Minnesanteckningar Självförvaltningsrådet Östra Skolan

advertisement
Minnesanteckningar Självförvaltningsrådet Östra Skolan
2011 09 01
Föräldrar: Madelaine Persson, Anna Norin, Maria Frestadius,Gunnar Forsgren,Ulrika Holmqvist,
Maria Edenståhl, Anna Carin Bäckman, Anna Karin Wiklander, Inger Larsson Molin lärare,
Elisabeth Klingberg Rygg lärare
Ordförande: Sten Bodin rektor
1. Rektor Sten hälsade alla Välkomna och tackade för att så många föräldrar och personal har
anammat inbjudan och kommit till mötet
2. Minnesanteckningar från förra mötet (30/4 -11) lästes igenom och lades till handlingarna
3. Kort information om det ekonomiska läget på öster

Underskottet under våren räknar vi med att kunna hämta igen under hösten. Dock
kan ett större behov av elevassistenter än budgeterat påverka bokslutet.
4. Personliga datorer Datorer som blir personliga kommer under september att delas ut till
alla elever i åk 7. Ett stort jobb påbörjas nu vad gäller det pedagogiska arbetet med datorerna
och här beskrev rektor kortfattat upplägget med programvaran Google applikation. Citat
”Viktigt att datorn blir ett arbetsredskap och ingen leksak”..slut citat. Under mötet lämnades
även information om att det nu är klart med att åk 8 också får en egen dator under ht.
5. Likabehandlingsplanen . Kort genomgång av skolans plan mot kränkande behandling,
trakasserier eller diskriminering. En viktig del i årets plan är att se över modellen med
Kamratstödjare.Rådet är eniga om att det är bättre att ”alla på skolan” känner sig som
”kamratstödjare” än att det ligger på en liten skara elever. Detta skall tas upp som något
unikt för öster ”Vi bryr oss” och är en viktig del i klassråd, stormöten o likn.
6. ÖPP modellen är en föräldramötesmetod som vänder sig till föräldrar med barn i
grundskolans senare skolår. Programmet syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till
ungdomars drickande och sprida information om hur man som föräldrar kan agera för att
hindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. Denna modell är
obligatorisk att använda inom alla Hudiksvalls högstadieskolor. Vi måste dock fräscha upp
främst informationen kring detta. Under året så avvaktar vi lite med ÖPP då det
gemensamma upplägget är på väg att revideras till något som heter ”Effekt”. De klasser som
sedan tidigare är igång enl. ÖPP fortsätter givetvis. Övriga klasser rekommenderas att på ett
lite mindre formellt sätt ex: i samband med föräldramötet ,inom klassen, göra upp typ: ”ska
vi ringa till varandra om vi upptäcker nått oroväckande? ”.
7. Övergripande lägesinformation från polis,sociala Självförvaltningsrådet efterfrågar en
övergripande lägesinformation om ”hur det är i Hudiksvall vad gäller droger, missbruk,
nattliv”. Eniga om att detta vore en bra punkt vid föräldramöten (se pkt 8 nedan)
8. Fler Föräldramöten efterfrågas där föräldrar just ”möts” och delar med sig av
erfarenheter/ställer frågor till varandra. Nån form av ”föräldraverkstad”. Ett forum för att
träffa alla i klassen. Detta spörsmål kommer att tas upp som en fråga till alla föräldrar under
föräldramötet så att vi får in synpunkter och ideer från fler än oss i rådet.
9. Skolans Arbetsplan delades ut med en kort genomgång. Planen är skolans viktigaste
verktyg för utveckling, ett arbetsredskap för skolans medarbetare och ledning.
10. Tema solidaritet Rådet rekommenderar att läsårets kommande temadagar har ”Solidaritet”
som övergripande rubrik.
11. Moderna språk ett pedagogiskt problem. Rektor beskriver höstens schema-”snurr”. Det
bygger på två orsaker. Ett positivt, och det är att dubbelt så många än brukligt, har valt
franska = 2 grupper. Ett negativt, den stora svårigheten att hitta behöriga spanskalärare bl.a
på grund av att tjänsterna oftast blir deltid. Detta skapar problem i schemat för både elever
och personal. Tyvärr med effekten att det blir håltimmar här och där. Rektor bedömer att det
kommer att rättas till under hösten och vara helt ok efter jul.
12. FÖRÄLDRAMÖTEN för samtliga klasser nu på onsdag7 september, utskick gjort i
samband med terminsstart, Kallelse kommer på måndag
13. Nästa möte onsdag 9/11 18.30 – 20.00
Fler föräldrar är hjärtligt Välkomna att deltaga
14. Rektor Sten tackar alla för medverkan och avslutar mötet
Vid protokollet
Sten Bodin
rektor
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards