Protokoll för styrelsemöte 13 mars 2013 närvarande, Birgitta

advertisement
Protokoll för styrelsemöte 13 mars 2013
närvarande, Birgitta Kornberg, Josephine Veen Huis, Ingela
Sandenskog, Johan Gustavsson, Regina Priebe, Malin Grönberg, Jenny
Johandy, Gunilla Edbom
Anmält förhinder, Madelene Broberg, Elisabeth Amrén Svahn
§ 1. Mötet öppnas
Birgitta hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
§ 3. Föregående protokoll
Justerat
- Britt Marie har fått ersättning för sin utbildning.
- Containern ligger ute på annons.
§ 4. Rapporter
Ordförande
Birgitta har haft kontakt med Agneta ang. ett studiebesök på FHTE, förslag på datum för detta är,
6april, 13 april och 20april – besöket kommer att ske mellan klockan 12-15 en lördag.
Kassör
- Regina gick igenom postlistan där vi bl.a. har fått vår elräkning (10.805kr)
- Revisorn vill ha underlag på inventarier samt lager.
- Ett möte med sektorsansvariga för att informera och komma överrens om rutiner mm vid
utbetalningar och ersättningar från kassör, bör hållas inom kort.
- Genomgång av balans och resultatrapporter. Mötet kom överens om att dessa inte behöver gås
igenom vid varje möte.
RUS
Många anmälningar till både MH och BPH – roligt !
Utbildning
- Jenny har haft kontakt med Bro Håbo BK ang. utbildning av tävlingssekreterare. Vi har fått i uppgift
att komma fram till datum då detta skulle passa. Fr.o.m. 24 aug och fram till jul fungerar för oss.
Jenny meddelar BHBK om detta.
- instruktörsmöte med Britt Marie den 21 mars 18.30 !
PR/Hemsida
- Jenny gick igenom uppdateringar ang. hemsidan samt våra lager av kläder och annat material.
- Vid möte ang. vårflugan kommer någon från kommunen att närvara för ett samarbete inom PR mm
under tävlingarna.
Agility
Agilityn håller inomhusträningar på tisdagar, där är det väntelista/reservlista pga stor efterfrågan.
Rallylydnad
Det saknas domare till vårflugans tävlingar i rally. Vi hoppas på bättre respons lite längre fram i vår.
Tävling
Tävlingsansvarig saknas fortfarande. Birgitta kallar till ett möte för samtliga ansvariga/involverade
inom tävlingsområdet. Den 23e april klockan 19 !
Stuga
- Anslag utanför stugan ang. medlemsmötet, tävlingsmötet mm.
- Stuggruppen har nu avslutat sitt arbete – snyggt jobbat !
§ 5. Övriga frågor
Josephine & Malin åker på årsmötet för distriktet den 17e mars i Uppsala. (Josephine fick förhinder
och Birgitta åkte istället)
Regina skriver en checklista/ordningsgång för utbetalningar av arvode och ersättningar.
§ 6 Nästa Möte
10 april klockan 18.00
medlemsmöte klockan 19.00 !
Birgitta Kornberg
Ordförande
Josephine Veen Huis
Sekreterare
Download