Utilitarism

advertisement
Modell för tillämpad etik
(1) Moralisk princip
(2) Redovisning av relevanta fakta
(3) Praktisk slutsats
Konsekvensialistisk etik
•
En handlings moraliska värde beror på
dess konsekvenser.
•
Olika former av konsekvensialism:
1.
2.
3.
Etisk egoism
Egalitärism
Utilitarism
Utilitarism
Slogan: ”Största möjliga lycka åt
största möjliga antal”
Jeremy Bentham (1748-1832)
John Stuart Mill (1806-73)
Henry Sidgwick
R M Hare
Peter Singer
Torbjörn Tännsjö
Vad säger U?
• En handling H är moraliskt riktig om och
endast om summan av goda
konsekvenser minus summan av dåliga
konsekvenser för H är minst lika stor som
varje alternativ handling
”Bra konsekvenser”
• Hedonism (njutning) Ex. Bentham, Tännsjö
• Preferentialism Ex. Singer, Hare
• Välfärd (”objektiv lista”) kunskap, skönhet
Argument för utilitarismen
• Intuitivt tilltalande
• Opartisk
• Konfliktlösande. Ger handfasta
rekommendationer.
• Teoretiskt fruktbar! (Ger upphov till
intressanta problem och diskussioner)
Argument mot utilitarismen
•
•
•
•
•
Omöjlig att tillämpa
Kontraintuitiv
Opersonlig
Orimligt krävande
Tar ingen hänsyn till fördelningen av nyttan
Mer om jämlikhet
• Utilitarism (total, genomsnitt, negativ)
• Egalitarianism (”the levelling down objection”)
• Prioritarism
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards