GC-MS instrument Avtal kommersiella villkor varor_b

advertisement
KOMMERSIELLA VILLKOR
GC-MS INSTRUMENT
DNR: 242-1595-11
1.0
PARTER
Parterna har denna dag träffat nedanstående avtal.
Köparen
Leverantören
Umeå Universitet
901 87
Umeå
202100-2874
2.0
OMFATTNING
Leverans av GC-MS instrument för uttag vid behov under avtalstiden.
2.1
AVTALSTID
-- - med möjlighet till förlängning i -
3.0
PRISER
Priserna är fasta i 12 mån.
3.1
PRISÄNDRINGAR
Prisändringar får ske tidigast [Antal dagar] efter skriftlig överenskommelse mellan
behöriga företrädare för parterna. Anbudsgivare ska i anbud redovisa basindex för
[BasIndex]
Begäran om prisändringar skall vara Köparen tillhanda senast 30 dagar innan de
träder i kraft för att äga giltighet; senare inkommen begäran kommer att beaktas
först inför nästa möjliga prisförändringstillfälle. Förändringen skall vara väl
dokumenterad från tidigare led (i form av branschindex eller liknande) och lätt
kunna kontrolleras av Köparen.
Retroaktiva prishöjningar godkänns ej.
Kan överenskommelse om nytt pris ej träffas äger båda parter rätt att skriftligen
säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid.
Under uppsägningstiden gäller den senast träffade prisöverenskommelsen.
3.2
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
4.0
BESTÄLLNINGAR
Beställningar skall skriftligen tillställas Leverantören eller av Leverantören anvisad
mottagare av beställningar. Telefonbeställningar bekräftas skriftligen av Köparen.
4.1
BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE
Ordererkännande ska i första hand ske skriftligt.
4.2
FÖLJESEDEL
Följesedel skall vara märkt med referensnummer, varumottagare och
leveransadress.
4.3
TRANSPORTSEDEL
Transportsedel överlämnas av Leverantören varje dag efter arbetets slut till
Köparens arbetsledare för godkännande och skall innehålla samtliga uppgifter om
tidsberäkning, utrustning etc. som ligger till grund för kostnadsdebitering.
Umeå Universitet
Upphandlingsenheten
901 87
Umeå
Tel:
Fax:
Epost:
090-786 7775
090-786 7255
-
Org.nr:
Dnr:
202100-2874
242-1595-11
1(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
GC-MS INSTRUMENT
4.4
LEVERANSTID
För leverans gäller att beställning skall vara Leverantören tillhanda (.....)
arbetsdagar före önskat leveransdatum.
4.5
FÖRSENINGSAVGIFT
Avgift skall för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar utgå med 5%
på värdet av den del som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Om
förseningen påverkar andra tidigare levererade produkters användning i samma
beställning utgår vite på hela den kontraktssumma som kan hänföras till
beställningen.
Dock skall avgiften i sin helhet inte överstiga 10% av beställningssumman.
Om förseningen varar mer än 3 veckor har Köparen rätt att häva beställningen.
Med försening avses också brist i leverans.
4.6
LEVERANSVILLKOR
Fritt anvisad leveransadress.
Fullt färdigt godkänt arbete på avtalad leveransadress.
Fritt anvisad plats på respektive adress inom Umeå kommun.
4.7
SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR
Om Leverantören inser att leverans ej kan göras inom avtalad tid skall denne,
utöver att meddela Köparen detta, utan extra kostnad för Köparen anskaffa
likvärdiga varor för leverans inom avtalad tid. Parterna skall vara överens om att
utbytta varor i alla avseenden är likvärdiga med vad som här avtalats.
Om Leverantören inser att vad som här avtalats ej kan utföras och färdigställas
inom avtalad tid skall denne, utöver att meddela Köparen detta, utan extra kostnad
för Köparen ansvara för att likvärdigt utförs inom avtalad tid. Parterna skall vara
överens om att annat utförande i alla avseenden är likvärdigt med vad som här
avtalats.
4.8
EMBALLAGE
Skall ingå i förekommande fall
5.0
UTBILDNING
Om utbildning
6.0
SERVICE
Om service
7.0
FAKTURA
Utställs på och sändes i ett (1) exemplar till beställande enhet Beställare och
beställningsnummer skall tydligt anges på varje faktura.
Som fakturadatum räknas det datum när fakturan ankommer Köparen. Vid
eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd.
Av fakturan skall utöver F-skattesedelnummer, framgå leverantör med angivet
organisations- och mervärdesskatteregistreringsnummer, gods, beställare,
mottagare och leveransdatum. Om detta inte är fallet återsändes fakturan utan
åtgärd.
Om Leverantören under avtalstiden ändrar faktureringssystem eller
post/bankgironummer, adress eller telefon/telefax skall detta omgående meddelas
Umeå Universitet, Upphandlingsenheten Umeå
Umeå Universitet
Dnr:242-1595-11
2(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
GC-MS INSTRUMENT
7.1
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura,
såtillvida inte sista betalningsdag (30 dagar efter godkänd fakturas ankomstdag)
infaller på en fredag eller dag före helgdag då sista betalningsdag istället skall
anses infalla närmast nästföljande bankdag (betalningsfria fredagar).
7.2
ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras
inte.
7.3
DRÖJSMÅLSRÄNTA (REFERENSRÄNTA)
I enlighet med svensk räntelagstiftning. Parterna är överens om att dröjsmålsränta
understigande 300:- ej skall utgå.
8.0
PRODUKTINFORMATION
Produktinformation som ej framgår av detta avtal skall, om Köparen så begär,
lämnas av Leverantören. Eventuella prislistor och broschyrmaterial tillhandahålls i
erforderligt antal exemplar utan kostnad för Köparen.
8.1
STATISTIK
Leverantören skall på Köparens begäran lämna skriftliga uppgifter över vad som
levererats under efterfrågad tidsperiod. Leverantören skall tillhandahålla
uppgifterna utan kostnad för Köparen.
9.0
FEL I LEVERANS
Enligt köplagen
9.1
RETURVILLKOR
Vid felaktiga leveranser svarar leverantören för samtliga kostnader.
10.0
ANSTÄLLDA HOS LEVERANTÖREN
Leverantören skall ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att
arbetsmiljölagen upprätthålls. Endast branschkunnig personal får anlitas för
uppdraget. I de fall särskild behörighet erfordras för utförande av arbete har
Leverantören ansvar för att giltigt behörighetsbevis finns och kan uppvisas om
Köparen så begär.
Leverantören är även ansvarig för här angivna villkor i de fall Leverantören anlitar
underleverantörer för utförande av uppdrag inom ramen för detta avtal.
11.0
ANSVAR
Leverantören ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom
vållande hos Leverantören eller av dennes personal. Leverantören är skyldig att
hålla sig försäkrad för sådan skada och skall, om Köparen så begär, utan
fördröjning uppvisa försäkringsbesked.
Leverantören är även ansvarig för av denne anlitade underleverantörer på samma
sätt som för den egna verksamheten.
Leverantören ansvarar för att levererade produkter uppfyller gällande lagar och
regler (CE-märkning m.m.) på området.
Umeå Universitet
Dnr:242-1595-11
3(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
GC-MS INSTRUMENT
12.0
DISKRIMINERING
Entreprenören eller underentreprenör som denna anlitar, får inte I sin
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder
eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Beställaren skall har rätt att häva avtal om entreprenören bryter
mot detta.
13.0
GARANTIER
Enligt köplagen.
Leverantören garanterar för varans fullgodhet under garantitiden.
Vid eventuella fel skall Leverantören utan tilläggskostnad för Köparen tillhandahålla
annan motsvarande vara. Parterna skall vara överens om varans fullgodhet.
14.0
FORCE MAJEURE
Enligt köplagen
15.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.
Uppsägning skall vara skriftlig för att äga giltighet.
Kan inte överenskommelse om prisändring träffas mellan parterna i enlighet med
vad som angivits under ”3.1 Prisändringar” äger parterna rätt att häva avtalet med
6 månaders uppsägningstid utan någon kompensation till motparten.
Här avses prisjusteringsklausuler som ej kan hänföras till vedertagna index eller
formler som upprättats av parterna gemensamt.
15.1
HÄVNING
Köparen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om
Leverantören efter avtals ingående:
Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal
eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör
en del av avtalet mellan parterna.
Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt
sina betalningar eller erhållit näringsförbud.
Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord
eller annat liknande förfarande.
Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.
Köparen har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om
Leverantören före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om
företaget som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess
fortsatta giltighet.
16.0
SKADESTÅND
Enligt köplagen.
17.0
Umeå Universitet
INFORMATION/SAMRÅD
Dnr:242-1595-11
4(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
GC-MS INSTRUMENT
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
All information från Leverantören avseende produkter, prislistor etc. som sänds till
respektive enhet skall även distribueras till Umeå Universitet, Upphandlingsenheten
Umeå
18.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Leverantören får ej överlåta detta avtal på annan utan Köparens skriftliga
medgivande.
19.0
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Part äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet.
Förändringar i avtalet kan endast göras om behöriga företrädare för parterna
skriftligt överenskommit därom.
20.0
HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning. Inga andra
handlingar än detta avtal med bilagor gäller.
21.0
A.
Skriftliga ändringar och tillägg.
B.
Detta avtal.
C.
Förfrågningsunderlag daterat -
D.
Leverantörens anbud
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå Kommun den [Datum]
För Köparen
För Leverantören
Umeå Universitet
Upphandlingen
Upphandlare
Umeå Universitet
Dnr:242-1595-11
5(5)
Download