämnden
Yttrande över motion om strategi för förebyggande
arbete riktat mot barn och ungdomar
Motion av Christina Ståldal (nl), Mansour Rahimi (nl) och Mikael Carlsson (nl)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att lämna motionen utan åtgärd.
Sammanfattning
Christina Ståldal, Mansour Rahimi och Mikael Carlsson har lämnat en motion om att
anta en vision om en genomtänkt och långsiktigt hållbar strategi för förebyggande
arbete riktat mot barn och ungdomar i bred samverkan med olika aktörer. Motionen har
remitterats till Utbildningsnämnden samt Social- och äldrenämnden och Stadsledningskontoret.
Utbildningsnämnden har enligt Skollagen ett uppdrag att ge elever goda förutsättningar
för sitt lärande och sin utveckling. Det gäller även förskolebarn. Ju tidigare stödjande
insatser sätts in, desto bättre är förutsättningarna för insatserna ska få avsedd effekt.
Nämnden avsätter ekonomiska resurser för detta ändamål bland annat genom likvärdighetsgarantin.
Nämnden konstaterar att det pågår ett omfattande arbete med att ge elever goda förutsättningar för sitt lärande, däribland ett antal åtgärder som ska garantera att elever i
behov av särskilt stöd får så goda förutsättningar som möjligt för sitt lärande och sin
utveckling. Dessa åtgärder är förebyggande på det sätt som motionärerna avser. Utbildningsnämnden förslår därför att motionen ska lämnas utan åtgärd.
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till Stadsledningskontoret, Social- och äldrenämnden samt Utbildningsnämnden.
Motionärerna anser att erfarenhet och kunskap inom området visar att ett utökat förebyggande arbete riktat mot barn och ungdomar kan minska samhällets kostnader för
bland annat vård, socialbidrag och a-kassa. De föreslår därför att kommunen snarast:

Antar en vision och en genomtänkt och långsiktigt hållbar strategi för förebyggande
arbete riktat mot barn och ungdomar i bred samverkan med andra aktörer.
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\684084316.doc
Besöksadress
Granitvägen 15
Nacka
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08 718 80 00
08 718 84 84
08 718 91 16
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (3)
Nacka kommun

Organiserar arbetet så att det är anpassat för lokal samverkan och syfte att skapa
tillitsfulla relationer mellan barn, ungdomar, föräldrar, socialtjänsten, skolor, polis,
kyrka och föreningsliv.

Avsätter tillräckligt med resurser till förebyggande arbete riktat till utsatta barn,
ungdomar och familjer, på liknande sätt som kommunen investerar i t.ex. byggnader
vars byggkostnader skrivs av på 50 år.
Analys och bedömning
En av portalparagraferna i skollagens första kapitel lyder;
2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn
och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i
landet.
Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen,
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I
utbildningen ska hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.
Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska
beteenden.
Denna paragraf präglar mycket av skolans vardagsarbete. Det pågår ett brett arbete med
att ge eleverna så goda förutsättningar för sitt lärande som möjligt. Medvetenheten och
kunskapen om att förutsättningarna för framgångsrikt lärande handlar om så mycket
mer än resurser är stor. En lugn och trygg miljö i skolan och ett inre klimat som genomsyras av öppenhet, tolerans och likabehandling är viktig. Med goda förutsättningar för
alla barn och elever förebyggs mycket av eventuella framtida problem.
Utbildningsnämnden delar motionärernas syn att förebyggande arbete riktat mot barn
och ungdomar ska ske i bred samverkan med andra aktörer. Sådant arbete pågår redan
nu. Att förebyggande arbete, i detta sammanhang riktat mot barn och ungdomar, skulle
vara lönsamt är det ingen som ifrågasätter. Både utifrån ett ekonomiskt synsätt och ett
mänsklig sådant. Förutom den forskning som det hänvisas till i motionen har t.ex. försäkringsbolaget Skandias forskningsstiftelse finansierat utredningar inom ämnesområdet
som visar att förebyggande arbete är lönsamt. Det finns en statlig utredning från 1980talet som berör frågan. Projektet Fler Friska Företagsamma Nackabor bygger på antagandet att samverkan mellan myndigheter och organisationer är lönsamt både för samhället och för individen.
Utbildningsnämndens uppdrag och ansvar
Utbildningsnämnden har enligt lag ett uppdrag och en skyldighet att bedriva en utbildning som är likvärdig och tar hänsyn till barns och elevers behov av särskilt stöd. Nämnden följer barnens och elevernas utveckling och resultat kontinuerligt för att kunna ge
ekonomiska förutsättningarna för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium. Nämnden
avsätter årligen ekonomiska resurser utöver utbildningscheckarna bland annat i
2 (3)
Nacka kommun
likvärdighetsgarantin för att garantera att förskolebarn och elever får en likvärdig
utbildning.
Pågående och planerade förebyggande insatser
Det pågår och planeras ett flertal insatser riktade mot barn och ungdomar. Av majoritetsprogrammet framgår bl. a. att
”Arbetet att förebygga problem hos ungdomar och minska risken för våld och brott,
liksom allmänt lokalt utvecklande arbete, stärks genom en serie nya åtgärder. Under
kommunstyrelsen samlas finansieringen av en rad olika insatser och nya 3,5 miljoner
kronor anvisas för detta arbete.” Möjligheterna att hitta även andra utvecklingssamarbeten med och uppdrag till föreningar prövas, bl.a. i Älta.

Fritidsnämndens resurser ökas med 1 miljon kronor för det förebyggande arbetet
bland ungdomar. En inslag i detta arbete är satsningen Idrottslyftet som syftar till
aktivera föreningslivet i skolornas arbete.

Nacka motsvarighet till ”Värmdö-Polarna” en arbetsmodell för förebyggande arbete
bland ungdomar startar under hösten till en beräknad årskostnad av ca 1,3 miljoner
kronor.

Som ett komplement till samarbetet med Boo Folkets Hus, Polisen, nattvandrarna,
kommunens ungdomsarbete mm – och i samarbete med dessa och de lokala
företagen – utvecklas en arbetsmodell liknande ”Lugna Gatan” i Stockholm för
Orminge-området.

Inom Social- och äldrenämnden stärks det förebyggande arbetet kring ”unga vuxna”
med 0,5 miljoner kronor och arbetet för barn och ungdom med 1,5 miljoner kronor.

Samarbetet mellan Utbildningsnämnden och Social- och äldrenämnden utvecklas
för närvarande på flera nivåer. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram rutiner för
anmälningar om barn som far illa. Arbetsgruppen undersöker också förutsättningarna för att skapa ett gemensamt antiskolkteam.

Samverkan pågår också mellan Utbildningsnämnden, Social- och Äldrenämnden,
Fritidsnämnden och Folkhälsogruppen när det gäller det utveckla det förebyggande
arbetet med att skapa positiva drogfria ungdomsmiljöer i kommunen.
De lokala BRÅ-råden arbetar med lokal samverkan för att minska kriminalitet och missbruk bland ungdomar.
Utbildningsnämndens ställningstagande
Som framgår av citaten ur skollagen har Utbildningsnämnden ett uppdrag ge elever
goda förutsättningar för sitt lärande. Det gäller även förskolebarn. Nämnden anser
därför inte att det finns behov av ytterligare en strategi för förebyggande arbete inom
nämndens ansvarsområde.
Utbildningsnämnden konstaterar att det pågår ett omfattande arbete förebyggande arbete
i förskolor och skolor. Nämnden förslår därför att motionen ska lämnas utan åtgärd.
Lena Dahlstedt
Kultur- och utbildningsdirektör
3 (3)
Download