Pedagogisk intervention vid audiologisk rehabilitering med hjälp av

advertisement
Pedagogisk intervention
vid audiologisk rehabilitering
med hjälp av en textbok.
En randomiserad kontrollerad studie.
ITT*
Intention To Treat
1. Slutsats
3. Metod
Insatsen rekommenderas som en metod för att minska upplevd
aktivitets- och delaktighetsbegränsning för personer med
hörselnedsättning men även för att öka hörapparatanvändarnas
delaktighet i den egna rehabiliteringen.
Undersökningsgruppen bestod av 69 hörapparatanvändare som
av en oberoende person randomiserades in i två grupper, en
interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen
(n=33) fick tillgång till boken ”När ljuden blir svagare - om hörsel
och hörapparater”. Gruppen fick ämnesbaserade veckouppgifter
relaterade till olika kapitel i boken, i fem omgångar.
Projektledaren utvärderade veckouppgifterna per telefon.
Kontrollgruppen (n=36) fick enbart boken och fick i uppgift att
läsa och utvärdera boken. Studien utvärderades med hjälp
av Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) som
var huvudutfallsmåttet samt med Communication Strategies
Scale (CSS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS),
International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) och
det egenkonstruerade frågeformuläret Positiva konsekvenser.
2. Inledning
Syftet med den här studien var att genom en randomiserad
kontrollerad studie undersöka effekten av en pedagogisk insats
för personer med hörselnedsättning där insatsen förmedlas på
distans inom en audiologisk rehabilitering och följs upp av ett
professionellt telefonstöd.
Kontrollgrupp
4. Resultat
Interventionsgrupp
Före interventionen
41,4 (12,7)
35,8 (10,5)
En utökad audiologisk rehabilitering med en pedagogisk insats
och professionellt telefonstöd för hörapparatanvändaren har
för interventionsgruppen resulterat i minskad upplevelse av
aktivitets- och delaktighetsbegränsning medan kontrollgruppens
upplevelse av aktivitets- och delaktighetsbegränsning
inte minskade.
Efter interventionen
37,6 (14,3)
26,6 (11,5)
Medelvärde (standardavvikelse) för HHIE - Total
MILIJANA LUNDBERG, Leg. audionom, HDV Borås
GERHARD ANDERSSON, Örebro och Linköping
THOMAS LUNNER, Linköping och Snekkersten DK
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards