Gällande, kränkningar, hot och våld och vid Vallaskolan Brev från

advertisement
Gällande, kränkningar, hot och våld och vid Vallaskolan Brev från rektor för årskurs 7­9 Jag vill med denna information förtydliga hur skolan jobbar med kränkningar, hot och våld, utifrån den ryktesspridning som pågick under gårdagen (onsdag den 23:e september) på en Facebook­grupp. I diskussionen påstås att en lärare vid Vallaskolan har misshandlat och ofredat elever sexuellt vid upprepade tillfällen. Detta stämmer inte. Dessutom pekas lärare ut med namn. Inlägget plockades först bort av administratörer under onsdagen men under kvällen var spekulationerna igång igen. Facebook är ett bra forum för kommunikation. Sociala medier kan dock få negativa följder när rykten sprids utan att uppgifterna kontrolleras och oskyldiga personer hängs ut med namn. Jag vill uppmuntra samtliga vårdnadshavare och andra att först kontakta skolledning och berörda lärare för att undvika att rykten startas och osannigar sprids. Skolans agerande vid kränkningar, hot och våld: När kränkningar elever emellan inträffar arbetar skolan utifrån gängse lagstiftning, Skollagen 6 kap 10§; “Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor. Rektor är skyldig att anmäla vidare till huvudman”. En annan del som utgår från Skollagen 6 kap 10§ är det främjande och förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering som ska bedrivas vid varje skolenhet. Hur detta bedrivs vid skolan finns formulerat i Vallaskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Planen (förgående läsårs) går att ta del av här via hemsidan. Till veckan kommer utkast till ny plan att presenteras vid Samrådet. I planen anges hur skolan arbetar med kränkningar som utförs från lärare mot elev (sid 6 i planen): “Rutiner för att utreda och åtgärda när elev trakaseras eller kränks av personal: Om elev, vårdnadshavare eller skolans personal upplever att elev/elever kränks av anställda på skolan hänvisas ärendet till rektor som omgående utreder saken enligt följande arbetsgång: 1. Rektor meddelar huvudmannen. 2. Rektor har samtal med berörd elev 3. Rektor har samtal med den vuxne som utfört kränkningen. 4. Rektor kontaktar elevens vårdnadshavare. Rektor meddelar huvudmannen. Ärendet dokumenteras av rektor och arkiveras på skolan. 5. Första uppföljning sker inom en vecka av rektor”. När elever kränker lärare arbetar vi utifrån Arbetsmiljöverkets lagar och policy, ​
(AFS 1993:2), föreskrifter​
. Chef/ rektor har utredningsansvar och ansvar för att medarbetare får det stöd som efterfrågas. Chef/ rektor ska även åtgärda att kränkningen upphör. Kränkningen dokumenteras via tillbudsrapport. Tillbudet hanteras även inom skolans Samverkans grupp. Vad gäller våldshandlingar och hot bland alla som har skolan som arbetsplats (elever och personal) följer vi den kommunala handlingsplanen för Hot och våld, med stöd av 18 § i Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166). I handlingsplanen finns angivet hur man agerar inom kommunens arbetsplatser när hot eller våld uppstår. Avslutningsvis vill jag även förtydliga att verksamma vid skolan, d v s, lärare, rektorer och elevvärdar har skyldighet att utöva tillsyns över eleverna. I denna tillsynsplikt ligger en möjlighet att ingripa fysiskt inom ramen för nödvärnsrätten; Brottsbalken 24 kap §1​
​
och Skollagen, 5 kap. Trygghet och studiero § 3, 4, 5, 6. Detta har skett vid enstaka tillfällen under denna termin. Elever som varit berörda av detta och deras vårdnadshavare har fått information om händelserna och hur skolan har agerat vid dessa tillfällen. Anna­Lena Brantholm Lööw, rektor 070­2839062 anna­lena.brantholm­[email protected] 
Download