Läs insatsbeskrivning

advertisement
Underlag utveckling av samverkansinsatser
Uppdragsgivare
Samordningsförbundet BÅDESÅ
Insatsansvarig /Kommunerna
AME
Sanna Bertilsson
Datum 20151015
Projektets namn/ Förberedande arbetsträning
Mötesplats UT-Forskningen
Syfte och bakgrund
Sfi-verksamheten i Säffle omfattar ca 300 personer per år och de går tre olika studievägar
beroende på tidigare skolgång och förmågan att lära sig ett nytt språk. Endast en tredjedel
av alla nyanlända har gymnasieutbildning eller högre vilket innebär att ca 200 personer på
sfi är lågutbildade med endast grundskola i bagaget. Ett femtiotal personer har mycket liten
eller ingen skolbakgrund alls. Av dessa är majoriteten kvinnor.
Sfi består av fyra olika kurser, A-D, och från och med 2016 har alla sfi-elever rätt att läsa till
och med kurs D inom ramen för sin studieväg. I praktiken är det ytterst få elever som klarar
detta och de allra flesta på studieväg 1 och 2 kommer att skrivas ut från sfi på en nivå som
är lägre än den som krävs för att kunna läsa vidare och skaffa sig en svensk utbildning. Det
handlar om ca 100 personer per år som kommer att skrivas ut från sfi utan att ha klarat
slutkursen. Av dessa är drygt hälften kvinnor och det behövs en fortsatt språkutveckling och
meningsfull sysselsättning med fokus mot arbete för dessa kvinnor.
I stort sett all integrering omöjliggörs utan ett fungerande vardagsspråk. En kartläggning
finns för att se hur sfi-deltagare kan matchas mot en arbetsmarknad, men denna grupp finns
inte med i detta eftersom de inte har någon utbildning att matchas med.
Orsakerna till varför man inte lär sig språket kan variera. Analfabetism, kultur, ohälsa,
eventuellt PTS, kan vara en del av bakomliggande orsaker, en känsla av att inte ha något
att bidra med i ett svenskt samhälle. Gruppen är svår att hitta en praktik eller arbetsplats för
då dels språksvårigheter men också kultur med hemarbete som huvudsaklig sysselsättning
och kort eller ingen utbildning.
I Säffle beviljades 124 vuxna flyktingar försörjningsstöd under 2014.
På Arbetsförmedlingen fanns den 9 november 76 utrikes födda kvinnor som var öppet
arbetslösa och 96 i program. Av dem var 8 i sysselsättningsfasen. 14 kvinnor var
arbetssökande med förhinder.
Mål och målgrupp
Kvinnor med svårigheter att lära sig svenska och som finns i SFI A + B kurs,
Kvinnor som avslutat SFI pga inlärningssvårigheter
Kvinnor som har försörjningsstöd och inte klarar SFI
Mötesplatsen ska klara av 15-20 kvinnor under ett år. Eventuellt fler om man kan hitta en
bra gruppindelning.
Framförallt vänder vi oss till kvinnor som är lite äldre, där eventuella barn lämnat hemmet
20121010
och kvinnorna riskerar att bli isolerade men även kvinnor med barn som pga det kanske
missat SFI under många år.
Målet är att närma sig att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det gör man genom att
genom klara en sysselsättning, tala och förstå vardagssvenska.
Målet är också att få till samverkan mellan AME, Socialtjänsten, SFI , AF, hälso och
sjukvården .
Målet är ökad hälsa och välbefinnande, minskad isolering
Förhoppningen är att minst bryta isoleringen för alla kvinnorna och som mest hittar en
början till en väg ut i arbete i form av sysselsättningsplats, bättre svenska eller annan form
av anknytning till en arbetsplats, klara av att delta i arbetsförmedlingens ”jobb och
utvecklingsgaranti”
Plan för aktiviteten
Start december 2015 avslut december 2016
En processledare anställs med egen erfarenhet av att ha kommit till Sverige.
En ”mötesplats” skapas på ”Forskningen” för max 10 kvinnor samtidigt. Några kan komma
att bytas ut under året men syftet är att det är en ”fast” grupp.
Start
Deltagare rekryteras från SFI, AF och Socialtjänsten
Individuellt
En del av uppstart handlar om att inventera vilka andra aktörer/myndigheter som är eller
borde vara aktuella individuellt för varje kvinna. Detta görs med hjälp av en Samordnad
individuell plan. Man dokumenterar ihop startstatus med deltagarna vad gäller, språk, hälsa,
sociala kontakter Syftet är att skapa samsyn i samarbetet och hitta stegen till den riktning
som kvinnan själv vill, ta vara på det talanger som kvinnorna har
Arbetet på mötesplatsen ska fokusera på ”dolda talanger”, samhällsorgentering, hälsa och
svenska i ett vardagssammanhang.
Aktiviteterna ska vara av pröva på karaktär och ske praktiskt, Många studiebesök i
närområdet eller i Sverige kan vara framgångsfaktorer. Tex se hur sociala företag kan ta
tillvara olika talanger.
Exempel:
Talanger: Utforska de erfarenheter kvinnorna har med sig som kan vara traditionella
kvinnosysslor och se hur andra kvinnor runt om i Sverige kunnat utveckla detta till
sysselsättning eller arbete, se vilka utmaningar som kan finnas i det, våga pröva på utanför
sina trygga erfarenheter.
Hälsoaktiviteter : kan vara praktisk pröva på, stavgång, matkunskap, egen eller andras,
studiebesök
Samhällsorgentering Kan handla om att besöka olika inrättningar/arbetsplatser
Svenska tränas i de vardagssituationer som uppstår och genom att projektledare låter
deltagare göra själva, pröva sig fram. Handledning kan med fördel fås av erfaren SFI-lärare
Verksamheten kan med fördel byggas i små ”steg” med enkla uppmuntringar kopplade till
”stegen”
20121010
Avslut : Förhoppning är att mötesplatsen skapar nya möten som kan leda till nya grupper,
andra möten, nätverk.
Ett bra avslut är att komma in i en sysselsättning eller stå mer till arbetsmarknadens
förfogande i tex jobb och utvecklingsgarantin, klara vardagsspråket bättre.
Organisation
Kommunernas arbetsmarknadsenhet ansvarar för mötesplatsen i samverkan med
handläggare inom socialtjänst, arbetsförmedlingen, SFI. Kontakter med övriga
myndigheter/vårdinrättningar tas vid behov.
Beredningsgruppen för samordningsförbundet är styrgrupp
Ekonomi
År 2015
30 tkr uppstart
År 2016
350 000 kr
Lön till ansvarig för mötesplatsen med kulturkompetens av flyktingskap
Handledning av sfi Pedagog
Omkostnader, resor mm till studiebesök ,
Uppföljning
Deltagare skall registreras i SUS och styrgruppen skall utvärdera insatsen och se på vilket
sätt man kan använda erfarenheterna i den ordinarie verksamheten. Uppföljning skall ske av
resultatet för deltagarna vad avser bättre vardagssvenska
Implementering/avveckling
Om arbetssättet fungerar och ger ett lyckats resultat ska mötesplatsens arbete
implementeras i
Ordinarie verksamhet
Återkoppling till styrelsen
Delrapport och slutrapport?
Delrapportering på styrelsemöte20/5 och per sista augusti samt slutrapport vid årsavslut
20121010
Download