Uppgifter: Periodiska systemet

advertisement
Uppgifter: Periodiska systemet
1. Vad är gemensamt för grundämnen som tillhör samma grupp resp. samma period i det
periodiska systemet?
2. Rita en atommodell för;
3. Hur många protoner, neutroner och elektroner innehåller följande atomer;
4. Studera tabellen nedan och besvara följande frågor:
a) I tabellen finns kemiska tecken för några olika grundämnen. Namnge grundämnena
och ange för vart och ett av dessa om det är en metall, halvmetall eller ickemetall.
b) Hur många protoner, neutroner och elektroner innehåller respektive atom i
tabellen?
5. Rita av nedanstående tabell och fyll i de uppgifter som saknas. Följ exemplet kol på
översta raden.
Namn
Kol
Kemiskt
tecken
C
Masstal
Atomnummer
Antal p+
Antal n
Antal e-
12
6
6
6
6
7
7
15
7
Syre
10
35
Al
27
56
46
14
26
6. Grundämnet kalium (K) har atomnummer 19. Vilken sammansättning har atomkärnan i
den kaliumisotop som har masstalet 39?
7. Det finns tre stabila (icke radioaktiva) syreisotoper. Dessa har 8, 9 respektive 10
neutroner i sina atomkärnor. Syre har atomnummer 8. Skriv kemiskt tecken med
sifferindex som anger masstal och atomnummer för de tre syreisotoperna.
8. Rangordna följande ämnen efter stigande radie; Litium (Li), Francium (Fr) och Kol (C)
och motivera svaret!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards