Nyhetsbrev 5 - edgarcayce.se

advertisement
rofetior för vår tid
John van Auken berättade med stor kunskap och inlevelse om själens resa utifrån olika profetior. Profetiorna hjälper oss att förstå vår själs resa genom livet
och vem vi egentligen är. Alla profetiorna visar på olika sätt hur vi återföds,
reinkarnerar, gång på gång.
Bibeln
I Gamla testamentet kan vi läsa om profeten Daniel och att judarna levde i
fångenskap under babylonierna. Deras härskare Nebukadnesar visste att han
drömde om nätterna, men han kom inte ihåg sina drömmar. Han begärde av
sina ”visa män” att de skulle komma ihåg hans drömmar och tolka dem. Den
ende som kunde göra det var Daniel, som fick hjälp av Gud.
Daniel var gudfruktig, han fastade och bad. Han fick sina profetior av ärkeängeln Gabriel som besökte honom på jorden. Daniel undrade bl.a. hur länge
det var till tidens ände. Gabriel svarade att det dröjer ännu en tid, två tider och
en halv tid. Edgar Cayce menade, att Gabriels profetia redan är över och att
vi är i en övergångstid.
För Daniel avslöjade Gabriel hemligheten att det skulle komma en mycket
speciell person ”den smorde”, Kristus eller Messias, som skulle påbörja
förändringarna. Detta är den första profetian i Bibeln om Messias ankomst.
Jesus menade, att vår utveckling kan förklaras som födslovärkar. Vi måste gå
igenom svåra saker för att ”födas på nytt.” Vi måste expandera och utvidga
våra hjärtan och sinnen och utveckla vår medvetenhet inom oss. Det kommer
att innebära att vi måste gå igenom mycket lidande innan vi föds på nytt. Detta
sker på mikrokosmisk nivå inom oss. På den makrokosmiska nivån måste hela
världen gå igenom denna utveckling. Jesus sa inte att världen kommer att gå
under. Däremot sa Han, att vi kommer till en ny värld inom och utom oss.
Vi har glömt att vi alla är en del av Gud! Uppenbarelseboken är ingen mörk
eller svår bok utan en fantastisk profetia om individens utveckling och ett nytt
medvetande.
Mayakulturen
Arkeologer hävdar att mayafolket var skickligt på att göra kalendrar. De använde stjärnor, Venus, månen, solen och vår galax för att göra dessa kalendrar.
I vår galax, Vintergatan, tolkade mayaindianerna ljusa och mörka partier som
en kamp mellan det goda och det onda. Mayakalendern representerar tidsåldrar
som sträcker sig från den 13 augusti 3114 f.Kr till den 21 december 2012.
6
Många tror att allt är slut då, men det är då vi kommer in i den nya tidsåldern.
John har pratat med mayaindianer som förklarat att det bara är en övergång.
En epok är slut och en ny tidsera börjar. Det finns också två pyramider i mayakalendern som representerar de två sista tidsåldrarna. Den 6:e tidsåldern är för
anden i levande saker. I den 7:e tidsåldern kommer vi att smälta samman till
en enhet.
Vi kallar kalendern för solskivan men mayafolket säger örnskålen. I örnskålen
kan man se två ormar som slingrar sig runt hela skålen och kommer fram i nederkanten. De har människohuvud som symboliserar vår livskraft, kundalinikraften och vårt medvetande. De kommer ner från himmelen till jorden. Detta
symboliserar att vi kommer från himmelen för att sedan återvända dit. I Bibeln
berättar Jesus samma sak för Nikodemus.
I inre delen av solskivan, örnskålen, finns det fyra kvadrater med symboler
i. Varje kvadrat är en tidsålder. Första tidsåldern var en mörk tid. Det var kontinenten Lemuriens tidsålder.
Efter Lemurien kom tidsåldern Atlantis. Enligt aztekerna gick Guds barn
till Moder Gud och talade om att de hade förlorat sig själva och inte hittade
tillbaka. Moder Gud sa: ”Kom med askan från era misstag.” Hon gjorde den
perfekta kroppen, som kallas ”Blå-majs-människan”. Den hade sju chakran
som gjorde det möjligt för oss att vara i kontakt med såväl himlen som jorden.
Då började vi leka med alla våra sinnen i kroppen och i materian, vilket resulterade i att varje chakra utvecklade en egen svaghet eller synd.
Nästa tidsålder blev Eden. Nu var vi verkligen bara människor! Den 13 aug
3114 f.Kr kom Solguden till vår hjälp och förändringen påbörjades.
Egypten
Profetiorna kommer från ”Dödens bok” och den stora pyramiden. De berättar
om samma ursprung, ”Dödens bok” i ord och bild medan pyramiden berättar
i sten. Edgar Cayces readingar påstår att dessa profetior är så korrekta, att det
finns perioder då timmen, dagen, året, platsen, landet, nationen, staden och
specifika individer är utstakade. Hur är detta möjligt? Det beror på att när vi
kom in i materia, så visste vi hela planen men vi har glömt den.
Cayce sa att våra själar har haft många liv och att vi förmodligen var i Egypten
och utvecklades där.
Inne i den stora pyramiden finns det en tidslinje som är en profetia. Vår
ankomst hit till jorden representeras av kaoskammaren längst ner i pyramiden.
Där är allt upp och nedvänt och mycket förvirrande. Man kan gå längs tidslinjen och komma till den andra födelsen.
7
Motsvarande berättelse i Bibeln är, när Nikodemus av Jesus fick veta att han
fötts fysiskt men även måste födas andligt.
Cayce sa på 1930-talet att vi kommer att ha en helt annan syn på döden under
1970-talet. Då hade den medicinska forskningen och utvecklingen kommit så
långt, att man kunde ”ta tillbaka” personer som dog. Själen hade däremot sett
vad som hänt innan den kom tillbaka till kroppen igen och dessa händelser
kom att kallas nära-döden-upplevelser.
I övre delen på tidslinjen finns kungens kammare med en tom sarkofag. Den
visar att själen inte kan dö. Vi lever för evigt.
Pyramidens tidslinje är en kalender som visar på svåra perioder. Det finns
massiva stenar där man måste böja sig för att komma förbi. De låga stenarna
står för att det är en svår tid i världen eller att du måste kämpa med dig själv.
Den första låga passagen representerar första världskriget och nästa, på väg
in till kungens kammare, den stora depressionen i Amerika. När vi kommit
mitt in i kungens kammare är vi framme vid slutet av andra världskriget 1945.
Tidslinjen fortsätter sedan uppåt längs väggen. Där finns sju stenformationer,
fem i granit och två i kalksten. De fem granitblocken representerar de fem
tidsåldrarna i mayakalendern plus de två sista (pyramiderna). Profetian är densamma. De sju stenarna representerar dessutom våra chakran, de fem lägre
och de båda övre.
Egyptens profetia säger att tidens ände är år 2038 och mayakalendern säger
år 2012. Cayce menar, att detta är en övergångstid och att årtalen överlappar
varandra. 1998 började omvandlingen till den nya tidsåldern och vi är redan
inne i den! Cayce sa också, att vi kommer att bli medvetna om himlen och
vår koppling till himlen. Vi kommer även att förstå saker bättre och kunna
använda vår förståelse här på jorden. På Atlantistiden hade vi högre medvetande, men vi missbrukade vår förmåga på grund av själviskhet.
Egyptens profetia började med nedstigning av våra själar och sinnen till
materia. Den fortsätter med evolutionen upp genom materia till dess att
själarna får det andliga medvetande som vi en gång hade hos Gud.
John avslutade med att säga, att även om övergången kan vara svår, är
profetian positiv.
Text: Ulla Jedensjö Eltin
8
Download