Likabehandlingsplan för Solstrålens förskola i Påarp

advertisement
 14-­‐11-­‐10 Likabehandlingsplan för Solstrålens förskola i Påarp Inledning:
Enligt diskrimineringslagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja
barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan måste också arbeta förebyggande dels mot
kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön,
etnisk tillhörighet, religon eller annan trosuppfattning, sexuell lägggning eller
funktionsnedsättning.
På Solstrålens förskola är barn, föräldrar och personal delaktiga i utformningen av
likabehandlingsplanen.
På föräldramötet delas föräldrarna in i mindre grupper och får diskutera olika scenarion som
kan utspelas på en förskola. Fysiskt våld, får inte vara med och leka och mobbing. Vilka
lösningar har föräldrarna och vad är viktigt för dem? Under vision ser ni sammanställningen.
Detta läsåret har vi valt att ha en "kompisvecka" där vi arbetar efter materialet "tio små
kompisböcker" som är skrivna utifrån barnkonventionen. Fem böcker denna terminen och fem
böcker nästa termin. Pedagogerna har valt att presentera en ny bok varje dag genom att
dramatisera sagorna. Efter föreställningen har barnen delats in i mindre grupper med olika
diskussionsfrågor. "Lyssna och kom överens", "Säg stopp", "Vänta på sin tur", "Säg förlåt"
och "Sprid glädje". Under vision ser ni sammanställningen från barnen,
Vision 2014/2015 Barnen: "Det är alltid viktigt att komma överens och lyssna, annars kan någon bli ledsen, även
fröken blir ledsen om man inte lyssnar på henne", " Jag kan använda stopp-ordet när någon
gör något mot mig som jag inte vill", "Man måste vara snäll och inte slåss, knuffas eller
bitas", Om man krams och är snäll blir kompisar glada"
Föräldrarna: "Som vuxen medlar man i konflikter utan att skuldbelägga", "Alla vuxna måste
föregå med gott exempel", "Alla barn skall bli sedda varje dag", "Vi vuxna måste prata med
barnen om hur viktigt det är att respektera alla människor"
Personalen: Mycket viktigt att vi har den. Att vi som personal upptäcker mönster om någon tillexempel blir mobbad. Alla ska bli sedda varje dag, barn, föräldrar och personal. Viktigt med kommunikation inom arbetslaget, att prata när saker händer. Att vi som pedagoger visar respekt genemot föräldranas barnuppfostra, åsikter med mera.
14-­‐11-­‐10 Proriterade mål:
Barn, föräldrar och personal på Solstrålens förskola skall varje dag känna sig trygga genom att bemötas och behandlas med respekt. All personal tar aktivt avstånd från och motverkar alla former av rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar mellan barn/barn och mellan personal/barn. UPPTÄCKA, UTREDA, ÅTGÄRDA Upptäcka genom att: •
•
•
•
•
Observera Genom frågeställningar och diskussioner med barnen Titta på hur leken ter sig Vara uppmärksam på förändringar & betendeavikelser Dialog med föräldrarna Utreda genom att: •
•
Prata med berörda Göra nya observationer Åtgärda genom att: •
•
•
Åtgärdsplan Samtal med föräldrar och barn Att erbjuda rollekar och spela teater DOKUMENTATION •
•
•
Skriva ner vad som hänt och vilka som får informationen Vid behov göra en skriftlig åtgärdsplan Utvecklingssamtal UTVÄRDERING Utvärdering av likabehandlingsplanen sker på planeringsdagen i maj varje år. Föräldrarna utvärderar den på föräldramötet i september. Under November månad skrivs en ny. 14-­‐11-­‐10 KOMMUNIKATION Föräldrar i förskolan informeras via ett informationshäfte som delas ut vid inskolningen. Då beättar man även att likabehandlingsplanen finns i föräldrapärmen och på vår hemsida. Personalen informerar ny personal. Förskolechefen har yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen efterföljs, utvärderas och att ny upprättas. Vid behov av stöd eller rådgivning, eller vid frågor angående anmälan, ta kontakt med förskolechefen. Se även "plan mot kränkande behandling" Likabehandlingsplanen finns att tillgå på förskolans hemsida www.solbarn.se 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards