Lpp atom och kärnfysik

advertisement
Lpp Atom och kärnfysik
Atom- och kärnfysik
Vi kommer att arbeta med detta område v.46-49 s. 51-68 extra s. 94-98
Syftet med undervisningen:
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning
i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
genomföra
systematiska undersökningar i fysik, och
använda
fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
fysikaliska samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll:

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning
och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande
organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till
exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och
format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och
människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet
och föränderlighet.
Konkreta mål - efter detta arbetsområde ska vi lära
oss:
Att atomen är den minsta delen av ett grundämne. Att den består av protoner och
neutroner i kärnan och elektroner i olika energinivåer runt kärnan.
Att atomnumret är antalet protoner i kärnan och masstalet är antalet protoner och
neutroner tillsammans.
Att isotoper är olika varianter av ett grundämne, att isotoper av ett grundämne har
samma antal protoner men olika antal neutroner.
Att radioaktiva (instabila) kärnor sönderfaller av sig själva och att den joniserande
strålningen de sänder ut är vad vi kallar radioaktiv strålning.
Att det finns tre typer av joniserande strålning: alfa-, beta- och gammastrålning.
Att alfastrålningen är heliumkärnor, betastrålning är elektronstrålning och
gammastrålning är fotoner.
Att man kan skydda sig mot radon i husen med bra ventilation.
Att i våra kärnkraftverk sker fission.
Fission = klyvning av atomkärnor och fusion = sammanslagning av atomkärnor.
För att ett kärnkraftverk ska fungera behövs Uran isotopen U235.
Hur kärnkraftverk fungerar
Sverige har tre kärnkraftverk - Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.
För högre nivå än E ska du visa på fördjupad kunskap
i de ovan beskrivna områden men också följande:
Hur
elektronens energi beror av den energinivå (det skal) den befinner sig i.
Olika
gasers linjespektrum.
Vad
halveringstid inom atomfysiken innebär.
Hur
radioaktiva ämnen bildar sönderfallsserier.
Hur
olika typer av radioaktiv strålning kan stoppas.
Hur
radioaktiv strålning kan upptäckas och mätas.
Att
radioaktivitet anges i enheten bequerel (Bq) och stråldoser anges i sievert (Sv).
Att
radioaktiva ämnen anrikas i näringskedjan.
Download