Our Amazing Soul Life

advertisement
Our Amazing Soul Life
Life In and Beyond the Physical
Edgar Cayce’s Visions
by John Van Auken
Vårt fantastiska själsliga liv
Livet i och bortom det fysiska
Edgar Cayces Visioner
av John Van Auken
Edgar Cayce’s Visions
Edgar Cayces Visioner
The Beginning
"We find in the beginning, when the
first of the elements were given, and the
forces set in motion that brought about
the sphere as we find called earth plane,
and when the morning stars sang
together, and the whispering winds
“earth plane”
brought the news of the coming of
man's indwelling, of the spirit of the
“morning stars”
Creator, became the living soul. This
entity came into being with this
“spirit of the Creator, became a living soul”
multitude." (Edgar Cayce 294-8)
Begynnelsen
"Så som vi finner, i början när de första
elementen skapades, och de krafter som
sattes i rörelse som utgör sfären vi kallar
jordeplanet, och när morgonstjärnorna
sjöng tillsammans, och de viskande
“jordplan”
vindarna förde nyheten om människans
ankomst, av skaparens ande blev en
“morgonstjärnorna”
levande själ. Detta väsen kom till i
denna mångfald.
“skaparens ande, blev en levande själ”
[294-8]
The Beginning
"We find the entity was among those in
the day when the forces of the Universe
came together, when there was upon the
waters the sound of the coming together
of the Sons of God, when the morning
stars sang together, and over the face of
the waters there was the voice of the glory
of the coming of the plane for man's
dwelling. In all of these we find some of
this present entity's individuality, and in
some, some personalities are brought
through." (EC 341-1)
“forces of the Universe”
sound: OM
Sons of God: Male & Female
“individuality—personality”
I början
"Vi finner att väsendet var bland dem den
dagen då krafterna i universum kom
tillsammans, när ljudet av
sammankomsten av Guds Söner hördes
över vattnet, när morgonstjärnorna sjöng
tillsammans, och över vattenspegeln
hördes lovsång över planetens ankomst
för människans boende. I alla dessa finner
vi några av det närvarande väsendets
individualitet, och i en del, har några
personligheter kommit igenom. [341-1]
“Universums krafter”
Ljud: OM
Guds Söner: man & kvinna
“individualitet—personlighet”
The Beginning
"The purpose of the heart is to know
YOURSELF to BE yourself and yet one with
God." (EC 281-37)
"[The] purpose is that you might know
yourself to be yourself, and yet one with the
Creative Forces, or God." (EC 2030-1)
"Don't put the material first, for you have to
live with yourself a long, long while!
Become acquainted with yourself. Know
yourself and the relationship to the Creative
Forces." (EC 3484-1)
“the Creative Forces”
I början
”Hjärtats syfte är att känna sig själv att vara
sig själv och ändå ett med Gud."
[281-37]
"Syftet är att du kan känna dig själv, att vara
dig själv, och ändå ett med de Kreativa
Krafterna, eller Gud." [2030-1]
"Sätt inte materia först, för du måste leva
med dig själv en lång, lång stund! Bekanta
dig med dig själv. Lär känna dig själv och
relationen till de Kreativa Krafterna."
[3484-1]
“De Kreativa Krafterna”
The Beginning
Each experience of a soul-entity in
materiality is part of the whole
experience of the entity. Each
conception upon which the soul
depends for its period of manifestation
[incarnation] is as but a moment, a
day, a year in the activity of the entity
itself. Thus it could not be said that an
individual conception is a beginning.
It is a part of a whole—from those
activities first conceived in mind—and
there is no time in spirit, see?" (EC 28155)
“soul-entity”
“whole experience”
“part of a whole”
“no time in spirit”
I början
Varje erfarenhet för ett själsväsen i
materia är en del av väsendets hela
upplevelse. Varje konception som
själen är beroende av för sin
manifestationsperiod [inkarnation] är
endast en stund, en dag, ett år i
aktiviteten för väsendet självt. Därför
kan det inte sägas att en konception är
en början. Det är en del av en helhet från de aktiviteter som först uppfattas i
sinnet - och det finns ingen tid i
anden, förstått? " [281-55]
“själsväsen”
“hela upplevelsen”
“del av en helhet”
“ingen tid i anden”
Star Travelers...
“As an entity passes on from this present time or
this solar system, this sun, these forces, it passes
through the various spheres—on and on through
the eons of time or space—leading first into that
central force known as Arcturus—nearer the
Pleiades. Eventually, an entity passes into the inner
forces, inner sense, then they may again—after a
period of nearly ten thousand years—enter into the
earth to make manifest those forces gained in its
passage. In entering, the entity takes on those
forms that may be known in the dimensions of that
plane which it occupies, there being not only three
dimensions as of the Earth but there may be seven
as in Mercury, or four in Venus, or five in Jupiter.
There may be only one as in Mars. There may be
many more as in those of Neptune, or they may
become even as nil—until purified in Saturn’s
fires.” (EC 311-2)
“various spheres”
“inner forces”
“dimensions”
planetary planes
Stjärnresenärer..
.
"När ett väsen går vidare från denna tidpunkt eller
detta solsystem, denna sol, dessa krafter, passerar
det genom olika sfärer - om och om genom eoner av
tid eller rum – först leder det in i den centrala kraft
som kallas Arcturus – i närheten av Plejaderna. Så
småningom passerar ett väsen in i de inre krafterna,
inre känslan, sedan kan de åter - efter en period av
nästan tio tusen år – komma tillbaks till jorden för
att manifestera de krafter som vunnits i dess
passage. I inträdet tar väsendet den form som är
känd på det plan som den upptar. Det finns inte
bara tre dimensioner som på jorden, utan det kan
finnas sju som på Merkurius, eller fyra på Venus,
eller fem på Jupiter. Det kan finnas endast en såsom
på Mars. Det kan finnas många fler som i de på
Neptunus, eller de kan även bli som noll - tills
renad i Saturnus eldar. " [311-2]
“olika sfärer”
“inre krafter”
“dimensioner”
Planetära plan
Star Travelers...
This solar system (Sun and planets) are
comparable to a university and each
planetary realm a college within this
university.
The goal is soul growth—energetically and
consciously
When not incarnating in the earth realm, the
soul is likely to be sojourning in the 4th, 5th,
and higher dimensions of the other planets
in this university.
Classical astrology knew this, and the ancient
descriptions of each planet reveal the
planetary realm’s teaching focus.
✦
“various spheres”
“inner forces”
“dimensions”
planetary planes
Stjärnresenärer..
.
“olika sfärer”
“inre krafter”
“dimensioner”
Planetära plan
Detta solsystem (solen och planeterna) är
jämförbart med ett universitet och varje planets
rike en avdelning inom detta universitet.
Målet är själstillväxt - energetiskt och
medvetet
När själen inte inkarnerar på jorden, vistas den
sannolikt i 4: e, 5: e eller högre dimensioner på
de andra planeterna i detta universitet.
Klassisk astrologi visste om detta och de
antika beskrivningarna av varje planet avslöjar
planetsfärsens pedagogiska inriktning.
Star Travelers...
✦
“various spheres”
“inner forces”
“dimensions”
planetary planes
Mercury: the mind, mental development,
reason, order, and the like;
Venus: the heart, the arts, music, love, creativity,
healing, and the like;
Earth: “the causal dimension,” where one finds
and active opportunity to use free will to change;
Mars: “madness,” power, everyone’s freedom to use
the Life Force in forceful ways—to benefit or woe;
Jupiter: high-mindedness, high ideals, large
groups, the masses;
Saturn: where insufficient flesh is redone, “start
over,” the changer;
Uranus: extremes, and the psychic (natural senses
of the soul, as in psyche);
Neptune: the mystic (direct contact with God),
water;
Pluto: consciousness
Stjärnresenärer..
.
“olika sfärer”
“inre krafter”
“dimensioner”
Planetära plan
Merkurius: sinnet, mental utveckling, förnuft,
ordning och liknande;
Venus: hjärta, konst, musik, kärlek, kreativitet,
healing och liknande;
Jorden: "orsaksdimensionen," där man finner en
aktiv möjlighet att använda fri vilja för att förändra;
Mars: "galenskap", makt, allas frihet att använda
livskraften på kraftfulla sätt – till nytta eller elände;
Jupiter: högt sinnelag, höga ideal, stora grupper,
massorna;
Saturnus: där otillräckligt kött är omgjort, "börja
om", förvandlaren;
Uranus: ytterligheter, och det mediala (naturliga
sinnen i själen, som i psyket);
Neptunus: mystikern (direktkontakt med Gud),
vatten;
Pluto: medvetande
Star Travelers...
“various spheres”
“inner forces”
“dimensions”
planetary planes
Stjärnresenärer..
.
“olika sfärer”
“inre krafter”
“dimensioner”
Planetära plan
Seeking Home
“As the entity moves from sphere to sphere, it
seeks its way to the home, to the face of the
Creator, the Father, the first cause.” (EC 136-8)
Cayce identifies the first cause as: “That the
created would be the companion for the Creator.”
This is the reason we were created, and as a
result, the created (our soul) is given
opportunities to “show itself to be not only
worthy of, but companionable to, the Creator.”
(EC 5753-1)
Since we are talking about the Creator of the
entire Cosmos and everything in it, we are
celestial star travelers, even though we feel so
earthly and terrestrial in our daily lives.
“home”
h-OM-e
“companion”
“companionable”
Söka sig hem
"När väsendet rör sig från sfär till sfär, söker den
sin väg till hemmet, till själva Skaparen, Fadern,
den första orsaken." [136-8]
Cayce identifierar den första orsaken som: "Att
det skapade skulle vara följeslagare till
Skaparen."
Detta är anledningen till att vi skapades, och som
ett resultat ges det skapade (vår själ) möjlighet
att "visa sig inte bara vara värdiga, utan vara
följeslagare till Skaparen." [5753-1]
Eftersom vi talar om Skaparen av hela Kosmos
och allt i det, är vi himmelska stjärnresenärer,
även om vi känner oss jordiska och markbundna
i vårt dagliga liv.
“home”
h-OM-e
“följeslagare”
“möjlighet att vara följeslagare”
A Light, a Ray...
Cayce said that our taking many forms in many
different dimensions and spheres helps us to
experience the whole of our being and of our
Creator’s consciousness. He said that “self is
lost in that of attaining for itself the nearer and
nearer approach that builds in manifested form,
whether in the Pleiades, Arcturus, Gemini, or in
Earth, in Vulcan, or in Neptune.”
Yet, despite our taking on many “forms” as we
manifest ourselves, our true nature is, according
to his readings, “as light, a ray that does not
end, lives on and on, until it becomes one in
essence with the source of light.”
(EC 136-83)
“a light, a ray”
Ett ljus, en stråle...
Cayce sa att när vi antar många former i många
olika dimensioner och sfärer hjälper det oss att
uppleva hela vår varelse och vår Skapares
medvetande. Han sa att "självet förloras då det
för egen del förvärvar det allt närmare
förhållningssätt som byggs i manifesterad form,
vare sig på Plejaderna, Arcturus, Tvillingarna,
eller på jorden, på Vulcan, eller på Neptunus."
Men, trots att vi antar många "former" när vi
manifesterar oss själva, är vår sanna natur,
enligt hans readingar, "som ljus, en stråle som
inte slutar, lever vidare och vidare, tills det blir
ett i sin innersta natur med ljusets källa."
[136-83]
“ett ljus, en stråle”
College Earth
Cause & Effect
The Realm of
“Testing”
Avdelningen
Jorden
Orsak & Verkan
“Testets” rike
Soul Life
It’s all about Soul Growth
Själslivet
Allt handlar om själsutveckling
Soul Life
What’s the outcome of Soul Growth?
Higher Vibes & Enlighten Consciousness
and Being in Harmony with the Whole
Själslivet
Vad är resultatet av själstillväxt?
Högre vibrationer & upplyst medvetande
och att vara i harmoni med helheten
Reincarnation
Cycles of Birth, Life,
Death, and Rebirth
Reinkarnation
Cykler av födelse, liv,
död och pånyttfödelse
Reincarnation
Cycles of Birth, Life,
Death, and Rebirth
Reinkarnation
Cykler av födelse, liv,
död och pånyttfödelse
Soul Growth
Relationships!
“The second commandment is like the first....”
Själstillväxt
Relationer!
"Det andra budordet är som det första ...."
Soul Life
Soul Mates & Twin
Souls
✦Every soul is composed
of feminine and
masculine qualities, the yin and yang, but only
projects one aspect into a matching female or
male body. The “twin” is the other half of the soul
projected into another body.
“Getting in touch with your feminine/masculine....”
✦Soul mate is a soul with whom we have had
many experiences, many lifetimes, and this has
built a bond between us. This does not mean that
we like each other in all circumstances or don’t
have some issues in certain settings. But we
innately know one another well.
Genesis 2:18-25
Masculine & Feminine
Animus & Anima
Yang & Yin
Shiva & Shakti
Själsliv
Själsfrände
&
tvillingsjäl
Varje själ består av feminina och maskulina
egenskaper, yin och yang, men den projicerar
bara en aspekt i en matchande kvinnlig eller
manlig kropp. Tvillingen är den andra halvan av
själens projektion in i en annan kropp.
"Komma i kontakt med sitt feminina / maskulina ....”
Själsfrände är en själ som vi har haft många
upplevelser och många liv tillsammans med, och
det har byggt ett band mellan oss. Detta betyder
inte att vi tycker om varandra i alla situationer
eller att vi inte har några problem i vissa
omständigheter. Men vi har det medfött att vi
känner varandra väl.
Uppenbarelseboken 2:1825
Maskulin & feminin
Animus & Anima
Yang & Yin
Shiva & Shakti
Reincarnation
We Travel in “Soul Groups”
Reinkarnation
Vi färdas i "själsgrupper"
Reincarnation
We Travel in “Soul Groups”
Chi-Lites
“Oh Girl”
“Have You Seen Her”
Reinkarnation
Vi färdas i “själsgrupper”
Chi-Lites
“Oh Girl”
“Have You Seen Her”
Reincarnation
We Travel in “Soul Groups”
galacticconnection.com
Reinkarnation
Vi färdas i “själsgrupper”
galacticconnection.com
Reincarnation
We Travel in “Soul Groups”
Reinkarnation
Vi färdas i “själsgrupper”
Soul Groups
“The Morning Stars” — Souls Who Came to Earth
Själsgrupper
"Morgonstjärnorna" - själar som kom till jorden
Soul Groups
“The morning stars sang together and all the
children of God shouted for joy (at the coming of
humanity).” Job 38:7
Själsgrupper
”Alla morgonens stjärnor
sjöng och alla Guds barn
jublade (vid mänsklighetens
inträde)." Job 38:7
Soul Life
You Don’t Have to Go
Somewhere...
Because:
“The Kingdom of God is Within You.”
Själsliv
Du behöver inte gå någonstans ...
Därför att:
"Guds rike är inom dig"
Reincarnation
“The Kingdom of God is Within You.”
Fontanelle, or “Soft Spot,”
is the portal into the physical
vessel for an incarnation
Reinkarnation
“Guds rike är inom dig”
Fontanellen, eller "Den
mjuka punkten,"
är portalen till den fysiska
kroppen för en inkarnation
Soul Life
“The Kingdom of God is Within You.”
Sushumna is to the
Cerebrospinal
What Ida & Pingala are to
Sympathetic & Parasympathetic
or the “Autonomic”
Själsliv
“Guds rike är inom dig.”
Sushumna är för
ryggmärgen
vad Ida & Pingala är för
Sympatiska och parasympatiska
eller "Autonoma” nervsystemen
Soul Life
Celestial, Light Beings
Temporarily Sojourning
Terrestrially
Ancient Egypt
Akh or Akhu
“Light Being”
when
the Soul
and the Spirit
Reunite!
Själsliv
Himmelska, Ljusvarelser
vistas temporärt
jordbundet
Antika Egypten
Akh eller Akhu
"ljusvarelse"
när
själen
och anden
återförenas!
Soul Life
From Individuality to
Soul Group
“Collective”
“Sons of Ra”
“Daughters of Isis”
Själsliv
Från individualitet till
själsgrupp
"Kollektiv"
"Ras söner"
"Isis döttrar"
Soul Growth
All About Soul Growth
"Never think too highly of yourself and never belittle
yourself too much. You have almost lost hold of
yourself at times in feeling sorry for yourself. You
“opportunity”
have nothing to feel sorry for! God is just as mindful
of you, though you have made a wreck of some
“reconstruction”
people's lives—and you'll have to meet it. But that
“many abilities”
you are alive, that you are conscious, and that you
have the opportunity in this period to apply self in
“God is mindful of each soul”
the reconstruction of what man is to look forward
to, should encourage you to know that God is
mindful of each soul. Then use the abilities that you
have, and you have many." (EC 3689-1)
Själstillväxt
Allt handlar om själstillväxt
"Tänk aldrig för högt om dig själv och förringa inte
heller dig själv för mycket. Du har nästan förlorat
“möjlighet”
taget om dig själv när du tycker synd om dig själv.
Du har inget att tycka synd om! Gud är lika
“återuppbyggnad”
medveten om dig, även om du har gjort ett vrak av
några människors liv - och du måste möta det. Men
“många förmågor”
att du är vid liv, att du är medveten, och att du har
möjlighet att under denna period använda självet i “Gud är medveten om varje själl”
återuppbyggnaden av vad människan har att se fram
emot, bör uppmuntra dig att veta att Gud är
medveten om varje själ. Använd då de förmågor som
du har, och du har många. " [3689-1]
Mission in Life
Soul Growth
“Fruits of the Spirit”
“Do that which is good, for there has been given in the consciousness of all the
Fruits of the Spirit: Fellowship, kindness, gentleness, patience, long-suffering,
love; these be the Fruits of the Spirit. Against such there is no law. Doubt, fear,
avarice, greed, selfishness, self-will; these are the fruits of the evil forces.
Against such there is a law. Self-preservation, then, should be in the fruits of
the spirit, as you seek through any channel to know more of the path from life
to life; from good to good; from death unto life, from evil unto good. Seek and
you shall find. Meditate on the Fruits of the Spirit in the inner secrets of the
consciousness, and the cells in the body become aware of the awakening of
the life in their activity through the body. In the mind, the cells of the mind
become aware of the life in the Spirit. The spirit of life makes not afraid. Then,
know the way; for those that seek may find.” (EC 5752-3)
Uppgiften i livet
Själstillväxt
“Andens frukter”
"Gör det som är bra, för andens frukter har getts till medvetandet hos alla:
Gemenskap, vänlighet, mildhet, tålamod, tålmodighet, kärlek; dessa är
Andens Frukter. Mot dessa finns ingen lag. Tvivel, rädsla, snålhet, girighet,
själviskhet, självisk vilja; dessa är frukterna i de onda krafterna. Mot dessa
finns det en lag. Självbevarelsedrift, bör då vara i andens frukter, när du söker
genom alla kanaler för att veta mer om vägen från liv till liv; från bra till bra;
från döden till livet, från det onda till goda. Sök och du skall finna. Meditera
på Andens Frukter i de inre hemligheterna i medvetandet, och cellerna i
kroppen blir medvetna om uppvaknandet av livet i sin aktivitet i kroppen. I
sinnet, cellerna i sinnet blir medveten om livet i Anden. Livets ande skrämmer
inte. Känn sedan till vägen; för dem som söker kan finna. " [5752-3]
Mission
Fruits of the Spirit
“Kindness”
“Choose being kind over being right,
and you'll be right every time.”
–Richard Carlson, Ph.D., author
Don’t Sweat the Small Stuff…and it’s all Small Stuff
Uppgift
Andens frukter
“Vänlighet”
"Välj att vara snäll snarare än att vara rätt, och du
kommer att vara rätt varje gång."
-Richard Carlson, Ph.D., författare
Svettas inte över småsaker ... och
allt är småsaker
Mission
Fruits of the Spirit
“Love”
“Love is patient, love is kind, and is not jealous;
love does not brag and is not arrogant, does
not act unbecomingly; it does not seek its
own, is not provoked, does not take into
account a wrong suffered, does not rejoice in
unrighteousness, but rejoices with the truth;
bears all things, believes all things, hopes all
things, endures all things. Love never fails.”
–Paul, I Corinthians 13:13
Uppgift
Andens frukter
“Kärlek”
"Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas
inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,
den uppför sig inte illa, den söker inte sitt,
den brusar inte upp, den tillräknar inte det
onda. Den gläder sig inte över
orättfärdigheten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt
uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.
-Paulus, I Kor 13
Mission
Soul Growth
“Grace”
“As [one] sets itself to accomplish
that which is of a creative
influence … no longer is the entity
under the law of cause and effect
or karma, but rather in grace.”
(EC 2800-2)
Uppgift
Själstillväxt
“Nåd”
"När [man] bestämmer sig för att
åstadkomma det som är av ett
kreativt inflytande ... då är inte
längre väsendet under lagen om
orsak och verkan eller karma, utan
snarare i nåd."
[2800-2]
Mission
Soul Growth
The Mystery of Grace in the Law
“Not one jot or tittle will be erased from the law.”
The law is: Whatever you do with your free will, you experience.
“What goes around, comes around.”
“Learn what this means: ‘I seek mercy not sacrifice.”
Understand – Forgive – Forget
Uppgift
Själstillväxt
Mysteriet med Nåd i Lagen
"Inte ett jota eller en prick kommer att raderas från lagen."
Lagen är: Vad du än gör med din fria vilja, upplever du.
"Som man bäddar får man ligga"
"Lär dig vad detta betyder:" Jag söker barmhärtighet inte uppoffring. "
Förstå - Förlåt - Glöm
Mission
Soul Growth
✦ Dreams
✦ Meditation
✦ Inner Listening, as Elijah: “still small voice”
within; and psalm 46: “Be still and know that I
am God.”
✦ Group Study: participating with others
✦ Group Activity: participating with others
✦ Family & Friends
✦ Others – “No Greater Love...”
Uppgift
Själstillväxt
Drömmar
Meditation
Inre lyssnande, som Elia: "stilla röst" inom; och
psalm 46: "Var stilla och vet att jag är Gud."
Studiegrupper: deltagande med andra
Gruppaktivitet: deltagande med andra
Familj & Vänner
Övriga - "Ingen större kärlek ..."
Mission
Soul Growth
Being & Becoming
✦ The paradox of learning and doing while at the
same time existing unmoved in Oneness.
✦ The “observer” and the “doer” are two levels of
consciousness – they coexist.
✦ Know yourself to be yourself yet one with the
Whole (the “Whole” includes others).
✦ Make the world (the little world and the big
one) a better place for you having lived in it.
✦ Love and helping others are keys to fulfillment.
✦ The only sin is self and selfishness.
The Finite in the Infinite
The Individual in
The Universal
Know Yourself
Make a Better Place
Love & Helpfulness
Uppgift
Själsgrupp
Att vara & bli
Paradoxen att lära och göra och samtidigt existera
oberörd i Enighet.
Det ändliga och det oändliga
"Observatören" och "handlingsmänniskan" är två
nivåer av medvetande - de samexisterar.
Individen i
det universala
Känn dig själv för att vara dig själv och ändå ett
med helheten ("helheten" omfattar andra).
Känn dig själv
Gör världen (den lilla världen och den stora) till
en bättre plats för du har bott i den.
Gör världen till en bättre plats
Kärlek och att hjälpa andra är nycklar till
Kärlek & hjälpsamhet
självförverkligande.
Den enda synd är själv och själviskhet.
A Prophecy
Full Consciousness!
“In the Piscean age, in the center of same,
we had the entrance of Emmanuel or God
among men, see? What did that mean?
The same will be meant by the full
consciousness of the ability to
communicate with or to be aware of the
relationships to the Creative Forces and
the uses of same in material environs. This
awareness during the era or age in the age
of Atlantis and Lemuria or Mu brought
what? Destruction to man, and his
beginning of the needs of the journey up
through that of selfishness.” (EC 1602-3)
Profetia
Fullt medvetande!
"I Fiskarnas ålder, i mitten av den, hade vi
Emmanuels eller Guds inträde bland
människorna, förstår du? Vad innebar det?
Detta kommer att betyda full medvetenhet
om förmågan att kommunicera med eller
vara medveten om relationerna till de
Kreativa Krafterna och deras användning i
materiella omgivningar. Vad medförde
denna medvetenhet under Atlantis och
Lemuriens eller Mus era eller tidsålder?
Förstörelse för människan, och
mänsklighetens början av behovet att
färdas upp genom det själviska. "[1602-3]
The Timing??
“Age of the Gentiles” began March 16, 597 BC when Cayce’s visions correlate
Babylon’s Nebuchadnezzar conquered Jerusalem and it WWII with the last 2
chapters in Daniel.
ended in 1967, the “Six-day War”, when the Jews
regained Jerusalem.
Cayce’s visions state that the “Time, Times, and Half Time” are over.
[email protected]
Timing??
“Age of the Gentiles” began March 16, 597 BC when Cayce’s visions correlate
Babylon’s Nebuchadnezzar conquered Jerusalem and it WWII with the last 2
chapters in Daniel.
ended in 1967, the “Six-day War”, when the Jews
regained Jerusalem.
Cayce’s visions state that the “Time, Times, and Half Time” are over.
[email protected]
Edgar Cayce’s Visions
Edgar Cayces Visioner
Our Amazing Soul Life
Life In and Beyond the Physical
Edgar Cayce’s Visions
with John Van Auken
Vårt fantastiska själsliga liv
Livet i och bortom det fysiska
Edgar Cayces Visioner
med John Van Auken
Download