Språkstödjande program med arbetsinriktning

Språka
Språkstödjande program med arbetsinriktning
Syftet med Språka är att utveckla, stärka, rusta och uppmuntra
deltagaren att ta steget ut på arbetsmarknaden eller till studier.
Huvudsyfte med programmet
Det övergripande syftet med programmet är att komplettera Utredningscentrums egna resurser och kompetens i en sammanhållen
process med målet att individerna ska uppnå egen försörjning och
utveckling.
För deltagarna i programmet är syftet att främja aktivitet och delaktighet i arbetsfrågan, bryta invanda mönster och föreställningar samt
utveckla sin arbetsförmåga genom att delta i behovsstyrda aktiviteter
och insatser av motiverande, aktiverande och nyorienterande natur.
Det handlar även om att inspirera till att utveckla sin språkliga förmåga så den inte blir ett hinder för utbildning och arbete.
Vårt upplägg är flexibelt, individualiserat och med möjligheter i fokus.
Deltagarna ska uppleva engagemang och trygghet i hela processen
genom att få tillgång till ett konkret och strukturerat programinnehåll
som leder till uppsatta mål, få ett gott bemötande och stöd av kompetent personal samt genom att få en personlig handledare.
Deltagarens delaktighet är avgörande. Att lämna det kända och
invanda, att åter våga tro på sina förmågor för att, så småningom,
kunna försörja sig själv helt eller delvis kan vara en besvärlig resa.
Våra insatser och aktiviteter stärker därför deltagaren till att formulera
egna mål utifrån ett självständighetsperspektiv.
Programmet ger deltagarna förnyad orientering om arbetslivets allmänna krav och villkor, kontakter och nätverk mot arbetslivet, struktur
i sin vardag, sociala sammanhang, språklig utveckling, basfärdigheter,
återvunna funktioner och motivation samt ökat självförtroende och
självkänsla. Tjänstens längd, omfattning, tempo och innehåll anpassas
efter deltagarens behov och mål genom hela processen.
Huvudteman
Inom varje tema arbetar vi genom individuella aktiviteter, gruppaktiviteter samt föreläsningar. Inom samtliga dessa teman arbetar vi på
olika sätt med språkstödjande insatser och inslag.
●● Introduktion
●● Kommunikation och relation
●● Yrkesinriktad svenska
●● Nyorientering
●● Arbetsträning och praktik
●● Hälsa och friskvård
Trepartsmöte
Inför starten ser vi gärna ett trepartsmöte mellan deltagaren, uppdragsgivaren och Iris Hadar där vi överenskommer om mål, innehåll,
ansvarsfördelning samt när och hur uppföljningar ska ske. Vid tillfället förs även relevanta fakta och erfarenheter med och kring deltagaren fram. Med en sådan tydlighet har uppdraget goda möjligheter att
lyckas.
Behovsstyrning
Våra insatser är upplagda på ett flexibelt sätt för att deltagare med sina
heterogena bakgrunder, kunskaper, förmågor, behov och förutsättningar ska ges möjlighet att nå sina individuella mål i samverkan med
övriga parter.
Vi strävar efter att deltagaren, så snart det är möjligt, deltar i arbetsplatsförlagda aktiviteter i syfte att konkretisera sina förmågor, sin kunskap och sina förutsättningar samt hur dessa kan utvecklas i relation
till arbetets krav för ett hållbart arbetsliv.
För den enskilde bildas en tydlig struktur som sammanfattas i den
individuella planen samt schemat där det framgår när, hur och i vilken
form genomförandet sker. Formerna för upplägget är
●● Personlig handledning
●● Individuell plan
●● Individuella aktiviteter
●● Gruppaktiviteter
●● Föreläsningar
●● Arbetsplatsförlagda aktiviteter
●● Uppföljningar, sammanfattning och dokumentation
Målgrupp
Målgruppen är personer med annan etnisk härkomst än svensk och som har
kommit till Sverige för mer än 2 år sedan. Den bristfälliga språkkunskapen är
ett hinder för etableringen på arbetsmarknaden. Personerna har inte klarat av
att slutföra sina SFI-studier, oavsett studieväg.
Avtalstid
2014-09-01 – 2015-04-30, med möjlighet till förlägning 1+1+1 år
Antal deltagare
20 årsplatser
Programtid
En till sex månader.
Utbildningsplats
Iris Hadars lokal i Helsingborg, Östra Sandgatan 12 (Gåsebäck).
Antagning och urval
Deltagarna utses av handläggarna inom Helsingborgs Stads Utredningscentrum.
Kontinuerlig antagning.
Mer information om Iris Hadar
Se vår hemsida irishadar.se eller följ oss på facebook.com/irishadar
Kontaktperson
För mer information om hela vår verksamhet: www.iris.se
Iris Sverige är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet
på fler än 70 orter i Sverige. Iris Sverige omfattar dotterbolagen Iris Hadar och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker individen på väg mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället.
© Iris Hadar AB juli 2014
Eva Rydström
Iris Hadar AB
Östra Sandgatan 12, 252 27 Helsingborg
Tel 010-516 21 29
Växel 010-516 20 00
E-post [email protected]