Se denna kursplan som PDF

advertisement
1(4)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap
Pedagogik A, Undervisning av elever med dövhet/hörselskada
I, 15 högskolepoäng
Education of the Deaf and Hard of Hearing I, Basic Course, 15 Credits
Kurskod:
PE1207
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Pedagogik
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2006-09-27
Höstterminen 2008
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Samhällsvetenskapliga
området
15
Pedagogik
G1F
2008-03-19
Prefekt
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter avslutad kurs
- återge huvuddragen i örats anatomi, hörselns funktion och betydelse, samt olika orsaker till
hörselnedsättningar,
- redogöra för några hörseltekniska hjälpmedel, samt deras möjligheter och begränsningar, och
- beskriva olika aspekter av skolformer och undervisningssituationer för barn och unga med
dövhet/hörselskada, samt vad de kan betyda för elevens identitets- och lärprocesser.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- analysera och tolka innebörden av audiogram,
- genomföra samt skriftligt dokumentera ett självständigt arbete som integrerar några olika
aspekter av hörselnedsättning och hörselteknisk anpassning, relaterade till pedagogiska
sammanhang, och
- orientera sig inom och redovisa några relevanta webbsidor avseende dövhet/hörselskada.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs har den studerande förmåga att
2(4)
- kritiskt granska och diskutera det stöd som finns i samhället för barnen/eleverna med dövhet /
hörselskada och deras föräldrar.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen består av moduler som behandlar samhällets stöd till barn/elever med dövhet/hörselskada
och deras föräldrar, samt hörselmätningar, hörselteknik och medicinsk audiologi relaterade till
pedagogiska sammanhang. Dessutom belyses betydelsen av skolvalet för elevens
identitetsprocesser och kommunikation.
Studieformer
Undervisningen består av webbaserade föreläsningar, inlämningsuppgifter och nätdiskussioner.
Kommunikationsverktyget Blackboard används, vilket kräver Internetansluten dator. Samtliga
moment är obligatoriska. Frånvaro i något av momenten leder till kompletteringsuppgifter enligt
examinators anvisning
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Examination, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Examinationen sker genom ett aktivt deltagande i webbaserade diskussioner, inlämnade skriftliga
uppgifter samt en avslutande examinationsuppgift.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Pedagogik med didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng, alternativt lärarexamen, 210-330
högskolepoäng eller motsvarande.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
Kursen är en distanskurs och ges dels som en fristående kurs, dels som en specialiseringskurs för
studerande på lärarprogrammet. Kursen riktar sig till lärare och studerande på Lärarprogrammet
210-330 högskolepoäng som inte har tidigare utbildning inom hörselområdet.
3(4)
Övergångsbestämmelser
De studenter som påbörjat kursen höstterminen 2007 men ej avslutat kursen i enlighet med den
kursplan som fastställdes den 27 sep 2006 har rätt att genomföra kursen enligt denna kursplan till
och med vårterminen 2009.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Anmyr, Lena & Lundin, Yvonne (2006)
Cochleaimplantat på barn - föräldrars synpunkter på omhändertagandet och samarbetet mellan
hörselvården, CI-teamet och förskola/skola.
Stockholm: Karolinska sjukhuset, Cochleasektionen,
http://karolinska.se/upload/Hörselkliniken/Habilitering/Cochleaimplan%20Rapport%2020060825.pdf,
28 sidor
Bagga-Gupta, Sangeeta (2003)
Gränsdragning och gränsöverskridande. Identiteter och språkande i visuellt orienterade
skolsammanhang. I Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson, red: Ett vardagsliv med flera språk
Stockholm: Liber, (s 153-178) 26 sidor
Coniavitis Gellerstedt, Lotta (2006)
Om elever med hörselskada i skolan
Örebro: Specialpedagogiska institutet, http://www.sit.se, 32 sidor
Domfors, Lars-Åke (2000)
Döfstumslärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade.
Örebro: Örebro universitet, Pedagogiska institutionen, Örebro Studies in Education 11, (s 32-134,
205-218) 117 sidor
Domfors, Lars-Åke (1993)
Integrerade hörselskadade elever ur symboliska interaktionismens perspektiv
Örebro: Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 17 sidor (Opublicerat)
Elberling, Claus & Worsøe, Kirsten (2006)
När ljuden blir svagare - om hörsel och hörapparater
Stockholm: Oticon, 99 sidor
Fredäng, Päivi (2003)
Teckenspråkiga döva. Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället
Stehag: Gondolin, (s 35-51, 151-244, 267-273) 118 sidor
Gustafsson, Arne (2006)
Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan
Örebro: Specialskolemyndigheten, http://spm.se, 66 sidor
Haug, Peder (1998)
Pedagogiskt dilemma. Specialundervisning
Stockholm: Skolverket, http://www.skolverket.se/, 28 sidor
Heiling, Kerstin (1999)
Teknik är nödvändigt men inte tillräckligt. En beskrivning av lärarsituationen i undervisningen av
hörselskadade elever.
Malmö högskola: Institutionen för pedagogik., 192 sidor
Hermanson, Maria (2005)
Pedagogiskt arbete i tvåspråkighetsperspektiv
Örebro: Specialskolemyndigheten, http://www.spm.se, 46 sidor
HRF Stockholm: HRF
Äh, det var inget viktigt
2007, http://www.hrf.se, (s 8-12, 19-26) 13 sidor
Lindholm, Sture (2008)
Kompendium i audiologi.
Kalmar: Edition Tempora Meliora, 89 sidor
Nelfelt, Kerstin (1998)
Hörselskadade barns tvåspråkiga utveckling med talspråk och teckenspråk
4(4)
Göteborg: Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, 43 sidor (Opublicerat)
Preisler, Gunilla; Tvingstedt, Anna-Lena & Ahlström, Margareta (2005)
Interviews with Deaf Children about their Experiences Using Cochlear Implants
American Annals, 150 (3), (s 260-267) 8 sidor
Roos, Carin & Fischbein, Siv (2006)
Dövhet och hörselnedsättning. Specialpedagogiska perspektiv
Lund: Studentlitteratur, (s 5-117, 145 - 206) 174 sidor
Selander, Per (1992)
Attityder till hörselskada
I Nordisk Tidskrift för dövundervisningen, 1 (94), (s 23-36) 14 sidor
Skolverket (2002)
Kursplaner och betygskriterier, Specialskolan betygskriterier och kommentarer
Stockholm: Skolverket, http://www.skolverket.se/, (s 94-108) 15 sidor
SOU 2006:29
Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och forskningsöversikt
Stockholm: Fritzes, http://www.regeringen.se, 209 sidor
Wennergren, Ann-Christine (2007)
Dialogkompetens I skolans vardag. En aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö
Luleå: Luleå tekniska universitet, Inst. För pedagogik och lärande,
http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/34/, (s 3 55) 53 sidor
Referenslitteratur
Ahlström, Margareta (2000)
Hörselskadade barn i kommunikation och samspel
Stockholm: Stockholms universitet, http://www.lhs.se, (s 55-201) 146 sidor
Jorup, Boel & Preisler, Gunilla (2001)
Lekens plats, I förskolan för barn med cochlea implantat - Analys Av lekobservationer i olika
pedagogiska miljöer. Rapport nr 112
Stockholm: Psykologiska institutionen, 82 sidor, 82 sidor
Lpf 94 (1994)
Läroplan för de frivilliga skolformerna. Gymnasieskolan, Den kommunala vuxenutbildningen,
Statens skolor för vuxna och Vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, http://www.skolverket.se/, 37 sidor
Lpfö 98 (1998)
Läroplan för förskolan
Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, http://www.skolverket.se/, 16 sidor
Lpo 94 (1994)
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Anpassad till att
också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, 98
Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, http://www.skolverket.se, 19 sidor
Socialstyrelsen (2003)
Tillgång till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder - en
kartläggning
Stockholm: Socialstyrelsen, http://www.sos.se, 45 sidor
Tvingstedt, Anna-Lena (1993)
Sociala betingelser för hörselskadade elever i vanliga klasser. Studia psychologica et paedagogica.
Series altera; 103
Stockholm: Almqvist & Wiksell, (s 129-232) 104 sidor
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Läroplan och kursplaner väljs efter arbetsfält.
Ca 400 sidor tillkommer och väljes i samråd med läraren.
Download