DRP förutspår framgångsrikt effekten av 4 bröstcancerläkemedel för

advertisement
Oncology Venture Sweden AB
Hørsholm, Danmark 24 Januari, 2017
Pressmeddelande
DRP förutspår framgångsrikt effekten av 4 bröstcancerläkemedel för
Personalized Medicine
Hørsholm, Danmark den 24:e januari 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag
att bolagets verktyg Drug Response Predictor – DRP™ – inlicensierat från Medical Prognos Institute A/S (”MPI”) för
läkemedelsutveckling har studerats av MPI som ett verktyg för Personalized Medicine – Patient Response
Prediction – PRP™. MPI:s vision är att utveckla ett verktyg i form av en rapport över de läkemedel som mest
sannolikt är effektiva för den enskilda cancerpatienten. Som en del av strategin för att utföra denna vision har en
studie genomförts i samarbete med bröstcancerexperter på danska onkologiavdelningar. Databasen innehållande
klinisk data för cirka 800 patienter med metastaserande bröstcancer har undersökts för att bedöma PRPTM:s
förmåga att förutsäga om en patient kommer att svara på anticancerbehandling som ges under patientens
sjukdom eller inte. Data för epirubicin, fulvestrant, anastrozol och exemestan har med statistiskt signifikanta
värden demonstrerat att PRPTM kan förutsäga om de enskilda patienterna svarade på behandlingen med nämnda
läkemedel eller inte. Då det finns ett stort antal aktiva anticancermedel för bröstcancer och denna metod har varit
mycket givande kommer MPI och OV att fortsätta bredda databasen och datamining för att öka antalet produkter
där bolagets teknik kan skapa värde för valet av behandling.
Epirubicin är ett centralt läkemedel vid behandling av alla typer av metastaserande bröstcancer och fulvestrant,
anastrozol och exemestan är fundamentala i adjuvant behandling (ges som ett tillägg till en operation med syftet att
minska risken för att cancersjukdomen ska komma tillbaka) och metastaserande behandling av
östrogenreceptorpositiv (ER +) bröstcancer. Siffror från 2008* visar att 2/3 av nydiagnostiserade patienter med
bröstcancer i tidigt stadium, får adjuvant cellgiftsbehandling och/eller adjuvant antihormonterapi, vilket indikerar en
stor marknadspotential för MPI:s PRPTM. I den aktuella studien undersöktes metastaserande bröstcancer men
produkterna används även vid adjuvant behandling.
DRP-analyserna utfördes på formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE) biopsier från tiden för diagnos av patienterna.
Data avseende FFPE-biopsierna var starka trots att hälften av materialet var mer än tio år gamla. Detta är värdefullt
för MPI:s teknik och affärsmodell då screening kan utföras med patientens samtycke men utan att behöva kalla in
patienten för en ny biopsi.
Denna framgångsrika studie är stödjande för DRPTM-verktyget som används i Oncology Venture för
läkemedelsutveckling, eftersom det bygger på samma teknikplattform.
"Syftet med MPI:s studie var att utvärdera om PRPTM i praktiken kunde förutsäga läkemedelskänslighet avseende
några av de mest använda läkemedlen för behandling av patienter med metastaserande bröstcancer. Tillsammans
med danska bröstcancerexperter fann vi att PRPTM, med en stark statistisk signifikans, kan avgöra om en patient ska
behandlas med epirubicin, fulvestrant, anastrozol och exemestan eller inte", säger Peter Buhl Jensen, adjungerad
professor, MD, PhD och VD för Oncology Venture. ”Min bedömning är att dessa uppgifter utgör det första
genombrottet för MPI:s teknik Personalized Medicine och att denna data tyder på en stor potential och ett stort värde
för bröstcancerpatienter. Målet är att patienterna ska få den bästa behandlingen varje gång – eftersom de inte har
någon tid att förlora och bör undvika eventuella biverkningar relaterade till läkemedel utan potentiell effekt”,
kommenterar Buhl Jensen vidare.
Om screeningverktyget Drug Response Predictor – DRPTM
Oncology Venture använder screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™, inlicensierat från Medical Prognosis
Institute A/S för att välja ut de patienter som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst sannolikhet att
svara positivt på ett visst läkemedel. Målet är att utveckla rätt medicin för rätt patient och genom att screena patienterna
innan behandling kan responsnivån signifikant höjas. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta
mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska
korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk. DRP™ är baserad på budbärar-RNA från patienters biopsier. DRP™-
plattformen, dvs DRP™- och PRP™-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för fler än 70 anticancerläkemedel i USA. PRP™ används av Medical Prognosis Institute A/S för Personalized Medicine. DRP™ används av
Oncology Venture för läkemedelsutveckling.
* Adjuvant systemic therapy in early breast cancer: impact of guideline changes and clinicopathological factors associated with nonadherence
at a nation-wide level. A. M. F. Verschoor et al. Published online: 12 August 2016 Springer Science+Business Media New York 2016.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, CEO
Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: [email protected]
Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication
Telefon: +45 21 70 10 49
E-post: [email protected]
Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 januari 2017.
Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology
Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat
förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget
använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av
cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma.
Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av
läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig
svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av Multipelt Myelom (benmärgscancer). Oncology
Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline
omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big
Pharma-bolag för behandling av cancer.
Download