Barn- och utbildningsnämnden

advertisement
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-05-18
1(19)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2004-05-18
Dnr
§§
Ärende
2003.220-262
2004.093-600
2004.069-606
2004.013-314
2004.002-601
2004.003-606
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Renovering av skolgårdar och lekutrustningar
Intern kontroll under 2004
Interkommunala kostnader vid Uddevalla gymnasieskolor
Detaljplaner för yttrande
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan om representation
Anmälan beslut i arbetsutskottet
Anmälan beslut i Bullarens lokala styrelse
Remiss – Västtrafiks handlingsplan för ”Ökad tillgänglighet för personer
med funktionshinder”
Skolelevers rätt till busskort/färdbevis
Information
Utredning skolskjutstrafik
Delårsredovisning april 2004
Skolbarnsomsorg vid arbetslöshet
Budget 2005 – Effektiviseringsåtgärder
2004.092-442
2004.072-623
2004.100-623
2004.006-606
2004.101-725
2004.114-606
52
53
54
55
56
57
____________________________________________________________________________________________________________
Justering(sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-04-06
2(19)
Plats och tid
Sammanträdesrummet Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede
klockan 08.30 – 14.00
Beslutande
Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande
May Olausson, sekreterare
Lennart Christensson, föredragande
Gunvor Rudolfsson, skolskjutsansv.
Ingmar Eriksson, trafiksäkerhetsinf.
Hans Schub, t.f. rektor
Tony Jönsson, arbetsmarkn.chef
Öyvind Höiberg, ekonom
Lillemor Kaltenbach, samordn.chef
Gerd Melin
Utses att justera
Underskrifter
§ 51, 52
§ 51
§ 53
§ 54
§ 55, 57
§ 56, 57
Sekreterare........................................................................
§§ 43 - 57
/May Olausson/
Ordförande................................................………....................……………
/Bengt Mattsson/
Justeringsman................................................................…………………..
/Gerd Melin/
__________________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG
Barn- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag
2004-05-18
Anslaget uppsatt
2004-05-26
Anslaget nedtages
2004-06-17
Protokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen, Tanumshede
Underskrift........................................………………………………………….
/May Olausson/
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 43
PROTOKOLL
2004-04-06
3(19)
2003.220-262 Bun
Renovering av skolgårdar och lekutrustningar
Tidigare beslut
Arbetsutskottet beslutade den 11 september 2003, § 65
att uppdra år fastighetsförvaltningen att omedelbart vidta åtgärder för att
uppgradera lekutrustningar på kommunens skolgårdar och förskolor i enlighet
med, vid företagen besiktning, framkomna brister i enlighet med gällande
bestämmelser,
att uppdra åt ansvarig vid varje verksamhet att se till att alla lekredskap som tillhör
åtgärdskategori 1 skall beläggas med nyttjandeförbud tills beslut har fattats om
bortforsling eller reparation.
Lars Löfberg, fastighetsförvaltningen, informerade om pågående arbete med att
förbättra kommunens skolgårdar. Anbudsförfrågan har gått ut för arbete med att
åtgärda fel och brister som framkommit vid besiktning. Anbudstiden har gått ut
och utvärdering pågår.
Beredande organs förslag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontorets fastighetsförvaltning att upprusta skolgårdarna
enligt besiktningsanmärkningarna inom ram om 300 tkr och
att arbetet skall vara slutfört före skolstart höstterminen 2004.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 44
PROTOKOLL
2004-04-06
4(19)
2004.093-600 Bun
Intern kontroll under 2004
Kommunfullmäktige antog i mars 1999 ett reglemente för internkontroll för
Tanums kommun. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att löpande följa
upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje
nämnd ska varje år upprätta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.
Varje nämnd skall i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera
under året konstaterade fel och brister vid uppföljningen av den interna kontrollen
inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt också ske till
kommunens revisorer.
Förslag till områden för intern kontroll diskuterades.
Beredande organs förslag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att följande områden skall ingå i den interna kontrollen under 2004:
- Systemansvar, säkerhet
- Personal; rapportering av sjukfrånvaro
- Ekonomi; rutiner för handkassor
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 45
PROTOKOLL
2004-04-06
5(19)
2004.069-606 Bun
Interkommunala kostnader vid Uddevalla gymnasieskolor
Den interkommunala kostnaden för elever vid Uddevalla gymnasieskolor har ökat
avsevärt. Diskussion pågår med övriga kommuner i norra Bohuslän och Dalsland.
Möte med kommunerna ägde rum den 5 april 2004. Samordningschef Lillemor
Kaltenbach deltog och lämnade rapport. Minnesanteckningar från mötet enligt
bilaga.
Nytt möte med kommunerna ägde rum den 14 maj 2004. Då träffade kommunerna
Uddevalla kommun och framförde krav om





att det s.k. risktillägget avvecklas
att avgiften för den interkommunala ersättningen ej får höjas mer än en gång
per år
att Uddevalla kommun preciserar en budget för 2005 i september 2004
att kommunerna skall kunna påverka kostnaderna
att Uddevalla kommun rådfrågar övriga kommuner innan eventuella åtgärder
som kan påverka kostnaderna.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 46
PROTOKOLL
2004-04-06
6(19)
2004.013-314 Bun
Detaljplaner för yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta detaljplan för:
1. del av fastigheten Tanums-Gissleröd 1:3 i Grebbestad. Syftet med planen skall
vara att möjliggöra uppförande av en ny förskola. Planprogrammet översänt
för information och eventuella synpunkter som skall ha inkommit till miljöoch byggnadsnämnden senast den 25 maj. Avsikten är att samrådet skall kunna
ge vägledning för slutligt val av en lämplig tomt för den nya förskolan.
2. del av fastigheten Kärraby 5:159 i Tegelstrand. Syftet med planen skall vara
att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder inom området. Planprogrammet
översänt för information och eventuella synpunkter som skall ha inkommit till
miljö- och byggnadsnämnden senast den 1 juni 2004.
3. del av Tanums-Gissleröd 1:6 m.fl., Anneberg. Syftet med planen är att
tillskapa nya bostads- möjligheter i central Grebbestad. Planprogrammet
översänt för information och eventuella synpunkter som skall ha inkommit till
miljö- och byggnadsnämnden senast den 14 juni 2004.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden
1. att barn- och utbildningsnämnden inte tar ställning till de två alternativen men
anser att behov av utbyggnadsmöjligheter för förskolan kvarstår,
2. att barn- och utbildningsnämnden inte har något att erinra,
3. att beakta säker skolväg.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-04-06
Bun § 47
7(19)
2004.002-601 Bun
Anmälan om delegationsbeslut
Löpnr
Fc 04:05
Ärendenr
PA.5
R:Ta 04:02
GR:17
R:Ta 04:03
R:Ba 04:01
A:5
GR:17
R:Ha 04:04
GR:18
R:Ha 04:05
GR:18
R:Lu 04:01
GR:17
Diarienr
Respektive delegat beslutar
Beslutsdatum
2004-04-23
Varsel om uppsägning på grund av
arbetsbrist för elevassisten
Att bevilja anpassad studiegång för en 2004-03-30
elev 2 dgr/vecka våren 2004
2004.019-114 Bun Polisanmälan stöld av CD-spelare
2004-04-21
Att bevilja anpassad studiegång för en 2004-04-27
elev från 040427 till terminens slut
2004-04-26
Att bevilja ledighet för elev 040504040507 för resa tillsammans med
familjen, 4 skoldagar. Elev har tidigare
under läsåret erhållit 10 lediga dagar
2004-05-07
Att bevilja ledighet för elev 040510040517 för resa tillsammans med
familjen, 6 skoldagar. Elev har tidigare
under läsåret erhållit 8 lediga dagar.
2004-01-19
Att bevilja anpassad studiegång för 1
elev. Förkortning av timplanen
2 tim/vecka
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att förklara presenterade delegationsbeslut för anmälda.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 48
PROTOKOLL
2004-04-06
8(19)
2004.003-606 Bun
Anmälan om representation
Verifikationsnr
571685
571759
572148
572212
572231
572233
572444
572471
572476
572741
572742
Belopp
2925,60
400,00
104,00
310,40
347,79
92,29
243,76
1750,00
500,00
412,00
660,00
Underlag presenteras i särskild pärm vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att förklara presenterade verifikationer för anmälda.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-04-06
9(19)
Bun § 49
Anmälan beslut i arbetsutskottet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att förklara § 14, 16, 19, 20 för anmälda.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-04-06
10(19)
Bun § 50
Anmälan beslut i Bullarens lokala styrelse
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att förklara § 10 och 11 för anmälda.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 51
PROTOKOLL
2004-04-06
11(19)
2004.092-442 Bun
Remiss – Västtrafiks handlingsplan för ”Ökad tillgänglighet för
personer med funktionshinder”
Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen Från patient till medborgare – en
nationell handlingsplan för handikappolitiken. Den nationella handlingsplanen
har som mål att kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för funktionshindrade
senast år 2010. Utifrån detta har ett förslag till handlingsplan - ”Ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder” - tagits fram inom Västtrafik och styrelsen
har beslutat att skicka ut förslaget på remiss till sina ägare.
Kommunstyrelsen har mottagit remissen och sänder den vidare till barn- och
utbildningsnämnden för eventuella synpunkter. Handlingsplanen presenterades.
Synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 maj 2004.
Tidigare beslut
Arbetsutskottet beslutade den 26 april 2004, § 20
att uppdra åt skolskjutsansvarig Gunvor Rudolfsson och trafiksäkerhetskonsult
Ingmar Eriksson att granska handlingsplanen och komma med synpunkter på
förslaget, samt
att synpunkterna rapporteras till barn- och utbildningsnämnden den 18 maj.
Synpunkterna presenterades enligt bilaga.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att överlämna synpunkterna till kommunstyrelsen.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 52
PROTOKOLL
2004-04-06
12(19)
2004.072-623 Bun
Skolelevers rätt till busskort/färdbevis
Skrivelse (bilaga) har inkommit från förälder angående olika regler för färdbevis
beroende på vilken skolskjuts elever åker.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 november 1996, § 66 att anta
förslag till samordnad linjetrafik och skolskjutstrafik. I överenkommelsen framgår
det att skolskjutsberättigade elever i årskurs 1-6 inom Tanums kommun äger rätt
att i turer till och från respektive skola under skoltid resa utan färdbevis på
lokallinjerna och övriga inomkommunala linjer samt att skolskjutsberättigade
elever i årskurs 7-9 äger rätt att åka utan färdbevis under skoltid på lokallinjerna.
Västtrafik har uttryckt önskemål om att samtliga skolskjutsberättigade elever skall
förses med färdbevis i form av terminskort. Kostnaden för terminskorten dras av
vid reglering av kommunens samlade kollektivtrafik.
Elever har rätt att söka till annan skola än den kommunen anvisar och mottas där i
mån av att plats finns, efter beslut av rektor. Dessa elever liksom elever vid friskola har hittills inte varit berättigade till skolskjuts om inte särskilda pedagogiska
skäl förelegat.
Beredningsförslag
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att förse samtliga skolskjutsberättigade elever med terminskort,
att även elever, som går på annan skola i kommunen än den som kommunen
anvisat, kan erhålla terminskort för att kunna åka med befintliga busslinjer under
förutsättning att plats finns och
att beslutet skall gälla på försök under läsåret 04/05.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen,
att en arbetsgrupp bereder ärendet och
att arbetsgruppen skall bestå av Ann-Marie Olofsson (C), Gertrud Widerberg
(MVT), Per Fyrvik (S) och Gunvor Rudolfsson, skolskjutsansvarig.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-04-06
13(19)
Bun § 53
Information
1. Lärcentrum
t.f. rektor Hans Schub informerade om verksamheterna i Kulturhuset Futura:
Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten, Tanums Gymnasium, Folkbiblioteket.
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter önskade fortlöpande information.
2. Förvaltningschef Lennart Christensson informerade om att rektorstjänsten vid
Lärcentrum kommer att utannonseras. En rekryteringskonsult kommer att anlitas.
T.f. rektors förordnande kommer att förlängas under rekryteringstiden.
3. Samverkan Skola – Näringsliv – Föreningsliv
Rektor Per-Olof Hedemyr och projektledare Åke Adriansson informerade
arbetsutskottet den 26 april 2004 enligt bilaga.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 54
PROTOKOLL
2004-04-06
14(19)
2004.100-623 Bun
Utredning skolskjutstrafik
Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 6 april 2004, § 34
att föreslå kommunstyrelsen att säga upp avtal avseende anropsstyrd skolskjutstrafik och beställningscentral för skolskjutsar,
att uppdra åt arbetsmarknadschefen att ta fram kostnadsförslag för skolskjutsning i
jämförelse med nuvarande anropsstyrd- och beställningstrafik samt
att uppdra åt rektor för Hamburgsundskolan att redovisa sina kostnader för skolskjutsning.
Arbetsmarknadschef Tony Jönsson informerade arbetsutskottet den 26 april 2004
om sina tankar om organisation för skolskjutsning. Organisations- och kostnadsförslag presenterades för barn- och utbildningsnämnden den 18 maj 2004.
(Bilaga)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra åt Bilenheten att anordna skolskjutstrafik i stället för anropsstyrd trafik
för rektorsområdena Bullaren och Särskolan.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 55
PROTOKOLL
2004-04-06
15(19)
2004.006-606 Bun
Delårsredovisning april 2004
Ekonom Öyvind Höiberg presenterade delårsredovisning per den 30 april 2004
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget
kapital
apr-04
9 914
-80 951
-71 038
69 896
apr-03
9 537
-74 948
-65 411
66 573
-1 142
1 162
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att anta en konteringsbudget som
överstiger kommunbidraget med 3 602 tkr. Orsaken till detta är dels att
kostnaderna för gymnasieplatser utanför kommunen kraftigt ökade under 2003
dels att ny upphandling av skolskjutstrafiken har medfört ökade kostnader.
