Läs hela artikeln - Socialdemokraterna

E U RO PA
A B O RT F R ÅG A N
Anna Hedh har suttit i EUparlamentet i 13 år och
det som inte gått att prata
om från början, aborträtten, kan nu diskuteras men
bara i samband med till
exempel rätten till säkra
förlossningar.
”Vi kan inte
använda
ordet abort”
Anna Hedh är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna
sedan över tio år. Det har aldrig gått att prata om abort men
frågan om kvinnors sexuella
och reproduktiva hälsa hade
ändå kommit upp på bordet.
Med länder som Polen och
med ny amerikansk president
befarar Anna Hedh att frågorna nu trycks tillbaka igen.
tvingas till en mer begränsad aborträtt
att rösta. De styrande har fortsatt att
om den skulle reglerats av EU.
testa olika varianter för att se om protes-
T EXT: Maria Persson
A
– Jag har svårt att se att abortlagstiftningen hade harmoniserats om det
varit en fråga för EU, men till exempel
terna har dött ut. Än så länge har ingen
lag skrivits om.
Angreppen på aborträtten lär inte
gemensamma tidsgränser kunde säkert
upphöra. De ligger i tiden. Ifrågasättan-
blivit ett resultat, till exempel inga
det av kvinnors rätt till sin egen kropp är
aborter efter vecka 12. Därför är jag glad
en del av en allmän samhällsutveckling
att medlemsländerna bestämmer själva,
med patriarkala och religiösa gruppe-
säger Anna Hedh.
ringar i fronten. En av de första sakerna
den nye amerikanske presidenten gjorde
»Barnamördare«
var att se till att amerikanskt bistånd
Hon har varit EU-parlamentariker i 13
inte skulle gå till internationella organi-
år. Hennes första anförande i kammaren
sationer som arbetar med abortfrågan.
handlade om aborträtten och när hon var
Och här hemma vill en barnmorska i
klar skrek andra ledamöter »barnamör-
Småland, som nekats jobb eftersom hon
dare« till henne. Abortfrågans närvaro
inte vill utföra aborter, driva sin sak som
borträtten är inget som
i EU har kommit och gått utifrån vad
diskriminering hela vägen till Europa-
regleras av EU eftersom det
enskilda medlemsländer har gjort. 2014
domstolen. Flitigt påhejad, och sponsrad,
är en sjukvårdsfråga. Det är
försökte Spanien inskränka aborträtten,
av en amerikansk anti-abortorganisation.
upp till varje land inom EU
men stora protester både i Spanien och
att bestämma själva. Hade abortfrågan
i andra länder tvingade regeringen att
Högerextrema vindar
i stället varit en fråga som inordnades
dra tillbaka sitt förslag och den span-
Anna Hedh konstaterar att hoten mot
under mänskliga rättigheter hade det
ska justitieministern fick avgå. Hösten
jämställdhetsområdet som helhet har
sett annorlunda ut eftersom där har EU
2016 ville de styrande i Polen införa ett
ökat på senare år på grund av de höger-
bestämmanderätt.
totalförbud för aborter trots att Polen re-
extrema vindar som blåser över hela
dan har en av Europas mest restriktiva
Europa.
Anna Hedh är svensk EU-parlamen-
– Det känns väldigt oroligt, något
tariker för Socialdemokraterna och hon
abortlagstiftningar. Förslaget som var
tycker egentligen att det är bra att varje
ett medborgarförslag möttes av massiva
har skett de senaste två åren. Vi hade
land bestämmer själva när det gäller
protester på torg och gator och i sociala
ändå fått upp frågorna om sexuell och
aborter. Sverige som har helt fri abort
medier. Regeringen fick backa men efter-
reproduktiv hälsa på bordet och har haft
till och med vecka 18 och ingen samvets-
som det var ett medborgarförslag finns
diskussioner i parlamentet. Men nu har
klausul inskriven i lagen hade kunnat
frågan kvar och parlamentet var tvunget
vi Turkiet där presidenten i somras slog
18
MORGONBRIS
FOTO: EU ROPA PA R L A MENTET
”Ingen i Sverige vill
ha en samvetsklausul”
När det inte går att propagera för totalt förbud mot abort väljer motståndarna i stället det juridiska spåret.
– Om du som arbetsgivare anklagas för att kränka någons mänskliga rättigheter för att du tvingar dem att medverka vid aborter i
jobbet måste du vara lite påläst och kaxig för att veta vad som är
rätt, säger Ingrid Frisk på RFSU.
xu
T EXT: Maria Persson
Hon kopplar det till extremhögern
fast att varje abort är ett mord och vi
och nationalisterna som flyttar fram
har Polen med sitt försök. Men samti-
sina positioner över hela Europa. På de-
digt var det häftigt att se alla protester
ras agendor finns alltid hot mot kvinnors
i Polen och för Polen som engagerat så
sexuella och reproduktiva rättigheter.
på hela EU, säger Anna Hedh.
Donald Trumps beslut att strypa
är
– Det finns en familjepolitisk ideologisk
grund för deras ställningstagande. Faran
uppstår när de parar ihop sig med de tradi-
statliga pengar till internationella orga-
tionellt konservativa religiösa grupperingarna. Då
nisationer som arbetar med abortfrågan
händer det saker fortare än man trott.
tror hon kan få negativ betydelse för
unnig på RFS
U.
Ingrid F
sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU.
många medlemsländer och fått bäring
sa k k
r i sk
ka, men när man tittar på Europa just nu
kan man bli orolig, säger Ingrid Frisk,
p
sk
se
–– Vi försöker att inte vara för alarmistis-
al
ti
oli
Ingrid Frisk delar upp aborträtten i två delar; lagstiftningen och prak-
hur även vissa av EU:s medlemsstater
tiken. I Italien till exempel är abort lagligt, men sju av tio gynekologer
resonerar kring bistånd.
åberopar samvetsfrihet och vägrar
utföra aborter.
För hotfullt
– Kvinnor som söker en abort
»Fostrets rätt
ställs alltså över
kvinnans. «
Det går trögt. Under hennes första tid i
får ingen hjälp och tvingas vandra
EU-parlamentet gick det inte att prata
runt. Senast i höstas dog en kvinna.
om abort överhuvudtaget. Ordförande
Hon var gravid med tvillingar men
i det utskottet som behandlar kvinnors
det ena fostret dog i magen på
rättigheter och jämställdhet mellan
henne. Läkaren vägrade att avbryta graviditeten så länge som fosterljud
kvinnor och män, FEMM, var då starkt
hördes och kvinnan dog. Fostrets rätt ställs alltså över kvinnans, säger
konservativ. Men Anna Hedh kan fortfa-
Ingrid Frisk.
rande inte diskutera »bara« abortfrågan
med vissa europeiska kollegor. Det blir
Tonårsaborterna minskar
för hotfullt.
Hon menar att Sverige ofta utpekas som extremt när det kommer till
– Man måste vara lite smart och i
abortlagstiftningen och att det brukar framhållas att Sverige har så hög
stället prata om andra saker samtidigt;
andel tonårsaborter. Men faktum är att tonårsaborterna har minskat stadigt
sexualundervisning, preventivmedel,
de senaste tio åren. Sedan 2006 har aborter bland flickor i åldern 15 till 19
rätten till säkra förlossningar. Då blir
minskat från 25 till 14 per 1000 flickor. Från finskt håll brukar det lyftas fram
det inte lika känsligt. Jag har sagt till
att tonårsaborterna är väldigt få i Finland i förhållande till Sverige.
mina kollegor i S-gruppen att vi inte kan
– Men de har i stället ett betydligt högre antal tonårsgraviditeter. Det
prata om det i termer av »abort« utan
är generellt sett sämre förutsättningar för att bli förälder i tonåren, säger
måste prata om hela konceptet, säger
Ingrid Frisk.
Det finns också ett naturligt samband mellan inskränkt aborträtt och
MORGONBRIS
V
hon. B
19