betygskriterier i religionskunskap

CENTRALSKOLAN, LAXÅ
100615
Åk 8
Godkänd (G)
BETYGSKRITERIER I RELIGIONSKUNSKAP
Väl godkänd (VG)
Mycket väl godkänd (MVG)
Eleven ska:
Eleven ska förutom kriterierna för G även:
Eleven ska förutom kriterierna för G och VG även:
• känna till några av den kristna trons
centrala begrepp och har kunskap om
dess traditioner.
• Ha kännedom om de kristna kyrkorna
(protestanter, ortodoxa och katoliker)
• Ha kännedom om kristna kyrkans
utveckling i Sverige
• Ha en viss kännedom om antikens
religioner
• känna till symboler och riter och
dessutom kunna jämföra olika kristna
kyrkor.
• ha en fördjupad kunskap om
judendomens symboler och riter.
• kunna ta ställning i vissa etiska frågor
• ha en god kännedom om antika myter
och religiösa föreställningar
• ska kunna delta aktivt i diskussioner i
klassrummet
• kunna föra resonemang som berör religionernas syn på
människan och på etik och moral
• kunna se likheter och olikheter mellan olika religioner
• ha god insikt i hur kristendomen har påverkat det
svenska samhället
• vara väl förtrogen med religiösa begrepp
• ha förståelse för olika kulturers seder och bruk och hur
de är kopplade till religion
• ha viss kännedom om judendomen
• ha viss kännedom om det religiösa livet
på den lokala orten.
• ha förståelse för hur religioner är
kopplade till moraliska och etiska
frågor
• kunna diskutera frågor som rör etik och
moral
• ha viss förmåga att arbeta självständigt.
• aktivt kunna bidra till arbetet i en grupp.