Tabell över märkningar inom miljö och hållbarhet
Tabellen är en sammanställning av några av de vanligaste märken som du som konsument kan möta på marknaden.
Tabellen ska inte betraktas som en rankning eller som någon form av ”godkännande” från Konsumentverkets sida.
De olika märkningarna skiljer sig åt i inriktning, omfattning och kravnivåer. För mer information hänsvisas till respektive
märkningssystems webbplats.
I tabellen visar vi om produkten/produktionen är certifierad eller licensierad. Certifiering kallas det om kontrollen görs
av en organisation helt skilt ifrån den organisation som tagit fram kraven för märkningen. Om organisationen
som tagit fram kraven för märkningen även kontrollerar produkten/produktionen, kallas det för licensiering.
KRAV
EU
Ekologiskt
Demeter
Svenskt
Sigill Klimatcertifierad
Rainforest
Alliance
Naturbeteskött
MSC –
Marine
Stewardship
Council
ASC
Ansvarsfullt
odlad
RSPO
Certified
Sustainable
Palm Oil
UTZ
FSC –
Forest
Stewardship
Council
GOTS –
Global
Organic
Textile
Standard
OCS –
Organic
Content
Standard
STeP –
Sustainable
Textile
Production
TCO Certified
Fairtrade
Soil
Association
Svanen
Bra Miljöval
EU Ecolabel
Produkter
Allt ifrån
tvättmedel,
papper,
leksaker och
vedkaminer till
hotell och
restauranger
Allt från papper
och tvättmedel till
el, transporter och
livsmedelsbutiker
Allt från textilier,
färger och skor till
hotell
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Kaffe,
bananer,
kakao och te
mm
Kött
Fisk och
skaldjur
Odlad fisk och
skaldjur
Palmolja
Kaffe, te, kakao
Papper,
byggmaterial,
grillkol och
trädgårdsmöbler mm
Textilier från
naturfiber
Textilier
Textilier
Stationära och
bärbara datorer,
bildskärmar,
projektorer,
smartphones
och headsets
Kaffe, te,
kakao, frukt,
juice,
spannmålsprodukter,
snacks, godis,
rosor mm
Öl,choklad,
kläder, hudvårdsprodukter,
kosmetika,
förpackningar
Kriterier
Kriterier tas
fram ur ett
livscykelperspektiv –
från råvara till
avfall. Handlar
ofta om att
utveckla
kriterier
för produkter
som används i
stor mängd
och av många
människor.
Kriterierna
omfattar
framförallt
miljökrav och
funktionskrav.
Bra Miljövals
miljökriterier
omfattar en
produkt eller tjänst
från råvara till
avfall. Kriterier
avseende funktion
och etisk/
social finns på
t ex textilier.
EU Ecolabel
fungerar på
samma sätt som
Svanen.
Kriterierna
omfattar en
produkt eller tjänst
från råvara till
avfall.
Produkterna ska
uppfylla stränga
miljö-, funktions& kvalitetskrav.
KRAVs kriterier
bygger på EUs
regler för
ekologisk
produktion, dvs
förbud mot
konstgödsel,
kemiska
bekämpningsmedel och GMO.
Djur i ekologisk
produktion får
ekologiskt foder.
KRAV har
tilläggskriterier
för bland annat
grisskötsel, större
tillgång till bete
samt kriterier
som tar hänsyn
till sociala
aspekter och
klimatet.
EU Ekologiska
är den
europeiska
märkningen för
ekologiska
produktion.
Ekologisk
produktion
innebär bland
annat förbud
mot konstgödsel,
kemiska
bekämpningsmedel och
GMO. Djur i
ekologisk
produktion får
ekologiskt
foder.
Demeter står
för biodynamisk
odling. Samma
krav/kriterier som
ställs för en
ekologisk
produktion gäller
också för
biodynamisk.
Hänsyn till
samspelet i
naturens cykler
och rytmer tas
in i odlingsplaneringen.
Sv Sigill
innehåller
regler inom
områdena
livsmedelssäkerhet,
djuromsorg
och miljö.
Reglerna är
baserade på
svensk
lagstiftning,
men går i vissa
fall utöver
lagstiftningen.
Tillägget
Klimatcertifiering
innebär
kriterier för
lägre klimatpåverkan.
Rainforest
Alliance
kriterier/krav
handlar om att
främja
biologisk
mångfald och
att öka
försörjningsmöjligheter
och villkor för
odlare. Inom
det sociala
området är
ILO’s kärnkonventioner
exempel på
kriterier.
Naturbeteskött kommer
från kvigor,
stutar och
ungkor som
betar på
svenska
naturbetesmarker. Soja
är inte tillåtet
i uppfödningen.
Naturbetesdjur betar på
marker som
aldrig plöjs
eller
skördas.
MSC bygger på
hållbart fiske
med kriterier/
krav där unga
fiskar inte
fångas i alltför
stor
utsträckning.
Fisket har
rutiner för att
begränsa
bifångsten
och redarna
genomför
undersökningar för att
kontrollera att
fisket är
välskött.
Kriterierna för
hållbar odling
omfattar bland
annat att fodret
är hållbart fiskat
och att vattnet
som släpps ut
från odlingarna
är renat.
Kriterirena
omfattar även
att fisken kan
spåras tillbaka
där den odlats.
Kriterier för
hållbar odling
av oljepalmer
som bland
annat omfattar
att odlingen inte
får ersätta
primär skog,
skog med
torvmark eller
annan mark
med så kallat
högt bevaringsvärde. Vid
avverkning
undviks även
användningen
av eld.
Kriterierna ska
främja biologisk
mångfald,
restriktioner
kring GMO,
konstgödsel
och kemiska
bekämpningsmedel. Kriterier
omfattande
arbetsvillkor
finns.
Riktlinjer för ett
mer miljöanpassat,
samhällsnyttigt
och ekonomiskt
livskraftigt
skogsbruk.
Kriterierna
bygger på
naturfibrer som
är ekologiskt
odlade enligt
EU, kontroller
under hela
produktionskedjan samt
att varje
processteg
uppfyller
miljökrav.
Kriterierna
omfattar även
sociala krav.
Ställer krav på
att textila
produkter ska
innehålla fibrer
som är
ekologiskt
producerade.
Inga ytterligare
krav på
kemikalieanvändning
eller sociala
frågor ställs i
produktionen.
Krav på
produktion,
inklusive miljö,
hälsa samhälls/
socialt ansvar.
Kriterierna
omfattar
ergonomi,
energi och,
begränsning
av miljöfarliga
ämnen.
Produkten ska
vara förberedd
för återvinning.
Även kriterier
kring socialt
ansvarstagande vid
produktion
finns.
Kriterierna
omfattar
arbets- och
levnadsvillkor
för odlare och
anställda i
utvecklingsländer genom
krav för högre
löner och ett
minimipris som
överstiger
produktionskostnaden.
Delvis krav om
ökad miljöhänsyn och
ekologisk
produktion.
Kriterierna
baserar sig på
EUs regler för
ekologisk
produktion och
överstiger dessa,
speciellt i relation
till djurvälfärd.
Vem står bakom?
Nordiska
ministerrådet
Naturskyddsföreningen
EU kommissonen
KRAV
- ekonomisk
förening
EU kommissionen
Internationellt
nätverk där
Svenska
Demeterförbundet ingår
Lantbrukarnas
riksförbund
Organisationen
Rainforest
Alliance
Föreningen
Naturbeteskött
Organisationen
Marine
Stewardship
council
Organisationen
Aquaculture
Stewardship
Council
Organisationen
Roundtabel on
sustainable
Palm Oil
Organisationen
UTZ
Organisationen
Forest
Stewership
Council
GOTS är en
arbetsgrupp
bestående av
fyra textilmiljöorganisationer
Organisationen
Textile
Exchange
Orgnaisationen
OEKO--TEX
Fackliga
centralorganisationen
TCO
Organisationen
Fairtrade
International
Stiftelsen Soil
Association
Produktionen är
främst i
Norden
Sverige
Europa
Sverige och
världen
Europa och
världen
Europe, America,
Africa och New
Zealand
Sverige
Tropiska
länder
Sverige
Världens hav
Världen
Asien,
Latinamerika
och Afrika
Asien,
Latinamerika
och Afrika
Världen
Världen
Storbritannien
Världen
Världen
Asien,
Latinamerika
och Afrika
Storbritannien
www.svanen.se
www.naturskyddsfor www.svanen.se/EUeningen.se/braEcolabel
miljoval
www.krav.se
ec.europa.eu/ag
riculture/organic
www.demeter.nu
www.klimatmark
ningen.se
www.rainforestalliance.org/sv
www.naturbet
e.se
www.msc.org
www.ascaqua.org
www.rspo.org
www.utzcertified.
org
www.fsc.org
www.globalstandard.org
textileexchange.
org/OCS
www.oekotex.com
www.tcodevelop
ment.se
fairtrade.se
www.soilassociatio
n.org/
Certifiering av
ackrediterat
certifieringsorgan
Licensiering av
märkningsorganet
Mer information