Geografi

advertisement
Matris – Landanalys – 8D – vt 2016
Geografi
Klimat,
vegetation
och klimatförändringar
E
Du för enkla och till viss
del underbyggda
resonemang om orsaker
(varför) och
konsekvenser (följder) av
klimat, vegetation och
klimatförändringar i olika
delar av världen.
Du ger exempel på var i
världen som olika varor
och tjänster produceras
och ger enkla och till viss
del underbyggda
förklaringar till varför det
sker just där och vilka
fördelar och nackdelar
som hör ihop med detta.
C
Du för utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker
(varför) och konsekvenser
(följder) av klimat,
vegetation och
klimatförändringar i olika
delar av världen.
Du ger exempel på var i
världen som olika varor
och tjänster produceras och
ger utvecklade och relativt
väl underbyggda
förklaringar till varför det
sker just där och vilka
fördelar och nackdelar som
hör ihop med detta.
A
Du för välutvecklade och
väl underbyggda resonemang
om orsaker (varför) och
konsekvenser (följder) av
klimat, vegetation och
klimatförändringar i olika
delar av världen.
Klimatförändringar
Du ger enkla förklaringar
av konsekvenser för
människa, miljö och
samhälle av
klimatförändringar i olika
delar av världen.
Du ger utvecklade och
relativt väl underbyggda
förklaringar av
konsekvenser för människa,
miljö och samhälle av
klimatförändringar i olika
delar av världen.
Du ger välutvecklade och
väl underbyggda förklaringar
av konsekvenser för människa,
miljö och samhälle av
klimatförändringar i olika
delar av världen.
Hållbarhetsfrågor
Du resonerar om olika
ekologiska, ekonomiska
och sociala
hållbarhetsfrågor och ger
enkla förslag till hur man
skulle kunna förbättra
något av detta i ett land.
Du resonerar om olika
ekologiska, ekonomiska
och sociala
hållbarhetsfrågor och ger
utvecklade förslag till hur
man skulle kunna förbättra
något av detta i ett land.
Du resonerar om olika
ekologiska, ekonomiska
och sociala hållbarhetsfrågor
och ger välutvecklade förslag
till hur man skulle kunna
förbättra något av detta i ett land.
Källhantering
Du använder kartor och
andra geografiska källor
på ett i huvudsak
fungerande sätt, och du
visar att du använt källor
som är pålitliga och
passar för detta område.
Du använder kartor och
andra geografiska källor på
ett relativt väl fungerande
sätt, och du visar att du
använt källor som är
pålitliga och passar för
detta område.
Du använder kartor och
andra geografiska källor
på ett väl fungerande sätt,
och du visar att du använt
källor som är pålitliga och
passar för detta område.
E
Du ger en enkel
förklaring, med till viss
del underbyggda
hänvisningar, hur ett
land påverkats av sin
koloniala historia när det
gäller t.ex. politik,
ekonomi, miljö och
levnadsvillkor.
C
Du ger en utvecklad
förklaring, med relativt väl
underbyggda hänvisningar,
hur ett land påverkats av
sin koloniala historia när
det gäller t.ex. politik,
ekonomi, miljö och
levnadsvillkor.
A
Du ger en välutvecklad
förklaring, med väl
underbyggda hänvisningar,
hur ett land påverkats av
sin koloniala historia när
det gäller t.ex. politik, ekonomi,
miljö och levnadsvillkor.
Handel
Historia
Historiens
påverkan
Du ger exempel på var i
världen som olika varor
och tjänster produceras och
ger välutvecklade och väl
underbyggda förklaringar till
varför det sker just där och
vilka fördelar och nackdelar
som hör ihop med detta
Samhällskunskap
E
C
A
Samhällsstrukturer
(hur samhället är
organiserat)
Du har grundläggande
kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Du
visar det genom att
undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga,
ekonomiska och
politiska strukturer i
samhället är
uppbyggda och
fungerar och beskriver
då enkla samband inom
och mellan olika
samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan du
använda begrepp och
modeller på ett i
huvudsak fungerande
sätt
Du har goda kunskaper
om olika
samhällsstrukturer. Du
visar det genom att
undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga,
ekonomiska och
politiska strukturer i
samhället är
uppbyggda och
fungerar och beskriver
då förhållandevis
komplexa samband
inom och mellan olika
samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan du
använda begrepp och
modeller på ett relativt
väl fungerande sätt
Du har mycket goda
kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Du
visar det genom att
undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga,
ekonomiska och
politiska strukturer i
samhället är
uppbyggda och
fungerar och beskriver
då komplexa samband
inom och mellan olika
samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan du
använda begrepp och
modeller på ett väl
fungerande sätt
Samhällsfrågor
Du kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och
beskriver då enkla
samband med enkla och
till viss del
underbyggda
resonemang.
Du kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och
beskriver då komplexa
samband med
välutvecklade och väl
underbyggda
resonemang.
Demokrati och
mänskliga rättigheter
Du har grundläggande
kunskaper om
demokratiska värden
och processer och visar
det genom att föra
enkla resonemang om
demokratiska
rättigheter och
skyldigheter, samt om
för- och nackdelar med
olika former för
gemensamt
beslutsfattande. Du
redogör för de
mänskliga
rättigheternas innebörd
och betydelse och ger
exempel på hur de
kränks och främjas i
olika delar av världen.
Du kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och
beskriver då
förhållandevis
komplexa samband
med utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang.
Du har goda kunskaper
om demokratiska
värden och processer
och visar det genom att
föra utvecklade
resonemang om
demokratiska
rättigheter och
skyldigheter samt om
för- och nackdelar med
olika former för
gemensamt
beslutsfattande. Du
redogör för de
mänskliga
rättigheternas innebörd
och betydelse och ger
exempel på hur de
kränks och främjas i
olika delar av världen.
Du har mycket goda
kunskaper om
demokratiska värden
och processer och visar
det genom att föra
välutvecklade och
nyanserade resonemang
om demokratiska
rättigheter och
skyldigheter samt om
för- och nackdelar med
olika former för
gemensamt
beslutsfattande. Du
redogör för de
mänskliga
rättigheternas innebörd
och betydelse och ger
exempel på hur de
kränks och främjas i
olika delar av världen.
Download