Allas delaktighet i samhället

advertisement
Allas delaktighet i
samhället
Funktionshinderspolitiskt program
för åren 2015-2017
Region Skåne
Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter
inom Region Skåne, likväl som verksamheter som regionen finansierar genom bidrag eller
köper tjänster och varor av, ska sträva efter att leva upp till programmets målsättningar och
intentioner.
Programmet tar sin utgångspunkt i internationella och nationella mål 1 vilket innebär att alla
personer oavsett fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska kunna utföra sina
mänskliga och demokratiska rättigheter. Ingen ska inte heller behöva hänvisas till särlösningar
som uppfattas som diskriminerande.
Funktionshinderspolitikens övergripande målsättning är att undanröja de hinder som finns i
samhället så att alla kan ta del av samhällets olika utbud.
De nationella målen för funktionshinderpolitiken som slogs fast år 2000 har inte någon bortre
tidsgräns:
•
•
•
En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
Att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir
fullt delaktiga i samhällslivet.
Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning.
Inriktningen på arbetet är att:
•
•
•
Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar,
kvinnor och män med funktionsnedsättning.
Förebygga och bekämpa diskriminering.
Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
Region Skånes fokuserar på fyra huvudområden - bemötande, regionen som arbetsgivare,
tillgänglighet och öka självständighet och värdighet i vården. Programmet tar upp generella
åtgärder som syftar till att riva hinder och barriärer och öka oberoendet och livskvaliteten för
medborgare i Skåne. Generella åtgärder förbättrar för alla.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmärksammar
specifikt barn i artikel 7. Barnperspektivet ska därför genomsyra vårt
funktionshinderspolitiska arbete.
Insatserna ska följas upp kontinuerligt och bemötandefrågor ska ingå som en självklar del i
ordinarie utbildningar. Specifika uppföljningsmått ska säkerställa arbetet. Årliga
brukarrevisioner ska göras av ett antal verksamheter där specifika områden väljs ut för
tillgänglighetsgranskning.
1
Ds. 2008:23 - FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Prop. 1999/2000:79 - Från patient till medborgare – nationell handlingsplan för handikappolitiken.
S2012:028 - En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011 – 2016.
Fokusområde – Bemötande
Många artiklar i FN-konventionen har en direkt koppling till det individuella och
organisatoriska bemötandet. Exempelvis framgår i artikel 8 vikten av att bekämpa stereotypa
uppfattningar och i artikel 17 rätten till respekt för integritet.
Bemötandet handlar om både det individuella mötet och det organisatoriska bemötandet. Det
individuella mötet är mellan medarbetare, regionens företrädare, patienter och kunder. Det
handlar om hur anställda och medborgare upplever sig vara delaktiga, respekterade och
informerade.
Det organisatoriska bemötandet handlar om hur verksamheter fungerar för patienter inom
vården och resenärer inom allmän och särskild kollektivtrafik etc. Det kan vara telefonsystem
som inte fungerar, tider som inte hålls, provsvar som inte kommer, att bli avlämnad på fel
plats, fordon som inte kommer osv.
Strategiskt mål
Patienter, kunder och medarbetare ska bemötas på ett respektfullt, serviceinriktat och
professionellt sätt.
Framgångsfaktorer
•
•
•
Bemötande frågor ska ingå som en självklar del i ordinarie utbildningar.
Attitydambassadörer ska engageras i bemötandeutbildningar.
Klagomål som inkommer till patientnämnden eller Skånetrafiken ska återföras till
berörd verksamhet.
Fokusområde - Regionen som arbetsgivare
FN-konventionens artikel 27 talar speciellt om rätten till arbete för personer med
funktionsnedsättning och artikel 27 g) om vikten av att offentliga verksamheter anställer
personer med funktionsnedsättningar.
För en verksamhet som Region Skåne, som är en stor arbetsgivare, är det viktigt att stå som
förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.
Strategiskt mål
Personer, oavsett funktionsförmåga, ska ha möjlighet att få och behålla en anställning i
Region Skåne och ha möjlighet till avancemang, utveckling och lön. Alla ska ha samma
möjlighet att ta del av information om lediga tjänster, kunna söka och tilldelas tjänster.
Framgångsfaktorer
•
•
Medel avsätts för arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning som
har nedsatt arbetsförmåga.
Vid behov ge stödinsatser och anordna handledarutbildningar.
Fokusområde – Tillgänglighet
FN-konventionens artikel 9 tar upp rätten till tillgång på lika villkor till fysisk miljö,
transporter, kommunikation och information med mera och artikel 29 rätten till lika villkor
när det gäller politiska rättigheter och möjligheter.
För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva fullt ut ska Region
Skåne vidta åtgärder för att säkerställa att alla, medarbetare, patienter och kunder, får tillgång
till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation. Detta ska också
innefatta informations- och kommunikationsteknik.
Strategiskt mål
Region Skånes verksamhets- och arbetsplatser ska vara tillgängliga, likväl som de politiska
processerna, så att det är möjligt för personer med funktionsnedsättning att engagera sig.
Framgångsfaktorer
•
Samarbete med funktionshinderrörelsen etableras i arbetet med att identifiera och
undanröja hinder.
Fokusområde – Öka självständighet och värdighet i vården
FN-konventionens artikel 19 om rätten att leva självständigt och med lika valmöjligheter som
andra personer samt artikel 25 om hälsa och 26 om habilitering och rehabilitering berör bland
annat detta område.
Enligt hälso-och sjukvårdslagen 2§ är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Personer med funktionsnedsättning
kommer ofta i kontakt med sjukvården och har rätt till bästa möjliga hälsa.
Riksdagen har också tagit ett prioriteringsbeslut som slår fast att i prioriteringsgrupp 1 ingår
bland annat vård av svåra kroniska sjukdomar och vård av människor med nedsatt autonomi.
Region Skånes samlade hälso- och sjukvårdsutbud ska fördelas på lika villkor för alla och
först till de som har störst behov - oavsett personlighet, ålder, kön, sexuell identitet,
funktionsnedsättning, etnicitet eller socioekonomisk ställning.
Region Skåne ska ge en patientfokuserad vård som innebär att vården bygger på respekt för
människors lika värde, den enskildes värdighet, självbestämmande och integritet. Varje
individ ska bemötas utifrån ett socialt sammanhang och vården utföras med respekt och
lyhördhet utifrån personens behov, förutsättningar, förväntningar och värderingar.
Strategiskt mål
Hälso- och sjukvårdens insatser ska bidra till att göra det möjligt för personer med
funktionsnedsättning att uppnå och vidmakthålla största möjliga oberoende.
Framgångsfaktorer
-
God kunskap om skyldigheten att ge fullgod information till patienter (HSL §2b)
Kommunikationen anpassas till olika målgrupper
Erbjuda patient- och anhörigutbildningar
Öka patienters oberoende oavsett funktionsförmåga genom innovativ
teknologiutveckling.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Sverige har anslutit sig till konventioner
om mänskliga rättigheter, exempelvis om barnets rättigheter och avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor. Sverige har ratificerat konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och den började gälla i januari 2009. Konventionen tillkom för att
uppmärksamma problem för personer med funktionsnedsättning. Syftet med konventionen är
därför att ta bort hinder i samhället så att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
också ska gälla för personer med funktionsnedsättning.
Konventionens principer är:
•
•
•
•
•
•
•
•
Respekt för människors lika värde och individuella självbestämmande
Icke-diskriminering
Delaktighet och inkludering
Respekt för olikheter och acceptans
Lika möjligheter
Tillgänglighet
Jämställdhet
Respekt för utvecklingen av förmågor hos barn med funktionsnedsättning
Konventionen ska omsättas till praktisk handling på alla nivåer i samhället; nationellt, i
regioner, landsting och kommuner för att ge alla oavsett funktionsförmåga lika möjligheter att
delta i samhället. Konventionen tar upp vilka rättigheter som omfattas. Rättigheterna rör alla
samhällsområden, bland annat arbete, fritid, hälsa, privatliv, politiskt deltagande och social
service. Detta medför att personer med funktionsnedsättning kan se vilka rättigheter som finns
och att politiker och tjänstemän måste veta vilka skyldigheter de har.
Konventionen ger funktionshindersrörelsen rätt att vara delaktig i beslutsfattande som rör
personer med funktionsnedsättning och rätt att delta i övervakningen av hur konventionen
följs. Sverige ska vart fjärde år lämna in en rapport till FN om vilka framsteg som har gjorts.
Sverige har också undertecknat ett frivilligt protokoll. Detta innebär att enskilda personer med
funktionsnedsättning och exempelvis en funktionshindersorganisation som företräder den
enskilde kan överklaga till FN:s övervakningskommitté om någon anser att hans eller hennes
rättigheter är kränkta. Först måste dock fallet ha prövats i alla rättsliga instanser som
exempelvis förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards