Tjänsteskrivelse
2001-06-13
Barnomsorgs- och
utbildningsnämnden
Ersättningsnivåer till påbyggnadsutbildningar vid
Nackademin
Förslag till beslut
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden fastställer
att ersättning till Nackademins påbyggnadsutbildningar differentieras,
att ersättningen per utbildning och elev höjs med 4% fr om 1 juli 2001 enligt
nedan.
Utb kod
Utbildning
Kronor/år
WNV003
WNV005
WBP111
WBP112
WBP118
WBP119
WHP174
WMP128
WMP129
WMP135
WNV148
WNV149
WNV150
WNV151
WMV152
WNV153
WTE101
WTE102
Datateknik
Elteleteknik
Byggteknik
Byggprojektering
IT-Byggteknik
Intelligenta hus
Försäljning med IT-stöd
Data och Internet
Webbteknik
Webbdesign
System- och nätverksteknik
Avancerad nätverksteknik
Radioteknik och Radio-LAN
Applikationsprogrammering
Programmering C++ och Java
Datateknik och programmering
Teknisk förpackningsdesign
Teknisk förpackningsdesign
med inriktning projektledning
72 600
69 700
63 000
63 000
66 000
66 000
57 900
68 200
68 200
68 200
71 900
71 900
71 900
64 800
64 800
64 800
65 200
65 200
Uppdragskontoret/Team C
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\265344377.doc
Besöksadress
Tel växel
Tel direkt
Fax
E-post
08-718 80 00
08-718 95 11
08-718 91 16
[email protected]
Organisationsnr
212000-0167
1 (2)
2 (2)
Nacka kommun
Ärendet
Nackademins påbyggnadsutbildningar (PU) har hittills haft en odifferentierad PU-peng, 66 306 kronor/år och elev. Nackademin har påtalat att det
finns stora skillnader i kostnader mellan utbildningarna som motiverar en
differentiering. Likaså har Nackademin hävdat att ersättningen är för låg för
att klara verksamhetens ekonomi. Ingen ökning av PU-pengen har skett sedan 1999.
Elevplatserna som Barnomsorgs- och utbildningsnämnden ersätter är riksrekryterande, dvs Nacka kommun har rätt att kräva interkommunal ersättning
för utbildningarna utifrån ett av staten antal beviljade platser. Vad det gäller
de två teknikerutbildningarna finns ingen begränsning av elevplatser.
Nackademin hade höstterminen 1998 två teknikerutbildningar och cirka 400
elever. Till höstterminen 2001 finns det nio utbildningar och drygt 600 elever. Av dessa elever beräknas endast tio procent vara nackabor.
Ekonomer på uppdragskontoret har tillsammans med Nackademins rektor
differentierat utbildningarna genom att vikta de olika kostnadsslagen på respektive utbildning. Prissättningen har skett med utgångspunkt från Nackademins prognostiserade elevantal för året och gällande ersättningsnivå.
Differentieringen innebär inte någon kostnadsökning i sig utan är ett nollsummespel.
Nämndkontoret föreslår att ersättningsnivåerna höjs med 4% fr o m 1 juli
för att kompensera för kostnadsutvecklingen. Höjningen motsvarar en intäktsförstärkning om ca 0,9 mkr för innevarande år och 1,7 mkr för 2002 vid
oförändrat elevantal. Ersättningsnivåerna ska i samband med mål- och budgetarbetet prövas årligen. Härmed jämställs Nackademins påbyggnadsutbildningar med övriga verksamheter.
Ökningen av PU-pengen fr o m höstterminen 2001 får ringa ekonomiska
konsekvenser för Barnomsorgs- och utbildningsnämnden då eleverna till ca
nittio procent kommer från annan kommun. Den interkommunala ersättningen baserar sig på ovan angivna belopp med ett tillägg för administrativa
kostnader. Tillägget kommer att sänkas jämfört med tidigare då elevvolymen har ökat och det tidigare påslaget inte längre är motiverat. Storleken på
tillägget är ännu inte fastställt då beräkningen av det ingår i den check/pengöversynen som pågår. Det kommer dock att innebära en minskning av
de budgeterade intäkterna och därmed ett underskott för Barnomsorgs- och
utbildningsnämnden. Underskottet förutsätts att balanseras inom ramen för
övrig verksamhet.
Eva Edström Fors
Nämnddirektör
Jill Salander
ekonom