en nödvändighet i den digitala kulturen 10

advertisement
Medie- och informationskunniga medborgare – en nödvändighet i den digitala
kulturen
Den 10 februari arrangerade Svenska Unescorådet i samarbete med Unescoprofessuren
i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet och Svensk biblioteksförening ett möte om
medie- och informationskunnighet (MIK). Det var en uppföljning av det första
samordningsmötet i frågan som ägde rum den 11 april 2013. Vid det mötet fick
begreppet MIK ett genomslag.
Syftet den 10 februari var att återigen samla berörda aktörer för att byta erfarenheter
och ta nästa steg för att stärka det nationella samarbetet. Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke och statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin, Helene
Öberg, deltog i mötet som samlade ordföranden i aktuella utredningar och
generaldirektörer för berörda myndigheter m.fl. Ulla Carlsson, Unescoprofessor i
yttrandefrihet och Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening,
modererade samtalen. Programmet och deltagarlistan bifogas.
Mötet präglades av energi, entusiasm och ett stort intresse för frågans utveckling. Det
rådde enighet om att MIK är en viktig demokratifråga. Efter presentationer om de
aktuella utredningarna och vad som hänt sedan expertmötet 2013, diskuterades vägen
framåt. I korthet framkom följande:
Situationen vad gäller MIK

Internet med alla sina plattformar skapar stora möjligheter, men också
dilemman.

Dagligen hotas yttrandefriheten av nya former av politisk censur, självcensur,
övervakning/kontroll, gate keeping, propaganda, terrorism och direkta hot mot
journalister.

Okunskap i såväl käll- som sökkritik kan leda till att man faller offer för
propaganda, konspirationsteorier och onda krafter som försöker undergräva
förtroendet för regeringsmakten, politiska partier, institutioner, etablerade
medier och demokratin.

Skillnader vad gäller att ta del av medier ökar mellan olika grupper, vilket
förstärker kunskaps- och deltagandeklyftor och minskar den sociala
sammanhållningen.

Kunskaperna om medie- och informationskunnighet är idag också ojämna i
Sverige. En del elever får kunskap i källkritik, andra inte. En del lärarutbildningar
arbetar mycket med den, andra mindre.

Förändringarna måste från medborgarnas synvinkel mötas med utbildning –
dagens samhälle ställer stora krav på medborgarnas kunskaper om medier och
ett kritiskt förhållningssätt.
Slutsatser från mötet
MIK inkluderar många olika aktörer – politiken, medieföretagen, innehållsleverantörer,
skolan, biblioteken, den högre utbildningen och forskningen, civilsamhället samt barn,
unga, föräldrar och andra vuxna. Följande slutsatser kan formuleras baserade på
diskussionen om ”vägen framåt”:

Att utvecklingen på kommunikationsområdet understryker vikten av en samlad
nationell strategi för medie- och informationskunnighet vad gäller såväl skolan
som lärarutbildningarna – och att här även beakta det livslånga lärandet – i ett
holistiskt ramverk.

Att etableringen av samarbete mellan Utbildningsdepartementet och
Kulturdepartementet i en interdepartemental arbetsgrupp är ett utomordentligt
initiativ, men för att konstruktiva resultat ska bli verklighet bör även andra
berörda departement involveras, t ex Näringsdepartementet,
Socialdepartementet och Justitiedepartementet. Tvärsektoriellt arbete kan inte
nog betonas vad gäller medie- och informationskunnighet.

Att från politikens sida skapa långsiktighet i arbetet för en bättre skola lika för
alla.

Att se Skolbiblioteken som den resurs de är och därför tydliggöra och utveckla
deras roll.

Att finna effektiva former för samarbete mellan berörda myndigheter i syfte att
främja medborgarnas medie- och informationskunnighet.

Att public service-företagen mot bakgrund av sina folkbildningsambitioner
beaktar och utvecklar medie- och informationskunnighet inom såväl respektive
företag som i programverksamheten.

Att universitet och högskolor stärker kunskapsutvecklingen genom ökad
forskning inom området i syfte att stärka såväl lärarutbildningarna som övrigt
MIK-arbete inom olika delar av samhället.

Att Svenska Unescorådet fortsatt fungerar som mötesplats för fortsatta
diskussioner i samarbete med viktiga aktörer.
PROGRAM
Medie- och informationskunniga medborgare
– en nödvändighet i den digitala kulturen
10 februari 2016 kl. 13.00–16.00
13.00
Välkomstord
Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet
13.10
Anförande av
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet &
Statssekreterare Helene Öberg, Utbildningsdepartementet
13.30
Engagemang och deltagande i den digitala kulturen
Inledare och moderator Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, Göteborgs
universitet
Medie- och informationskunnighet i aktuella utredningar med fokus på
demokrati, medier och digitalisering
Aktuella utredningar:




Olle Wästberg – ordförande i Demokratiutredningen
Anette Novak – ordförande i Medieutredningen
Jan Gulliksen – ordförande i Digitaliseringskommissionen
Erik Fichtelius – leder arbetet med den nationella biblioteksstrategin
Kaffepaus
Vad har hänt sedan expertmötet 2013?





Ewa Thorslund – direktör Statens Medieråd
Anna Ekström – generaldirektör Skolverket och ordförande i Skolkommissionen
Anders J Persson – vice ordförande Lärarutbildningskonventet
Christel Tholse Willers – vd Utbildningsradion
Niclas Lindberg – generalsekreterare Svensk biblioteksförening
15.00
Diskussion om vägen framåt
Vad göra? Vems ansvar?
Moderator Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
15.50
Avslutning
Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet
Arrangeras av Svenska Unescorådet i samarbete med Unescoprofessuren i
yttrandefrihet vid
Göteborgs universitet och Svensk Biblioteksförening
Deltagarförteckning
Namn
Alice Bah Kuhnke
Anders Hagquist
Anders J Persson
Anette Novak
Anita Vahlberg
Anna Ekholm
Anna Ekström
Björn Orring
Carin Khakee
Catharina Bucht
Cecilia Boreson
Charlotte Ingvar-Nilsson
Christel Tholse Willers
Christoffer Lärkner
Emma Jansson
Eric Fichtelius
Ewa Thorslund
Filip Nilsson
Hanna Gelin
Helene Öberg
Homa Abdolrasouli
Jan Gulliksen
Kaly Halkawt
Karin Linder
Kerstin Lundman
Krister Hansson
Lena Nyberg
Louise Limberg
Martina Wagner
Matilda Berggren
Mats Djurberg
Michael Forsman
Monika Johansson
Niclas Lindberg
Olle Wästberg
Olof Sundin
Peter Ekborg
Sofia Wennberg DiGasper
Tobias Lindberg
Ulla Carlsson
Ulli Samuelsson
Ulrika Sjöberg
Åsa Karlsson
Organisation
Kulturdepartementet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Lärarutbildningskonventet, Södertörns högskola
Medieutredningen
Svenska journalistförbundet
Svenska unescorådet
Skolverket/Skolkommissionen
Svensk biblioteksförening
Kulturdepartementet
Nordicom
UR
Kulturdepartementet
UR
Kulturdepartementet
Svenska unescorådet
Kungliga biblioteket
Statens Medieråd
Utbildningsdepartementet
Svenska unescorådet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Digitaliseringskommissionen
Filminstitutet
Kungliga biblioteket
Svenska unescorådet
Kungliga biblioteket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Högskolan Borås
Medieutredningen
Kulturdepartementet
Svenska unescorådet
Södertörns högskola
Högskolan Borås
Svensk biblioteksförening
Demokratiutredningen
Lunds universitet
Skolinspektionen
Näringsdepartementet
Konstnärsnämnden
Göteborgs universitet
Jönköpings universitet
Malmö högskola
Utbildningsdepartementet
Download