Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (Q-IVF)

Nationella kvalitetsregistret för assisterad
befruktning (Q-IVF)
Patientinformation
Samtliga IVF-kliniker i Sverige driver tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
ett kvalitetsregister för IVF-behandlingar. För att utveckla och kvalitetssäkra vård och behandling i
samband med IVF vill kliniken rapportera uppgifter om er och er behandling till kvalitetsregistret QIVF.
Ni bidrar till en bättre vård
Genom att vara med i registret bidrar ni till att förbättra IVF-vården i framtiden. Registret vill följa
behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlande
paren. Resultatet använder vi i vårt förbättringsarbete.
Uppgifter som registreras
Till registret lämnas era personnummer och uppgifter om er IVF-behandling. Resultat sammanställs
årsvis och kliniken får via registret statistik på sina egna resultat för antal graviditeter, antal födda
barn, antal tvillingar etc. En nationell sammanställning görs också av data från samtliga IVFkliniker. Uppgifterna i sammanställningen är avidentifierade. Det betyder att det inte går att
identifiera och spåra enskilda individer i det sammanställda materialet.
Så hanteras era uppgifter
Era uppgifter i registret används för statistik och forskning. Forskning föregås alltid av ett
godkännande från en etikprövarnämnd.
Era uppgifter behandlas konfidentiellt
Era uppgifter i registret skyddas av lagar för hälso- och sjukvården såsom patientdatalagen och
personuppgiftslagen. Detta betyder att uppgifterna har samma skydd som journaluppgifter.
Era rättigheter
Eventuella frågor beträffande kvalitetsregistret besvaras av er läkare. Om ni inte vill ingå i registret
skall ni informera er behandlande läkare och underteckna en speciell ”nej-blankett” som finns att få
på kliniken.
Gå också gärna in och titta på registrets egen hemsida www.ucr.uu.se/qivf
Där finner ni mer information och också behandlingsresultat för riket.
Mikael Lood, medicinskt ansvarig läkare
www.orebroll.se/fertilitetsenheten
Kontakt: www.orebroll.se/minavardkontakter
Telefon 019-602 18 95 Telefax 019-602 23 88
1
2013-11-14
1 (1)