bankgiro 664-7424 före 2011-10-31

Bärfendal Fiber
Ekonomisk Förening
2011-10-08
ANMODAN OM INBETALNING AV ANDRA FASTIGHETSÄGARTILLSKOTTET
Bäste Medlem
Med hänvisning till Fastighetsägaravtalet §2 samt årsmötesbeslut
2011-01-22 anmodar vi Dig att betala in det andra
fastighetsägartillskottet som beräknats till
SEK 4000 (fyra tusen)
Summan som ska betalas till föreningens bankgiro 664-7424
före 2011-10-31 är preliminär och kommer senare att åtföljas
av en slutlig justering när hela projektet har slutavräknats.
Denna justering förväntas bli liten (plus eller minus) enligt nu
budgeterad totalkostnad för projektet och länsstyrelsens därtill
utlovade statliga bidrag.
Observera att det sammanlagda fastighetsägartillskottet kommer
under inga omständigheter överskrida det av föreningens
årsmöte 2011-01 22 beslutade SEK 15.000:- per anslutning
(enligt Fastighetsanslutningsavtalet § 2).
Extraanslutningar (enligt Fastighetsanslutningsavtalet §3) är
slutbetalda och berörs inte av denna inbetalning.
Styrelsen
Underlag för beslut om Infordran av preliminärt andra fastighetsägartillskott.
Utbyggnaden av vårt fiberprojekt framskrider som planerat. Just nu är blåsning av fiber i
full gång i de plöjda och nedgrävda ledningarna. Anslutningsboxar har monterats av
flertalet medlemmar och där detta ännu inte är gjort räknar vi med att det sker snarast.
Budgeterade kostnader håller fortfarande och ser ut att göra så fram till slutavräkning.
Som meddelades vid informationsmötet den 6 september så har Länsstyrelsens
handläggare hela tiden varit sena med besked och de är nu även försenade med
utbetalning av bidragspengarna. Även kommunens satsning är försenad och vi vet inte
ännu hur stor vår del blir, eller när den kommer oss till godo. Detta påverkar kortsiktigt
vår likviditet och vi kommer få svårt att betala de utgifter vi planerat dra på oss de
närmaste månaderna.
Följande lösningar på detta relativt kortsiktiga problem har därför övervägts av
styrelsen:
a) Ansöka om ökad checkkredit hos banken. Nu beviljad kredit på 2 miljoner
kronor är nästan helt utnyttjad.
b) Slå av på utbyggnadstakten och på så sätt senarelägga kostnaderna tills
bidragspengarna fallit ut.
c) Begära anstånd med betalningen hos leverantörer av varor och tjänster
d) Skicka anmodan till medlemmarna att betala in ett preliminärt andra
fastighetsägartillskott baserat på nu budgeterad totalkostnad för projektet och
länsstyrelsens därtill utlovade bidrag. Justering till rätt belopp görs efter
projektets slutavräkning.
En ökad checkkredit medför ökade räntekostnader. Banken är dessutom inte pigg på att
låna oss mer pengar utan säkerhet.
Att slå av på utbyggnadstakten känns inte bra eftersom förlorad tid inte kan tas igen och
starten av TV, telefon och bredband via fiber kommer att flyttas en bra bit in på nästa
år.
Det är ganska troligt att vi kan förmå några leverantörer att förskjuta förfallodatum för
några räkningar, men säkert inte utan att kräva ränta under tiden. Detta alternativ
bedöms osäkert och otillräckligt.
Det är tidsmässigt ungefär nu som medlemmarna (se årsmötesbeslut) förväntas sätta in
in resterande del av fastighetsägartillskottet även om ursprungliga planen var att det
skulle vara det slutliga. Detta alternativ medför en tredje justering när slutavräkningen
är klar.
Styrelsen beslutade att genomföra alternativ d) , (”Anmodan till medlemmarna att
betala in ett preliminärt slutligt fastighetsägartillskott baserat på nu budgeterad
totalkostnad för projektet och länsstyrelsen därtill utlovade bidrag”). Alternativen a)
och c) kan komma att nyttjas till del. Alternativ b) ska om möjligt undvikas.
Beräkning av preliminärt andra fastighetsägartillskott
(baserat på 196 st 1:a-anslutningar och 14 st 2:a-anslutningar):
I dag budgeterad slutsumma för projektet:
Statligt bidrag 60 % av 5.075.000
Ägartillskott 40 % av 5.075.000
5.075.000
3.045.000
2.030.000
Första+extra ägartillskott (196 x 6.000 + 14 x 15.000)
Andra ägartillskott
Ägartillskott / fastighet
(784.000 : 196)
-1.246.000
784.000
4.000
Länsstyrelsens handläggare har gett föreningen skriftligt löfte om 1,8 miljoner i bidrag.
Resterande del upp till 60 % (1,245 miljoner) är av EU ännu inte notifierade (beviljade)
pengar så beträffande dessa har vi bara ett informellt principbeslut.
Storlek och tidpunkt för kommunens satsning är ännu odefinierad för BFEF och har
därför inte tagits med i denna beräkning. När den infaller kommer beräkningen justeras
med hänsyn till då ändrade förutsättningar. Det kan då bara bli till medlemmarnas
fördel.
För projektets fortsatta utveckling är det angeläget att det nu infordrade andra
fastighetsägartillskottet betalas in snarast av medlemmarna. Det är styrelsens avsikt
och förhoppning det ska klara sig med detta och att kommande justering efter
slutavräkningen skall bli liten och helst även den till medlemmarnas fördel.
Nils Engström
Ordförande