Kursplan

advertisement
Kursplan
NV1027 Introduktion till hållbar utveckling
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Introduction to Sustainable Development
7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Mål
Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar kunskap om och förmåga att
arbeta med hållbar utveckling.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·
·
·
·
·
·
problematisera och konkretisera begreppet hållbar utveckling utifrån olika
ämnesteoretiska perspektiv,
redogöra för hur människan påverkat och påverkar naturen, samhället och
kulturlandskapet historiskt och idag,
reflektera över samt kritiskt granska och värdera olika problembilder, åtgärder
och framtidsbilder inom miljöområdet,
relatera hållbar utveckling till olika värdegrunds- och mångfaldsfrågor,
reflektera över hållbar utveckling i ett jämförande internationellt perspektiv,
visa grundläggande kunskap om hur undervisning i hållbar utveckling kan
medverka till barns och ungdomars förståelse för en hållbar samhällsutveckling.
Innehåll
I kursen behandlas hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt
perspektiv, med särskilt fokus på ekologiska och etiska frågeställningar. Grundläggande
ekologi och mänsklighetens utveckling i förhållande till naturen studeras. Exempel på
teman som berörs är materialflöden, energiflöden, kretslopp, ekosystemtjänster,
biologisk mångfald, klimatförändringar, vattenförsörjning och energisystem. Kursen ger
även en översikt över mänsklighetens utveckling och vilka faktorer som har varit
avgörande för den ojämna utvecklingstakten på de olika kontinenterna. Social
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
hållbarhet, mångfald och värdegrund liksom globalisering diskuteras. Skolans roll i
arbetet med frågor om hållbar utveckling uppmärksammas. Begreppet hållbar
utveckling belyses ur olika perspektiv, dels genom studier av problembilder och dels
genom studier i samhället.
Examinationsformer
Bedömning sker kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, laborationer,
exkursioner och studiebesök, samt genom skriftliga och muntliga redovisningar.
Arbetsformer
Arbetsformerna består av föreläsningar, samt obligatoriska seminarier, laborationer,
exkursioner och studiebesök.
Betyg
Som betygsskala används A - F.
Förkunskapskrav
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Aktuellt
språk, steg 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Övrigt
Undervisningsspråk är engelska.
Ämnestillhörighet:
Naturvetenskap
Ämnesgrupp:
Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde:
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2013-03-15
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01
Reviderad:
Reviderad 2014-02-12
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-12
Course Syllabus
NV1027 Introduction to Sustainable Development
7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Learning Outcomes
The primary goal of the course is that participants will develop knowledge about and
skills relating to work with sustainable development.
On completion of this course participants should be able to:
·
·
·
·
·
·
problematize and concretize the concept of sustainable development from
various theoretical perspectives,
describe the impact of humankind on nature, society, and cultural landscapes,
both throughout history and in modern times,
reflect over, as well as, critically review and assess various problem images,
actions, and images of the future within the environmental field,
relate sustainable development to various questions of values and diversity,
reflect over sustainable development from a comparative international
perspective,
show basic knowledge of how sustainable development education can
contribute to children’s and young people’s understanding of sustainable
development.
Course Content
The course adresses sustainable development from ecological, economic and social
perspectives focusing especially on ecological and ethical questions. Elementary
ecology and humankind’s relationship to nature are studied. Several thematic examples
are presented including flow of matter and energy, circular flow, ecosystem services,
biodiversity, climate change, water supply, and different energy systems. The course
also presents an overview of human development focusing on factors determinant for
the uneven rate of development in the different continents. Social sustainability,
diversity, and basic values are discussed. Attention is focused on the role of schools in
questions relating to sustainable development. Sustainable development is highlighted
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
from various perspectives through the study of problem images and societal
investigations.
Assessment
The course is assessed continuously through active participation at seminars,
laborations, excursions and field studies.
Forms of Study
Forms of study are lectures, as well as compulsory seminars, laborations, excursions,
and field studies.
Grades
The Swedish grades A - F.
Prerequisites
English B from Swedish upper secondary school or equivalent knowledge.
No knowledge of Swedish is required.
Other Information
The course is given in english.
Subject:
Natural Science
Group of Subjects:
Other Subjects within Natural Science
Disciplinary Domain:
Natural Science, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:
Progression Indicator within (each) main field of study:
Approved:
Approved by the Department of School of Education, Health and Social Studies, 15
March 2013
This syllabus comes into force 1 July 2013
Revised:
Revised, 12 February 2014
Revision is valid from 12 February 2014
NV1027 Introduktion till hållbar utveckling
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Introduction to Sustainable Development
7.5 Higher Education Credits, First Cycle Level 1
Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras i kursens kursrum på Fronter senast 30 dagar före
kursstart./The list of literature will be published in the “Fronter“ course room 30 days
prior to the start of the course.
Download