docx - VI SKA MED arbetsmarknadsprojekt

advertisement
VI SKA MED!
VI SKA MED är ett treårigt projekt vars syfte är att förbättra förutsättningarna på
arbetsmarknaden för unga döva samt unga med hörselskada eller kombinerad syn- och
hörselnedsättning.
Diskriminering på arbetsmarknaden mot vår målgrupp är inte ovanligt i dagsläget. De utestängs
från information från fackliga organisationer och andra aktörer, exempelvis när det gäller
arbetsrätt och vilka möjligheter som finns till stöd från fackförbunden vid en konflikt. Detta på
grund av en hörandenorm i samhället som skapar hinder för de som inget hör, har en hörselskada
eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.
Det finns en brist på kunskap om bland annat arbetsrätt och ens särskilda rättigheter hos vår
målgrupp vilket innebär att de haft begränsade möjligheter att hävda sina rättigheter om de skulle
råka ut för diskriminering.
Projektet ämnar därför utbilda unga döva samt unga med hörselskada eller
kombinerad syn- och hörselnedsättning och öka deras kunskap om bland annat
arbetsrätt och deras rättigheter på arbetsmarknaden.
Brist på kunskap
Vi har flera i vår målgrupp som vittnar till illa bemötanden hos aktörer på olika
tjänstebefattningar. Dessa personer finner det svårt att fokusera på kompetenser snarare än på
funktionsvariationen. VI SKA MED arbetar för att minska dessa problem genom att samla
statistik över hur situationen på arbetsmarknaden ser ut idag och mot-arbeta den okunskap och
de fördomar som finns.
Projektet ämnar därför även att utbilda beslutsfattare och andra aktörer på
arbetsmarknaden för att upplysa och öka möjligheterna för vår målgrupp i
arbetslivet.
Attityden som råder i samhället ska upphöra och alla dessa förutfattade meningar
motverkas. Alla har rätt till en plats på arbetsmarknaden!
”Det handlar om arbetsgivares attityder och fördomar om döva”
”Öka respekten för dövkompetens!”
”Brist i kunskap om döva/hörselskadade och deras behov”
”Kände mig ibland överkörd av dövkonsulenten”
”Det känns som man är ett hjälplöst barn”
”Får sällan jobb när arbetsgivaren får veta att man är döv”
Kontakt
Hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram: Projekt VI SKA MED
Hemsida: www.viskamed.se
[email protected]
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg
Download