Övningsprov i demografi

advertisement
Namn:_________________
Övningsprov i demografi
1. Hur många människor Fanns det för 200 år sedan? Nu? Fyll i tabellen.
1800
2016
Sverige
Världen
2. a)Vilken sida i pyramiden är kvinnor? Män? Motivera.
b) Var är du i pyramiden?
BEFOLKNINGSPYRAMID FÖR SVERIGE DEN 31 DECEMBER 2012
3. Sveriges befolkning.
a) Befolkningspyramiderna gäller åren 1910 och 2010. Vilken är vilken? Motivera.
b) Båda pyramiderna innehåller ett fel. Vilket? Förklara.
a.
b.
Lite extra info:
4. Världens befolkning idag och i framtiden. Hur ser prognoserna ut i ett globalt perspektiv?
Vad talar för att världens befolkning ska stanna vid ungefär 10-11 miljarder människor?
5. Sveriges befolkning 1800-2016. Vilka demografiska förändringar har skett? Vilka orsaker
ligger bakom förändringarna? Här kan du ge flera exempel på orsaker och använda dig av
”begreppen” när du beskriver förändringarna
6. Koppla ihop rätt begrepp med rätt förklaring.
Demografi
Befolkningslära, studier av befolkningens storlek,
sammansättning och geografiska fördelning.
Immigration
Är medelvärdet av antal barn som varje kvinna
föder under sin livstid i en population.
Mödradödlighet
Samlingsbegrepp för människors flyttning över
olika avstånd.
Urbanisering
Utvandring
Befolkningspyramid
Nativitet
Invandring
Flytta från ”landet” in till städer.
Dödlighet
Total fertilitet
Övergången från en situation med höga födelseoch dödstal till en med låga sådana tal.
Demografiska transitionen
Barnadödlighet
En diagramtyp som används för att åskådliggöra en
befolknings ålders- och könssammansättning.
Födelsetal
Emigration
Barn som dör före 5 års ålder
Mortalitet
Migration
Dödlighet hos kvinnor som har samband med
graviditet och förlossning.
7. Milleniemålen Hur har världen förändrats när det gäller… Försök att ge konkreta exempel
och förklaringar.
a) Fattigdom
b) Hunger
c) Utbildning
d) Barnadödlighet
e) Mödradödlighet
f)Smittsamma sjukdomar
g) Tillgång till rent vatten
h) Sanitet
i) CO2
8. a) På vilka sätt är klimatförändringarna ett problem?
b) Vad behövs förändras för att nå målen i Parisavtalet 2015?
Download