Förslag till principer fördelning Kömiljard

advertisement
Regler och tillämpningsanvisningar
Arbetsplats
Landstingsdirektörens stab
Upprättat av
Carola Fransson, Anna Lindh
Giltigt fr o m
2012-01-01
Giltigt t o m
2012-12-31
Godkänt av
Mats Brännström
Dok nr
Sida
Version
Ersätter
1.0
1
Incitament för arbete med
kvalitetsregister äldre
I landstingsplanen finns målet god vård, och delmålet kvalitativt likvärdig
och jämlik vård. Som en strategi för att nå delmålet anges att använda
information från kvalitetsregister i arbetet med att kontinuerligt förbättra
verksamhetens resultat. Nationellt har prestationsersättning införts som
incitament till landstingen och kommunerna.
Nationell överenskommelse – Sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre 2012
Den nationella överenskommelsen omfattar sammanlagt nästan 1,2 miljarder
kronor. Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament
och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och
intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Den del som är
prestations/resultatbaserad är 860 miljoner kronor, och av dessa är 170
miljoner kronor prestationsersättning för registreringar i kvalitetsregister
som landstinget har möjlighet att ta del av fördelat enligt nedan:
God vård i livets slutskede – Svenska Palliativregistret
 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting vars
utförare oavsett driftsform sammantaget registrerar 70 procent eller
fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret. Mätt som andel
registreringar per kommun i förhållande till antalet dödsfall i
kommunen.
 De kommuner och landsting vars utförare oavsett driftsform
sammantaget uppnått 70 procents täckningsgrad i Palliativregistret
får vara med och dela på ytterligare 20 miljoner kronor om de i 60
procent eller fler av dödsfallen genomfört ett brytpunktssamtal
Preventivt arbetssätt – Senior alert
 50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner och landsting där
samtliga relevanta verksamheter, oavsett driftsform, har påbörjat
registrering i Senior alert.
God vård vid demenssjukdom
 50 miljoner kronor fördelas till landsting i relation till antalet
personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning
med registrering i SveDem via primärvården (vårdcentralerna),
oavsett driftsform.
Utbetalning av resultat- och prestationsbaserade medel för 2012 sker senast i
december 2012 baserat på uppnådda resultat under perioden september 2011
– september 2012.
25 APRIL
1
Regler och tillämpningsanvisningar
Arbetsplats
Giltigt fr o m
Landstingsdirektörens stab
2012-01-01
Upprättat av
Carola Fransson, Anna Lindh
Giltigt t o m
2012-12-31
Godkänt av
Mats Brännström
Dok nr
Sida
Version
Ersätter
1.0
2
Incitamentsstruktur
En prestationsersättning införs som premie till de verksamheter som uppnår
målen uppsatta för respektive kvalitetsregister.
Ett grundläggande villkor, för att någon fördelning av medel avseende
prestationsersättning (kvalitetsregister äldre) till divisionerna ska ske, är att
landstinget som helhet uppnår kriterierna för respektive prestationsersättning
och erhåller del av prestationsersättningen.
Till strategiska områden kan ersättning beviljas ur återstående del av
prestationsersättningen.
Ersättningen delas upp i:
 Incitamentsersättning = prestationsersättning
 Strategiska kostnader
Prestationsersättning inom NLL
När det gäller prestationsersättningen inom NLL gäller skärpta krav jämfört
med kraven i överenskommelsen för att få ta del av prestationsersättningen:
Inom NLL har vi beslutat oss bevilja prestationsersättning för registrering i
kvalitetsregister till våra verksamheter under maximalt 15 månader, därefter
krävs ytterligare aktivitet för att få del av pengarna. Målet med vårt arbete
med kvalitetsregistren är att vi ska använda informationen från registren för
att förbättra verksamhetens resultat.
God vård i livets slutskede – Svenska Palliativregistret
 60 procent av den ersättning landstinget får in fördelas
proportionerligt till enheterna efter det antal registreringar som
respektive enhet gjort. För att få del av prestationsersättning krävs
att enheten i 60 procent eller fler av dödsfallen genomfört och
dokumenterat brytpunktssamtal (och registrerat detta i registret).
Preventivt arbetssätt – Senior alert
 60 procent av den ersättning landstinget får in fördelas
proportionerligt till enheterna efter det antal registreringar som
respektive enhet gjort. För att ersättning ska betalas ut krävs att de
med identifierad risk ska ha fått minst en åtgärd insatt och att det är
registrerat i registret.
Hantering på divisionerna
Prestationsersättningen betalas ut direkt till enheterna för att stimulera dem
till att registrera i kvalitetsregistren.
Strategiska områden
Det är önskvärt att det skulle gå att tanka över information från VAS till
kvalitetsregistren. En del av den eventuella prestationsersättning som
kommer in till landstinget kan användas för att stödja detta arbete.
25 APRIL
2
Regler och tillämpningsanvisningar
Arbetsplats
Landstingsdirektörens stab
Upprättat av
Carola Fransson, Anna Lindh
Giltigt fr o m
2012-01-01
Giltigt t o m
2012-12-31
Godkänt av
Mats Brännström
Dok nr
Sida
Version
Ersätter
1.0
3
Ytterligare principfrågor
Om medel återstår på landstingsnivån när prestationsersättning och
merkostnader för strategiska områden fördelats förfogar landstinget centralt
över de medlen.
Beslutsgång
Strategiska områden hanteras av styrgrupp ”Bättre liv” och beslutas i
styrgrupp statliga medel.
Landstinget som helhet får resultatet av prestationsersättningen en gång per
år. Utbetalning av resultat- och prestationsbaserade medel för 2012 sker
senast i december 2012 baserat på uppnådda resultat under perioden
september 2011 – september 2012.
Fördelning av medel per enhet kan inte göras innan landstinget vet hur
mycket ersättning som erhålls.
Incitament 2013
Eventuell fortsättning och anpassning av incitamentsstrukturen år 2013 fattas
beslut om när den nationella överenskommelsen för 2013 är klar.
25 APRIL
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards