Aborter i Norden

advertisement
Aborter i Norden
Anna Heino
Mika Gissler
2017-07-15
1
Aborter i Norden per 1 000 kvinnor i
åldrarna 15–49 år, 2009
Sverige
Norge
Norden
Danmark
Island
Finland
0
5
10
15
20
Källa: THL, Aborter i Norden
2017-07-15
2
Aborter I Norden bland kvinnor under 20 år per 1 000
kvinnor i åldern 15–19 år, 1973–2009
35
30
Danmark
25
Finland
20
Island
15
10
Norge
Sverige
5
0
1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
Källa : THL, Aborter i Norden
2017-07-15
3
Farmakologiska aborter i Norden, % av alla
aborter
90
80
Danmark
70
Finland
60
Island
50
Norge
40
Sverige
30
20
10
0
2000
2002
2004
2006
2008
Källa: THL, Aborter i Norden
2017-07-15
4
Levande födda barn per 1000 kvinnor i
åldersgrupp 15-49 år, 1970–2009
120
100
80
Danmark
Finland
Island
60
40
Norge
Sverige
20
0
Källa: THL, Aborter i Norden
2017-07-15
5
Aborter i Norden
• År 2009 utfördes ca. 80 900 aborter i Norden.
• Antalet aborter i förhållande till kvinnor i fertil ålder
var minst i Finland (8,9/1 000) och störst i Sverige
(17,8/1 000).
• I alla nordiska länderna gjordes aborter mest i
åldersgruppen 20–24.
• Trots skillnader i aborttrender har antalet aborter i
åldersgruppen under 20 år minskat i alla nordiska
länderna under de senaste åren.
• Det finns landsvisa skillnader i abortlagstiftning,
som påverkar antalet aborter.
• www.thl.fi/tilastot/nordiskaborter
2017-07-15
6
Download