Socatyl vet. 500 mg oral cutaneous paste SmPC

advertisement
PRODUKTRESUMÉ VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL
1
NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET
Socatyl Vet. 500mg oral/kutan pasta
2
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Aktivt(a) innehållsämne(n)
1 g pasta innehåller formosulfatiazol 500mg
Förteckning över hjälpämnen
3
LÄKEMEDELSFORM
Oral/kutan pasta
4
FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
4.1
Farmakodynamiska egenskaper
Den aktiva substansen i formosulfatiazol är sulfatiazol som är en svårlöslig sulfonamid.
Sulfonamider utövar en bakteriostatisk effekt genom att kompetitivt hämma bakteriernas
folsyrasyntes. Sulfatiazol är aktivt framförallt mot gramnegativa aeroba bakterier.
Känsligheten hos grampositiva bakterier är varierande. Resistens mot sulfonamider är vanliga
och är hos gramnegativa tarmbakterier ofta överförbara. Korsresistens föreligger mellan
samtliga sulfonamider. Cirka 90 % av produkten absorberas ej utan passerar tarmkanalen och
utsöndras oförändrat i faeces efter oral administration. Resten absorberas och utsöndras efter
hand huvudsakligen med urinen. Ingen systemisk effekt kan förväntas efter oral eller utvärtes
användning. Den bakteriostatiska eller koccidiostatiska effekten varar minst 24 timmar efter
oral administration. På grund av den låga koncentrationen föreligger ingen risk för kristalluri.
4.2
Farmakokinetiska egenskaper
5
KLINISKA UPPGIFTER
5.1
Djurslag
Nötkreatur, svin, hund, föl, får, get, lamm och killingar.
5.2
Indikationer
Peroralt: Koccidios hos nötkreatur, svin, hund, får, get, lamm och killingar.
Utvärtes: Svårläkta sår (speciellt fuktande), sekundärinfekterade spenkoppor, panaritium,
mugg, strålröta.
5.3
Kontraindikationer
Skall ej användas till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat.
Skall ej användas till djur med svåra njurskador.
5.4
Biverkningar
Överkänslighetsreaktioner som urtikaria kan förekomma.
5.5
Särskilda försiktighetsmått vid användning
Försiktighet skall iakttas vid behandling av nyfödda djur samt djur med svår leverskada.
5.6
Användning under dräktighet och laktation
Kan användas under dräktighet och digivning/laktation.
5.7
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Formella interaktionsstudier är ej utförda.
5.8
Dosering och administreringssätt
Peroralt: Normaldosering: 0,2 – 0,4 g pasta per kg kroppsvikt dagligen under 3 – 4 dagar.
Hund och katt: 0,2 pasta per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Pastan innehåller 0,5 g aktiv
substans/g.
Svin
Smågrisar
Föl, kalv
Ungnöt
Lamm o. killingar
Hund
Katt
Djurets kroppsvikt
20 – 100 kg
2,5 – 20 kg
40 – 100 kg
100 – 200 kg
2,5 – 20 kg
2 – 50 kg
0,5 – 5kg
Dos g pasta
4 – 20 g
1–8g
12 – 30 g
20 – 40 g
1–8g
0,4 – 10 g 2 ggr/dag
0,1 - 1g 2ggr/dag
Utvärtes: Pastan appliceras tunt 1 – 2 gånger dagligen.
5.9
Överdosering
Inga kända effekter.
5.10
Särskilda varningar för respektive djurslag
Inga
5.11
Karenstid
Slakt: 7 dygn. Mjölk: 3 dygn.
5.12
Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet till djur
Ej relevant
6
FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1
Viktiga blandbarhetsproblem
Ej relevant.
6.2
Hållbarhet
5 år.
6.3
Särskilda förvaringsanvisningar
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
6.4
Förpackningstyp och innehåll
Aluminiumtub á 150g.
6.5
Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använd produkt och avfall
i förekommande fall
Överbliven medicin skall återlämnas till apoteket.
7
NAMN ELLER FÖRETAGSNAMN OCH ADRESS ELLER REGISTRERAT KONOTOR FÖR
INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING
Novartis Healthcare A/S
Animal Health
Lyngbyvej 172
DK-2100 Köpenhamn Ö
Förbud mot försäljning, förordnande och/eller användning
Ej relevant
Nummer på godkännande för försäljning
6386
Datum för första godkännande/förnyat godkännande
1961-07-12 / 1999-07-01
Datum för översyn av produktresumé
2003-11-10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards