Livsmedel för speciella medicinska ändamål Kommersiella villkor_b

advertisement
KOMMERSIELLA VILLKOR
LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL
2012-03-19
DNR 9637-11
1.0
1.1
KOMMERSIELLA VILLKOR (UTKAST TILL AVTAL)
BESKRIVNING
Avtalet omfattar Livsmedel för speciella medicinska ändamål - näringsdrycker,
sondnäringar, berikningsprodukter inklusive aggregat och pumpar mm med
tillhörande service för följande kommuner och landsting, nedan kallad Kommunen.
1.2
AVTALSTID
Avtalstiden gäller fr o m 2013-01-01 t o m 2015-12-12 med möjlighet att förlänga
maximalt 1 + 1 år.
Om förlängningsklausulen utnyttjas skall detta meddelas av Kommunen skriftligen
före avtalstidens utgång. Sker ej detta upphör avtalet automatiskt. Vid ev.
förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut.
1.3
AVTALSFORM
Ramavtal.
1.4
SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR
1.4.1
Uppförandekoder
Leverantören förbinder sig att uppfylla kraven i Karlstads kommuns bilaga gällande
uppförandekoder, se bilaga5.
1.5
PRIS
Pris i SEK enligt anbudet daterat 200x xx xx. Mervärdesskatt tillkommer enligt
gällande lag.
Priserna får justeras enligt nedan.
1.6
OMFÖRHANDLING AV PRIS
Offererade priser skall vara fasta under minst 12 månader från avtalsperiodens
början. Efter 1:a avtalsåret har Leverantören om leverantörens
anskaffningskostnader för det aktuella sortimentet förändras med mer än 5 %
jämfört med anbudsmånaden, rätt att begära förhandling om prisjustering
motsvarande kostnadsförändringar, dock högst 1 ggr/år. Leverantörens förslag till
prisändringar skickas till Kommunen skriftligen. Avtalsnummer skall åberopas.
Godkänner Kommunen ändringarna träder dessa i kraft 30 dagar efter det att
Kommunen fått Leverantörens prisändringsmeddelande. Handlingar som styrker
kostnadsförändringen skall bifogas.
Leverantören ansvarar för att respektive leveransenhet får information om
godkända prisändringar.
Leverantören skall skicka över aktuella prislistor till Kommunens enheter via e-post,
cd eller diskett.
Om konkurrensläget på marknaden förändras på sådant sätt att priserna sjunker,
skall avtalade priser sänkas med motsvarande.
Leverantören skall omedelbart meddela Kommunen om detta. Prissänkningar skall
genomföras omedelbart.
Karlstads kommun
Upphandlingsenheten
651 84 Karlstad
Tel:
Fax:
Epost:
Hemsida:
054 - 540 00 00
054-18 67 68
[email protected]
www.karlstad.se
Org.nr:
Dnr:
212000-1850
9637-11
1 (8)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9637-11
1.7
NYA OCH UTGÅENDE ARTIKLAR
Nya artiklar som tillkommer under avtalsperioden skall prissättas med samma
marginal som anbudsartiklar. Detta gäller även artiklar utanför nettoprislistan och
som avropas i ökad omfattning under avtalsperioden.
Då en artikel utgår ur avtalat sortiment, skall antagen Leverantör förhandla med
Kommunen om likvärdig ersättningsartikel.
Införs en ny artikel i nettoprislistan skall detta medföra att denna/dessa införs i
nettoprislistan hos samtliga berörda kommuner.
1.8
EMBALLAGE
Emballage ingår i offererat pris.
Leverantören ansvarar för att återta levererat emballage utan kostnad för
Kommunen.
Repa-avgift debiteras ej.
1.9
KAMPANJERBJUDANDE
Vid tillfällen då avtalade produkter annonseras till specialpris, kampanjpris etc skall
det lägsta av avtalat pris efter rabatt och annonserat pris/kampanjpris gälla vid
avrop.
1.10
RABATTER
Rabatt på övrigt sortiment är xx%.
1.11
FAKTURERING
Faktura sändes i 1 ex efter respektive beställning enligt överenskommelse. Om
någon kommun önskar samlingsfaktura skall detta kunna ske.
1.12
FAKTURERINGSADRESS
Enligt överenskommelse med respektive kommun samt Landsting.
1.13
FAKTURANS INNEHÅLL
Fakturan skall innehålla uppgifter om:
- referenskod/beställarid
- enhet/förvaltning
- avtalsnummer/rekvisitionsnummer/beställningsnummer
- varumottagare/arbetsplats
- beställare
- vara
Krav på fakturainnehåll kan komma att ändras under avtalsperioden.
1.14
AVGIFTER
Fakturerings- och expeditionsavgifter eller liknande betalas ej.
1.15
MOMS
Tillkommer enligt gällande lagstiftning och skall särredovisas på fakturan.
1.16
ELEKTRONISK FAKTURA
Kommunen har tagit ett strategiskt beslut om att införa krav om elektronisk
faktura. Det innebär att Leverantören senast inom 6 månader från avtalsstart, eller
enligt separat överenskommelse, skall ha infört elektronisk faktura när man
fakturerar Kommunen.
De format som gäller är EDI Fulltextfaktura eller Svefaktura 1.0 och i båda fallen
enligt SFTI.
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Dnr:9637-11
2(8)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9637-11
Överenskommelse mellan parterna gällande övergång till elektronisk faktura kan
komma att göras under avtalsperioden. Detta kommer då att regleras i ett separat
E-kommunikationsavtal.
1.17
BETALNINGSVILLKOR
Om anledning till anmärkning mot fullgjord leverans inte föreligger skall betalning
erläggas inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag.
1.18
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Vid försenad likvid får Leverantören ej debitera dröjsmålsränta om räntebeloppet
understiger 100 kr (SEK) per faktura. Dröjsmålsräntan debiteras enligt
räntelagen § 6.
Leverantören äger ej rätt att debitera dröjsmålsränta om Leverantören levererar för
tidigt mot från båda parter överenskommen leveranstidpunkt.
1.19
STATISTIK
Kommunen skall erhålla statistik över fakturerade leveranser som utförts under det
gångna året. Statistiken skall innehålla uppgifter om artikelnummer, fabrikat,
benämning, enhet, antal, totalkostnad per artikel i fallande skala, totalsumma,
beställningsadress och beställare.
Statistiken skall vara uppdelad enligt nedan:
- en statistik enligt ovanstående för respektive kommun/landsting samt
- en totalstatistik för samtliga ingående parter i avtalet
- lista över aktuella leveransadresser
Statistiken skall skickas via e-post eller cd till [email protected]
Statistiken skall vara Kommunen tillhanda senast en månad efter varje avtalsår och
efter avtalets upphörande.
1.20
UPPFÖLJNINGSMÖTEN
För att säkerställa att samarbetet genomförs enligt ramavtalets lydelse och i
enlighet med parternas förväntningar och önskemål, skall regelbundna
uppföljningsmöten hållas med antagen Leverantör.
Inplanerade möten med sortimentsgruppen skall hållas 1 ggr/år. Kommunen är
sammankallande till dessa möten. Uppföljningsmötena skall dokumenteras.
Vid dessa möten kommer även diskussion om nya produkter skall läggas till
sortimentet eller om produkter som används mycket sällan skall tas bort.
1.21
BONUS
På det sammanlagda fakturerade värdet av Livsmedel för speciella medicinska
ändamål mm skall 1% bonus utbetalas.
Bonus skall utbetalas för föregående kalenderårs avtalsperiod, senast januari
månad påföljande år. Sista utbetalningen skall ske senast en månad efter
avtalstidens utgång. Vid utbetalning skall moms påföras bonusbeloppet och
särredovisas. Bonus skall sättas in på Kommunens plusgirokonto 8174-5 och
märkas med "Bonus" samt "Livsmedel för speciella medicinska ändamål".
1.22
LEVERANSPLATSER
Antal leveransplatser anges i leveransadresslista, bilaga 5. Antal leveransplatser
kan komma att förändras under avtalsperioden.
1.23
LEVERANSTID
Leveranstid får vara högst x dagar.
Leverans skall ske under beställarens ordinarie arbetstid om inte annat
överenskommits.
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Dnr:9637-11
3(8)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9637-11
1.24
LEVERANSVILLKOR
Leverans skall ske fritt respektive leveransadress inom Kommunen samt inburet på
anvisad plats.
DDP Incoterms 2010.
1.25
ERSÄTTNINGSVAROR
Ersättningsvara skall godkännas av Kommunen före leverans.
Är ersättningsvarans pris högre än anbudsvarans skall den tillhandahållas till
samma pris som anbudsvaran.
1.26
MÄRKNING AV LEVERANS
Leverans skall märkas med mottagande förvaltning, enhet, adress, beställarens
namn samt beställningsnummer alt, avtalsnummer.
1.27
LEVERANSFÖRSENING, VITE
Om leverans (delleverans) inte levereras på överenskommen tid och sådan
försening inte beror på Kommunen, har Kommunen rätt till vite. Leverantören skall
ersätta Kommunen merkostnaden för utebliven leverans på grund av förseningen.
Vitesbeloppet skall erläggas inom trettio (30) dagar efter det att Kommunen
skriftligen framställt krav härom.
Vitesbeloppet skall specificeras och dras av på kommande faktura. Om
Leverantören ej betalar vitet äger Kommunen rätt att avräkna upplupet vite från
fakturerat belopp.
1.28
BESKRIVNING/PROVER
Leverantören skall på begäran kostnadsfritt kunna visa prover.
Produkterna skall vara CE-märkta enligt gällande regler.
Alla bruksanvisningar skall finnas på svenska.
1.29
UTBILDNING
XXX
1.30
SERVICE
Leverantören skall





minst en gång per år besöka Kommunens leveransställen
anordna minimässor på lättillgängliga platser för Kommunen samt erbjuda
utbildning på upphandlat sortiment
kunna erbjuda Kommunen ett lättöverskådligt katalogmaterial
kunna tillhandahålla förtryckt beställningsblankett
kunna erbjuda kundsupport alla vardagar mellan 08.00-16.00.
I åtagandet ingår att utan ersättning ge bästa service och assistans.
1.31
MILJÖ
Leverantören skall fullfölja det miljöarbete som redovisats i Leverantörens anbud
avseende miljökrav.
1.32
ANSVAR
Leverantören skall ersätta Kommunen för den skada som åsamkas Kommunen
genom vårdslöshet eller uppsåt från Leverantören vid uppdragets fullgörande.
Detta innefattar även kommunens anställda, uppdragstagare och annan tredje
man.
1.33
FÖRSÄKRING
Leverantören är skyldig att under avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkring för
den skada som kan drabba Kommunen enligt denna bestämmelse.
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Dnr:9637-11
4(8)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9637-11
1.34
GARANTI
Garantin skall gälla i X år.
1.35
ANSVAR FÖR FEL
Är varan felaktig och det inte beror på Kommunens eller något förhållande på
Leverantörens sida är Leverantören skyldig att utan kostnad för Kommunen företa
omleverans eller avhjälpa felet.
1.36
REKLAMATION
Det är Kommunens ansvar att reklamera vid fel eller brister i levererade produkter.
Reklamationen skall ske inom åtta dagar från mottagandet av produkterna.
Antagen Leverantör skall utan kostnad för Kommunen snarast avhjälpa uppkomna
och iakttagna fel och brister.
1.37
RETURER
Vid retur orsakad av Leverantören skall full kreditering erhållas.
1.38
OMFÖRHANDLINGAR
Kommunen eller Leverantören får påkalla omförhandling under avtalstiden om
någon genomgripande förändring av förutsättningarna sker. Anmälan om
omförhandling skall ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den
part som åberopar omförhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att
fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess eventuell överenskommelse om ändring
träffats.
1.39
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar eller tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behörig företrädare för Kommunen och Leverantören.
Avtalsnummer skall åberopas.
1.40
PRODUKTFÖRÄNDRINGAR
Ändring av anbudsprodukt, kvalitet, märke eller fabrikat etc, får endast ske efter
godkännande av Kommunen. Om produktsortiment ändras under avtalstiden skall
Leverantören informera Kommunens enheter.
1.41
STANDARDAVTAL
ALOS 05 gäller exklusive de delar som regleras i detta avtal.
1.42
UNDERLEVERANTÖR
Underleverantör får ej anlitas utan Kommunens skriftliga godkännande. För
underleverantör svarar Leverantören såsom för sig själv.
1.43
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Avtal får ej överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.
1.44
HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande
ordning:





skriftliga ändringar och tillägg till avtal
avtal
förfrågningsunderlag med bilagor
ALOS 05
Anbud
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Dnr:9637-11
5(8)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9637-11
1.45
HÄVNING
Fullgör inte Leverantören sina skyldigheter enligt detta avtal och är avtalsbrottet av
väsentlig betydelse för Kommunen har Kommunen rätt att häva avtalet med en
uppsägningstid på 90 dagar om inte den felande Leverantören vidtar rättelse inom
skälig tid efter skriftlig anmaning (även e-post). Om uppdraget inte genomförs
fackmässigt och enligt angiven nivå så äger Kommunen rätt att häva avtalet.
Kommunen har alltid rätt att omedelbart häva avtalet om Leverantören försätts i
konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller eljest kommer på obestånd. Även
felaktigt angivna uppgifter i anbudet är grund för hävning.
Kan ej överenskommelse träffas vid prisförhandling kan avtalet komma att sägas
upp med 1 månads uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall avtalets villkor
och priser fortsätta att gälla.
Kommunen har rätt att häva detta avtal om
a) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackord, inställer betalningar, träder i
likvidation eller annars kan antas vara på obestånd.
b) Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala
avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar
arbetsgivare.
c) Leverantören under uppdragstiden utövar verksamhet som kan rubba
förtroendet till Leverantören i något som gäller avtalade uppdrag.
Kommunen har vidare rätt att säga upp detta avtal till upphörande trettio (30)
dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
d) Leverantören bryter mot detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30)
dagar från avsändandet av skriftlig meddelande därom.
e) Leverantören i väsentligt hänseende brister i sina åligganden avseende uppdrag
och rättelse ej sker inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran.
f) Leverantören åberopar befrielsegrund enligt force majeure och sådan
omständighet förelegat mer än tre (3) månader.
g) Kommunen bedömer att förutsättningarna för uppdrag förändrats.
Kan ej överenskommelse träffas vid prisförhandling kan avtalet komma att sägas
upp med 1 månads uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall avtalets villkor
och priser fortsätta att gälla.
Om Kommunen häver eller säger upp ingånget avtal skall Leverantören omedelbart
redovisa uppdraget och till Kommunen överlämna samtliga med anledning av
uppdraget framtagna resultat samt återlämna av Kommunen tillhandahållna
resurser, varvid ersättning utgår för det utförda arbetet.
Vid förtida upphörande på de i a) - e) angivna grunderna har Kommunen samtidigt
rätt till ersättning för den skada Leverantörens fel, försummelse och brister
åsamkar Kommunen.
Uppsägning från Leverantörens sida:
Leverantören äger rätt att säga upp avtal till upphörande trettio (30) dagar efter
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
a) Kommunen bryter mot någon ej oväsentlig bestämmelse och underlåter att
vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom
(innefattande redogörelse för avtalsbrottet).
b) Kommunen åberopat befrielsegrund enligt force majeure och sådan
omständighet förelegat mer än tre (3) månader.
Leverantören skall då omedelbart redovisa uppdraget och till Kommunen överlämna
samtliga med anledning av uppdraget framtagna resultat samt återlämna av
Kommunen tillhandahållna resurser, varvid ersättning utgår för det utförda arbetet.
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Dnr:9637-11
6(8)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9637-11
Uppsägningen skall ske skriftligen genom rekommenderat brev till Kommunen
under den i avtalet angivna adressen. Leverantören skall därvid uppge grunden för
uppsägningen. Har detta skett skall uppsägningen anses vara fullgjord.
1.46
FORCE MAJEURE
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om avtalets
fullgörande därigenom hindras: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, uppror eller upplopp.
För att Part skall ha rätt att åberopa gällande befrielsegrund enligt ovan skall denna
skriftligen utan dröjsmål underrätta den andra Parten om att sådan omständighet
har inträffat.
Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på
avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas
till följd av den inträffade befrielsegrunden.
Kommunen är inte skyldig att erlägga avgift för tjänst som uteblir på grund av
åberopande av att befrielsegrund föreligger.
Arbetskonflikt som har sin grund i partsbrott mot kollektivavtal får inte åberopas
som befrielsegrund.
1.47
TVIST
Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet ska avgöras i första hand
genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt. Värmlands tingsrätt ska därvid vara första instans.
1.48
BINDANDE AVTAL
För bindande avtal krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda parter.
1.49
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har erhållit var
sitt.
För Karlstads kommun
Karlstad den .................. 2012
..................................................
Avtalstecknande person
..................................................
Namnförtydligande
..................................................
Titel på avtalstecknare
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Dnr:9637-11
7(8)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9637-11
För Leverantören
Ort ...................................... den ........................ 2012
..................................................
Avtalstecknande person
..................................................
Namnförtydligande
..................................................
Titel på avtalstecknare
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Dnr:9637-11
8(8)
Download