Utbildning i svenska för invandrare (SFI) med

advertisement
Utbildning i svenska för invandrare
(SFI) med funktionsnedsättning
Utbildning i svenska för invandrare, SFI, syftar till att ge invandrare
med funktionsnedsättning, framför allt personer med syn- eller hörselnedsättning samt döva, grundläggande kunskaper i svenska språket.
Utbildningen syftar även till att ge goda kunskaper om hur det svenska
samhälls- och yrkeslivet fungerar.
Att tillägna sig ett fungerande språk och att få vilja och mod till engagemang i det nya landet är övergripande mål för vår utbildning.
SFI-utbildningen förbereder och stärker kursdeltagaren inför framtida arbete eller vidareutbildning.
SFI för personer med synnedsättning
Den som har en grav synnedsättning eller
är blind har stora krav på anpassning av sin
studieplats och sina hjälpmedel. Vi arbetar
med anpassat studiematerial samt hjälpmedel
såsom förstoringsprogram, talsyntes, punktskrift och utbildar samt tränar i att hantera
dem. Vi utvecklar och övar in studieteknik med
de studiehjälpmedel personen behöver.
SFI för döva
Inom SFI för döva bedrivs undervisningen på
teckenspråk. Eftersom teckenspråket inte är
ett internationellt språk måste döva invandrare, förutom skriven svenska, även lära sig
svenskt teckenspråk för att kunna delta i det
svenska samhällslivet.
Att i olika sammanhang kunna använda sig av teckenspråkstolk och
att bli introducerad i den svenska dövkulturen och föreningslivet,
är några specifika mål för denna målgrupp.
SFI för personer med hörselnedsättning
Vi arbetar i små grupper i anpassade lokaler
och erbjuder en ultimat ljudmiljö för kursdeltagare med hörselnedsättning. Vi erbjuder
ett digitalt hörselhjälpmedel som fungerar för
alla med eller utan hörapparat. Hjälpmedlet är
anpassat för alla typer av hörapparater.
Integration
Att se sin egen roll och sina möjligheter i det
nya landet är ett viktigt mål i vår utbildning.
Våra kursdeltagare ska förutom att lära sig
språket även få en god förståelse för det svenska samhället för att kunna vara delaktiga i
kultur-, samhälls- och yrkesliv. Vi kombinerar
språkundervisning med samhällsorienterande
temaarbeten.
Pedagogiskt förhållningssätt
Vår utgångspunkt är att alla människor
har en inneboende kreativitet och möjlighet att ta ansvar för sitt eget kunskapssökande.
Ett gott självförtroende är grunden för
motivation och förmåga till ett aktivt
deltagande i den egna inlärningen.
Med insikt i detta arbetar vi metodiskt
och aktivt för att stärka kursdeltagarens
självförtroende. Gruppkänsla, tolerans,
humor, värme och tillit är nyckelord i
klassrummet.
Lärplattform
Datorn är en viktig komponent för att
överbrygga olika typer av funktionsnedsättningar och därför använder
vi oss av en datorbaserad lärplattform, Itslearning. Varje kursdeltagare
får sin egen personliga sida i Itslearning, vilken var och en, i samråd
med utbildaren, ansvarar för och uppdaterar.
Itslearning ger en möjlighet till flexibla studier och är samtidigt ett
redskap för att formulera, dokumentera och reflektera kring det man
lär sig.
Praktik
Deltagarna har möjlighet att gå
ut i praktik som både stärker
språkinlärningen och ger samhälls- och arbetslivserfarenhet.
Den är också en viktig grund för
nätverksbyggande och för att etablera relationer till den svenska
arbetsmarknaden.
Målgrupp
Invandrare med funktionsnedsättningar som saknar grundläggande kunskaper i svenska
Förkunskaper
Inga förskunskapskrav
Utbildningens längd
Anpassas individuellt
Kursort
Malmö och Göteborg
Antagningsform
Successivt intag
Hemsida
För mer information om hela vår verksamhet: www.iris.se
Irisgruppen är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet på
fler än 70 orter i Sverige. Irisgruppen omfattar dotterbolagen Iris Hadar, Medlearn och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker
individen på väg mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället.
© Iris Hadar AB mars 2012
www.iris.se
Download