Vårdnadshavare/sammanboende:

advertisement
Uppsägning av plats/byte till förskola,
pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg
Uppsägningstiden är 30 dagar från att blanketten
inkommet till handläggaren.
Sänd blanketten åter till:
…………………………………………………………
Uppgifterna på denna blankett används för Barn- och utbildningsförvaltningens planering och inom förvaltningens administrativa
rutiner. Om Du vill ha ytterligare information om användningen är vi tacksamma om Du skriftligen anhåller om detta vid den
expedition där Du fått blanketten.
Vårdnadshavare/sammanboende:
Make/maka/sambo/registrerad partner:
Tfn arbete:
Personnummer:
Make/maka/sambo/registrerad partner:
Tfn arbete:
Personnummer:
Utdelningsadress:
Postnummer/ort:
Tfn bostad:
Vårdnadshavare, ej sammanboende och med gemensam vårdnad:
Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Personuppgifter barn: skriv endast namn på de barn som uppsägningen gäller:
Barn 1:
Personnummer:
Nuvarande placering (ange förskola/pedagogisk omsorg/skolbarnsomsorg):
Sista närvarodatum:
Barn 2:
Personnummer:
Nuvarande placering (ange förskola/pedagogisk omsorg/skolbarnsomsorg):
Sista närvarodatum:
Barn 3:
Personnummer:
Nuvarande placering (ange förskola/pedagogisk omsorg/skolbarnsomsorg):
Sista närvarodatum:
Orsak till uppsägning:
Uppsägningstiden är 30 dagar från att blanketten inkommer till handläggaren.
Avgift tas ut under uppsägningstiden.
Orsak:
Underskrift: Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under:
Datum:
Underskrift:
Datum:
Underskrift:
Besöksadress Visborgsallén 19, Visby
Webbplats www.gotland.se/buf
Postadress SE–621 81 Visby
E-post [email protected]
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
Bankgiro 339–8328
Fax +46 (0) 498–26 96 75
Postgiro 18 97 50–3
1 (1)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards