Riskbaserad taxa för kommunal tillsyn, erfarenheter och utveckling

Riskbaserad taxa för kommunal tillsyn,
erfarenheter och utveckling
FAH i Kalmar 2009-10-07
Nils Alesund, Sveriges Kommuner och Landsting
Tel 08-452 75 98
[email protected]
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
1
Miljöbalkens krav
• Miljöbalkens krav
–Verksamhetsutövaren ska
• visa att verksamheten inte medför påverkan på miljön
• bekosta erforderliga utredningar
• ha en fungerande egenkontroll
• bekosta tillsynen
–Myndigheten, MHN eller motsvarande ska
• ha tillräckligt med resurser och kompetens
• ha ett register över tillsynsobjekten
• göra resursbehovsutredning och tillsynsplan årligen
• följa upp och utvärdera tillsynen
• prioritera tillsynen efter risk
2
SKLs taxemodell
• Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd - beräkning av
tillsynsbehov och tillsynsavgifter 2008-12-17
–Ska ge tillräckligt med resurser till tillsynen genom att
ta ut avgifter enligt miljöbalken.
–Underlag för att bestämma tillsynsavgifter m.m. som
motsvarar den tillsynstid som läggs ner på varje enskild
verksamhet.
–Stöd för att prioritera tillsyn över de verksamheter där
riskerna är som störst.
–Göra en planering av tillsynsarbetet som bygger på de
verkliga förutsättningarna.
–Tillsyn ska bedrivas där riskerna för negativa effekter på
människors hälsa och miljön är som störst och att den
verksamhet eller den åtgärd som tar myndighetens tid i
anspråk också ska betala för den
3
Risk- och erfarenhetsklassningen
• Inplacering av företaget i avgiftsklass med tilldelning av
tillsynstimmar och intervall för tillsyn.
• Verksamhetens risk eller fara för påverkan på miljön eller
människan
–typ av verksamhet
–lokalisering
–omfattning
–osv
• Bedömning av verksamhetens sätt att hantera sina risker
–erfarenheter från tillsynen av den aktuella
verksamheten
–verksamhetens system för egenkontroll
–osv
4
Olika avgifter
• Fast årsavgift kan övervägas vid regelbunden tillsyn
• Fast avgift för prövning
• Timavgift kan övervägas vid begränsad tillsyn utan
regelbunden uppföljning
• Tillsynsavgifterna svarar mot myndighetens kostnad i ett
längre perspektiv än ett år och en årlig motprestation i form
av inspektion kan därför inte utkrävas från
tillsynsmyndigheten.
• Ej avgift för remissarbete
• Ej avgift vid överklagande
• Ej avgift vid obefogade klagomål
5
Vid beräkning av kommunens
kostnader för prövning och tillsyn
kan följande ingå:
• Registrering, komplettering av ärende.
• Inläsning och beredning av ärende.
• Kontroll av verksamheter, eventuella del- och slutbesiktningar.
• Samråd, samverkan och informationsutbyte med övriga
tillsynsmyndigheter och med verksamheter
• Arbete med inventeringar, undersökningar eller kontroll som
berör flera verksamheter inom visst geografiskt område, viss
bransch eller liknande.
• Klagomålsärenden om klagomålen är befogade.
• Databehandling av insamlade fakta.
• Interna och externa kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister,
läkare, veterinärer, geologer m.fl.
• Påföljdsfrågor (miljösanktionsavgifter, förelägganden och
åtalsanmälan).
• Expediering.
• Resor, max 2 h per inspektionstillfälle.
6
Handläggningskostnaden per
timme
• Vid beräkning av kostnaden per handläggningstimme bör
följande kostnader inkluderas
–Personalkostnader och personalomkostnader.
–Lokalkostnader, kostnader för förråd och garage.
–Kostnader för administration och för administrativt
stöd, t.ex. registrering, delgivning, arkivering och
ekonomiskt arbete.
–Övriga kostnader, t.ex. kostnader för
chefsöverläggning, konsultation av sakkunniga,
facklitteratur, traktamenten, utrustning för
databehandling, kostnad för bilar, mätutrustning,
telefon, porto, repro, utbildning och nämndkostnader.
–Kostnader för del i ekonomisystem, telefonväxel,
datanätverk, osv.
7
Administrativa rutiner
• Kommunfullmäktige måste besluta om taxa
• Kommunfullmäktige kan delegera beslutanderätten att
anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen.
• När avgiften framgår av taxan är påförande av avgift att anse
som verkställighet
• Inplacering i klassning eller nedsättning av avgift är ej att
anse som verkställighet och avgiftsbeslut bör fattas
• Avgiftsbeslut bör fattas om verksamhetsutövaren begär det
eller om avgiften inte betalas
• Kommunikation regleras i 17 § första stycket
förvaltningslagen
• Huvudregel att beslut om prövningsavgifter fattas i samband
med att beslut fattas i prövningsärendet.
• Fasta tillsynsavgifter påförs årligen och i förskott.
• Beslut om årliga tillsynsavgifter utformas så att de gäller tills
vidare.
8