Barn- och utbildningsnämnden har den 6 april 2004, fattat beslut om
effektiviseringsåtgärder med anledning av årets överbudgetering. Totalt har
förvaltningen fått i uppdrag att redovisa 1 550 tkr i åtgärder.
Prognos över beräknat årsresultat:
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 2 100 tkr.
Underskottet är att härledas till överbudgetering enligt ovan samt nämndens
beslut om effektiviseringsåtgärder.
Vid avräkning per februari har barnantalet ökat mot budget och barn- och
utbildningsnämnden kompletteras med 990 tkr i prestationsanslag.
Prestationsanslaget ökar främst genom flera barn i barnomsorgen.
Resultatuppföljning
Bruttokostnaderna ökar med 8,0 procent mellan åren. Nettokostnaden
redovisar en ökning med 8,5 procent. Detta överstiger den ökning budgeten
har mellan åren (5,0 procent).
Budgetuppföljning
De verksamheter som redovisar den största budgetavvikelsen är barnomsorgen
med 160 tkr i överskott, särskolan med 230 tkr i överskott och gymnasieskolan
med 270 tkr i underskott.
Barnomsorgen redovisar ett ökat elevantal, främst inom familjedaghemsverksamheten. Särskolans överskott orsakas av minskat elevantal utanför
kommunen. Underskottet på gymnasiet orsakas av ökade transportkostnader.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-04-06
16(19)
Verksamhetsförändringar
Följande verksamhetsförändringar har skett sedan vårterminen 2003 vilket
påverkar kostnadsökningen:



Ökat barnantal inom barnomsorgen.
Två förskoleavdelningar i Tanumshede.
Ökade gymnasiekostnader för köp av utbildning utanför kommunen.
Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om nedanstående
investeringsområden för 2004. Redovisning sker enligt tabell nedan:
Inventarier
Lekutrustning
skolgårdar/trafiksäkerhet
Inventarier nybyggnation
gymnasieskola
TOTALT
Budget
200 000
300 000
Redovisat
0
7 400
400 000
0
900 000
7 400
Barn- och utbildningsnämnden beräknar att vid årets slut ha investerat enligt
ovanstående budgetförutsättningar.
Rektorsområdenas delårsredovisningar bilaga.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med effektiviseringsåtgärderna för
2004,
att uppdra åt verksamheterna att hålla tilldelade ramar och
att överlämna delårsredovisningen till kommunstyrelsen.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 56
PROTOKOLL
2004-04-06
17(19)
2004.101-725 Bun
Skolbarnsomsorg vid arbetslöshet
Tanums kommun har ett lokalt beslut om att vid arbetslöshet ha rätt att behålla
platsen inom skolbarnsomsorgen. Då lagen om rätt till plats vid arbetslöshet
endast gäller för 1-5 åringar föreslås att möjlighet till skolbarnsomsorgsplats vid
arbetslöshet upphör från den 1 juli 2004.
Beredande organs förslag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att möjlighet till skolbarnsomsorgsplats vid arbetslöshet upphör den 1 juli 2004.
____________
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 57
PROTOKOLL
2004-04-06
18(19)
2004.114-606 Bun
Budget 2005
Effektiviseringsåtgärder
Förvaltningen presenterade förslag till effektiviseringsåtgärder inför budget 2005.
Förslagen kommer att diskuteras i partigrupperna för att tas upp igen den 7 juni
2004 för nya diskussioner.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2004-05-18
19(19)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENs sammanträde
den 18 maj 2004
Namn
Närvaro
Omröstningar
§
§
Ordinarie
Bengt Mattsson (Fp)
N
Anders J:son Fogelmark (M)
N
Gerd Melin (S)
N
Gerd Johansson (C)
N
§
Ja
Nej
Avs
t
Ja
Nej
Avst
Ja
Nej
Avst
Ja
Nej
Avs
t
Ja
Nej
Avst
Ja
Nej
Avst
Ulf Andersson (M)
Ann-Marie Olofsson (C)
N
Roger Jodensvi (C)
N
Ann-Helen Anneflod (Fp)
N
Per Fyrvik (S)
N
Gertrud Widerberg (MVT)
N § 43-56
Gunilla Wahlqvist (S)
Ersättare
N
Tjg
Ej tjg
Britt-Marie Rörvall (C)
Carina Stenmark (C)
N
Paul Lindström (C)
Gunilla Olsson (M)
Iris Olsson (M)
Anna Wintzell (Fp)
Viktoria Anneflod (Fp)
Ronny Larsson (S)
N
Pia Axelsson (S)
Pia Nilsson (S)
Kim de Bruin (MVT)
Observatör
Elsie Granholm (Kd)
N
§ 43-56
Summa
____________________________________________________________________________________________________________
Justering(sign)
Utdragsbestyrkande
Download