Utbildning i svenska för invandrare på Iris Hadar i Malmö

Utbildning i svenska för invandrare
på Iris Hadar i Malmö
Målgruppen för vår Sfi-utbildning
är invandrare med syn- eller hörselnedsättning som saknar grundläggande kunskaper i svenska samt
teckenspråkiga invandrare som
saknar grundläggande kunskaper
i svenska och svenskt teckenspråk.
Vi erbjuder
●● Studieväg 1, 2 och 3
●● Hög lärartäthet
●● Kurs A, B, C och D
●● Mindre grupper
●● Individuella fördjupade studieplaner (IFS)
●● God ljudmiljö
●● Anpassad studieplats med tillgång till
egen dator
●● Teckenspråksvänlig miljö
●● Hörseltekniska hjälpmedel
●● Studiestöd på modersmål
●● Syntekniska hjälpmedel
●● Kurator
●● Teckenspråkslärare
●● Anpassat studiematerial
För mer information
Gabriella Jimenez
Sfi-ansvarig i Malmö
Iris Hadar AB
Hjulhamnsgatan 3B 211 34 Malmö
Tel 040 - 642 46 55
Mobil 0765 - 39 90 46
Tel växel 08 - 39 92 00
E-post [email protected]
För mer information om hela vår verksamhet: www.iris.se
Iris Sverige är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet på
fler än 70 orter i Sverige. Iris Sverige omfattar dotterbolagen Iris Hadar och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker individen
på väg mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället.