Begrepp Atom- och kärnfysik

advertisement
Begrepp Atom- och kärnfysik
Atom: Kommer från grekiskan och betyder odelbar. Består av en positivt laddad atomkärna och
negativt laddade elektroner utanför.
Neutron: Atomkärnans neutrala laddningar
Proton: Atomkärnans positiva laddningar.
Elektron: Negativt laddad partikel i atomen.
Kvarkar: De minsta beståndsdelar som neutroner och protoner är uppbyggda av.
Periodiska systemet: Ett system och tabell över alla grundämnen. Ger information om kemisk
beteckning och atomnummer m.m.
Atomnummer: Grundämnets atomnummer är antalet protoner hos kärnan i en atom.
Masstal: Anger det sammanlagda antalet neutroner och protoner i en atomkärna.
Isotop: Är samma grundämne men med olika antal neutroner. Har olika masstal.
Joner: Ämnen som har lämnat ifrån sig elektroner eller tagit upp elektroner. Det gör att de får
en laddning som antingen är positiv eller negativ.
Joniserande strålning: Man säger att strålningen kan vara joniserande eftersom den kan omvandla
atomer till joner. Den energirika strålningen påverkar elektronerna så att de lämnar atomen eller
molekylen. Alfa-, Beta- och Gammastrålning är joniserande. Röntgen, UV och IR är också
joniserande.
Röntgenstrålning: När man få en bild genom kroppen genom att en elektron frigörs från sitt skal och
det då bildas röntgenstrålning.
Fission: Kärnklyvning genom att man beskjuter en uranisotop med neutroner. Då frigörs energi som
man får i ett kärnkraftverk.
Fusion: Process där atomkärnor smälts samman och bildar större och tyngre atomkärnor. Genererar
stora mängder energi. Sker i solen.
Radioaktivt ämne: Ämnen som utsänder strålning. Är instabila.
Alfastrålning: Består av positivt laddade partiklar, alfapartiklar bestående av två protoner och två
neutroner.
Betastrålning: Negativt laddade elektroner, när de sänds ut bildas en proton och elektron av en
neutron.
Gammastrålning: Strålning som består av ljus med väldigt kort våglängd. Är farlig, används vid
röntgen.
Radioaktivt sönderfall: Instabilt ämne som vid sönderfall sänder ut farlig strålning. Energin som
uppkommer används i ett kärnkraftverk.
Halveringstid: Ett mått på hur fort sönderfallet går, mäter när hälften av atomkärnorna sönderfallit.
Kol14-metoden: När man mäter mängförhållandet mellan kolisotoperna i ett prov och kan därmed
mäta hur länge sedan en organism dog.
Radon: Det är en radioaktiv ädelgas och grundämne. Finns i berggrunden.
Radioaktiv aktivitet: Fenomen där atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor.
Stråldos: Ett mått på hur farlig joniserande strålningen är, mäts i enheten milliSiverts
Relativitetsteorin: Einsteins tankar om två teorier inom fysik, E=m x C2, där massa kan försvinna och
övergå i energi.
Download