friends programmet

advertisement
Helsingfors 2014
Den svenskspråkiga Friends-ledarutbildningen under hösten 2014
Friends är ett internationellt utbrett program vars syfte är att främja barns och ungdomars
mentala hälsa. Programmet har blivit ett omtyckt och ett efterfrågat verktyg bland lärare och
elevvården för att kunna verkställa de i läroplanen utsatta målsättningarna om stöd för elevens
utveckling och välmående på alla plan.
Under hösten 2014 kommer vi att arrangera utbildning för nya svenskspråkiga Friends-ledare.
Ledarutbildningsdagar kommer att arrangeras både i skolor/daghem och på Walkers-huset i
Helsingfors.
För en ledarutbildningsdag i er skola/daghem ber vi er vänligen kontakta oss senast under
september med era önskemål om en tidpunkt och plats.
Ledarutbildningen som arrangeras i Walkers-huset (Simonsgatan 3A, 00100 Helsingfors) är
öppen för alla lärare, skolkuratorer, skolpsykologer och hälsovårdare.



19.9.2014
24.10.2014
4.12.2014
Programmet för barn och ungdomar
Fun Friends utbildning
Programmet för barn och ungdomar
I Ekenäs i Barnavårdsföreningens lokaliteter (Ystadsgatan 12, 10600 Ekenäs)


25.9.2014
27.10.2014
Programmet för barn och ungdomar
Fun Friends utbildning
Utbildningsdagens längd är 8:30-15:00. Priset för en deltagare är 95 euro och för barn och
ungdomsböcker 10 euro/bok vilka beställs skilt.
För mer information och anmälning www.asemanlapset.fi
FRIENDS PROGRAMMET
Med vänlig hälsning
Nina Borgström
Stationens barn r.f.
[email protected]
Tfn 050 321 7390










FÖREBYGGER ÅNGEST OCH DEPRESSION
LÄR ATT KÄNNA IGEN OCH HANTERA KÄNSLOR
UPPMUNTRAR ANVÄNDNING AV POSITIVA
TANKEMODELLER
LÄR PROBLEMLÖSNINGSFÄRDIGHETER
UPPMUNTRAR AVSLAPPNING OCH
SJÄLVBELÖNING
FÖRSTÄRKER EMPATIFÄRDIGHETER
SPORRAR FÖRÄLDRARNA OCH BARNEN ATT
DISKUTERA TILLSAMMANS
LÄR FÄRDIGHETER HUR HANTERA
KONFLIKTSITUATIONER
FÖRSTÄRKER SJÄLVBILDEN
ÖKAR TILLTRON PÅ EGEN FÖRMÅGA
Detta är Friends
Friends är ett internationellt utbrett program vars syfte är att främja barns och ungdomars
mentala hälsa. Programmet fungerar förebyggande som arbetsmetod och har följande
målsättningar:
-
Stärka utvecklingen av självbild och självkänsla
-
Öka tilltron till egen förmåga
-
Lära ut överlevnadsmetoder för att handskas med motgångar och besvikelser
-
Hjälpa att känna igen och behandla känslor
-
Sporrar att använda positiva tankemodeller
Friends-programmet togs i bruk år 2006 i Finland. Det har blivit ett omtyckt och ett
efterfrågat verktyg bland lärare och elevvården för att kunna verkställa de i läroplanen utsatta
målsättningarna om stöd för elevens utveckling och välmående på alla plan. Idag har redan
över 24 000 elever från hela landet deltagit i Friends. För olika åldrar finns ett eget Friendsprogram enligt följande:




Fun Friends
Friends för barn
Friends fö r ungdomar
Adult resilience
4-8 år
8-11 år
12-15 år
16-18 år
–
(program på svenska)
(program på svenska)
(program på svenska)
(Finska, under planering)
–
Friends-programmet bygger på
-
Vetenskaplig forskning, utvärdering och praktiska erfarenheter
Forskningsresultat påvisar att programmet såväl förebygger uppkomsten av ångestsymtom
samt hjälper barn och ungdomar som lider av ångestsymtom. Resultaten har visat ha en
långvarig verkan.
Friends-programmet är godkänt och rekommenderas av Världshälsoorganisationen WHO. I
Finland ansvarar Stationens Barn r.f. för Friends-programmets utveckling och framställning
av behövligt material.
Vi samarbetar med Barnavårdsföreningen, bvif.fi
Download