Svar på motion om att införa premie för goda resultat

advertisement
KF 16:1
KF 16:2
KF 16:3
PROTOKOLLSUTDRAG
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-06-14
1/2
BUN § 90
Dnr BUN/2016:45-032
Införa premie för goda studieresultat, motion
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.
avslå motionen, införa premie för goda studieresultat, med motiveringen
att kommunen redan arbetar med olika belöningsformer för att stimulera
goda studieresultat.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir
nämndens beslut.
Beskrivning av ärendet
Stefan Jakobsson (SD) inkom 2015-11-25 med en motion, Inför premie för goda
studieresultat. Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-14 på delegation
(KS/2015:3) att lämna över motionen från Sverigedemokraterna till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande.
I Sverigedemokraternas motion föreslås att barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter för hur ett
införande av ”premie för goda studieresultat” kan utformas och genomföras,
gärna utifrån andra likvärdiga projekt.
Motionssvar
Skolans uppdrag enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 är bl.a.
• Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier
och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och
förutsättningarna
• Riktlinjerna är bl.a. att lärarna ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett
personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan att eleverna
får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens
innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och
mognad.
Detta uppdrag arbetar skolorna aktivt med idag för att stimulera eleverna till
goda resultat. Stipendier finns idag i olika omfattning och en översyn av olika
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KF 16:4
PROTOKOLLSUTDRAG
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-06-14
2/2
fonder görs för att anpassa dem till nutid så att fler stipendier kan bli aktuella.
Behovet av fler varianter av stimulansbidrag är en ekonomisk fråga och ligger
inom rektors ansvar för verksamheten.
Mot bakgrund av att stipendier finns idag i viss utsträckning och att en översyn av
fonder görs samt att andra belöningsformer ligger inom rektors ansvar för
verksamheten bedöms att inga ytterligare bidragsformer behöver utredas.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2016-05-27
Motion, inkommen 2015-11-25
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
______________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
KF 16:5
Download