Bilaga 1

advertisement
Bilaga 1
2010-02-04
En årlig halvtimme med kommunledningen om FRG-verksamheten.
Bakgrund:
Det är rimligt att FRG-ansvarig tillsammans med ytterligare ett par gruppmedlemmar får träffa
kommunen som uppdragsgivare en gång per år för ett samtal om erfarenheter av verksamheten
och hur man ska inrikta sig för fr kommande år.
Kommunledningarna är tidsbelastade och därför ska samtalet förberedas så att det ska gå att
genomföra på en halvtimme.
Vilka vill FRG träffa:
Från kommunen vill FRG träffa ledande kommunpolitiker,
Chefstjänsteman/krisledningsansvarig och/eller säkerhetschef samt ev övriga kontaktpersoner.
Försök undvika att det blir fler än 7, max 9 personer, kring bordet. Annars blir det svårt att föra
ett samtaldär alla kan delta under en begränsad tid.
Hur förbereds halvtimmes-samtalet: .
I förväg sänds över ett brev med de frågor man vill ta upp och som man vill att kommunen ska
redovisa sin syn på.
1. Hur bedömer kommunledningen att kommunens krishanteringsförmåga har utvecklats
under året?
2. Hur bedömer kommunen att FRG har fungerat?
3. Vad anser kommunen att behöver FRG förbättra under det kommande året?
4. Hur kommer kommunens krishanteringsarbete att utvecklas under kommande år? Vilka
övningar planeras? Vilket eventuellt samarbete planeras med andra kommuner och
regionalt?
5. Tror kommunen att den planerade utvecklingen kommer att påverka kommunens syn på
FRG?
6. Hur kommer kommunens ekonomiska stöd till FRG att se ut kommande år?
FRG sänder inför samtalet över en beskrivning av den hittills bedrivna verksamheten. (I princip
samma uppgifter som i verksamhetsberättelsen och det basunderlag man behöver för den egna
självvärderingen. Genom den bakgrundsinformationen slipper man föredragningar från FRG:s
sida och kan gå direkt på kommunens svar på frågorna under halvtimmen.
En av FRG-arna för anteckningar under mötet för gruppens räkning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards